1930. rođen Vladimir Naglić

Dr. sc. Vladimir Naglić, dipl. ing.

Dr. sc. Vladimir NAGLIĆ, dipl. ing., redoviti profesor, (12.7.1930. Banja Luka). Realnu gimnaziju pohađa u Zagrebu i maturira 1949. godine. U Zagrebu se upisuje na Tehnički fakultet, Elektrotehnički odsjek kojega diplomira 1957. godine. Nakon kraćih privremenih zaposlenja izabran je 1959. godine za asistenta katedre “Titrajni krugovi” na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz polja elektrotehnike obranio je 1968. godine. U zvanje docenta izabran je 1970. godine, a 1976. za izvanrednog profesora. Od 1981. godine redoviti je profesor za grupu predmeta “Mreže, sistemi i signali” i znanstveni savjetnik iz polja elektrotehnike. Tijekom karijere znanstveni ga je interes posebno usmjeravao prema analizi i sintezi električnih krugova, a stjecaj okolnosti i nastavne potrebe prema problematici komunikacijskih sustava. Sudjelujući na znanstvenim projektima grane telekomunikacija radi na teoriji i ekonomičnnosti prometa. U okviru toga oblikuje niz predmeta na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju (Teorija mreža i linija, Sistemi za prijenos i telemateriju, Analiza nelinearnih mreža, i dr.), osniva laboratorije, povremeno predaje i organizira nastavu na drugim visokoškolskim ustanovama. Matični predmet Teorija mreža opremio je vlastitim udžbenikom i ostalom potrebnom literaturom, a autor je priloga “Integralne transformacije” u “Inženjerskom priručniku”. Vodio je tri doktorata, više magisterija i niz diplomskih radova. Objavio je oko 90 znanstvenih i stručnih radova u formi članaka u časopisima, referata na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, naručenih studija, projekata, recenzija i elaborata za znanstvene fondacije, institute ili industriju. Neki od tih radova su citirani u inozemnim znanstvenim publikacijama. Od prvih dana angažiran je u organizacijskim i upravnim mehanizmima Fakulteta. Predstojnik Zavoda bio je nekoliko mandata, prodekan i konačno dekan u kritičnom razdoblju, velike prostorne dogradnje. Za zalaganje na razvoju Fakulteta dobio je niz javnih priznanja i diploma, te zlatnu plaketu “Josip Lončar”. Obavljao je i mnoge dužnosti na Sveučilištu. Dugogodišnje vođenje Odbora za izdavačku djelatnost zapaženo je po produktivnosti publicističke djelatnosti. Nagrađen je plaketom “Zaslužnom profesoru istaknutom znanstvenom radniku” Sveučilišta.

Preuzeto iz Spomenice FER-a.