Plan seminara za 2018.

Naslov: Metode traženja mjesta kvara na VN kabelima s XLPE izolacijom

Predavači:

Zaviša Klobas (uvodničar)
Franjo Pioker

Sažetak:

Operator prijenosnih sustava imaju pod svojom nadležnošću sve više i više kabelskih vodova. Energetski vodovi ulaze u urbane zone gradove kako bi omogućili sigurnu opskrbu energijom. U sklopu programa razvoja elektroenergetskog sustava republike Hrvatske, redovito se grade novi vodovi te proširuje sustav jednako kao što se i održavaju stari u pogonski ispravnom stanju. Prilikom izgradnje ili održavanja kabelskih vodova često dolazi do potrebe određivanja mjesta oštećenja na kabelu. Pošto ova infrastruktura može prolaziti ispod frekventnih prometnica, umjetnički ukrašenih trgova ili pak kamenom popločenih šetališta od ključnog je značaja precizno lociranje mjesta kvara kako bi se uštedjela značajna sredstva potrebna prilikom vraćanja okoliša u prvobitno stanje. Namjena ovog seminara je u prvom dijelu dati teoretsku podlogu raznim metodologijama traženja mjesta kvara na kabelima, a u praktičnom dijelu i demonstraciju rada opreme koja se koristi prilikom takvih ispitivanja.

Datum održavanja: 17. 4. 2018. FER, Zagreb

Naslov: Mogućnosti izgradnje u blizini visokonaponskih elektroenergetskih objekata

Predavač:

Vlatko Ećimović

Sažetak:

Svakodnevno se u HOPS-u d.o.o. zaprimaju brojni zahtjevi investitora za izdavanjem posebnih uvjeta građenja za različite građevinske objekte koji se planiraju graditi u blizini visokonaponskih elektroenergetskih objekata.
Također, još uvijek su aktualni i postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata. Za nezakonito izgrađene objekte koji se nalaze u blizini visokonaponskih elektroenergetskih objekata potrebno je ishoditi očitovanje (suglasnost) od HOPS-a d.o.o.
Navedena problematika interesantna je najviše projektantima, ali i potencijalnim investitorima koji traže informacije može li se i na koji način graditi u blizini visokonaponskih elektroenergetskih objekata (kako postojećih, tako i planiranih u prostornim planovima).
Ovim seminarom dati će se pregled važeće regulative, te praktična iskustva i tipični primjeri s kojima se susrećemo u HOPS-u d.o.o.
Polaznicima seminara pojasniti će se što je potrebno sagledati prilikom projektiranja građevinskih objekata u blizini visokonaponskih elektroenergetskih objekata, te koje su moguće opasnosti tijekom izvođenja radova kako bi se prevenirale eventualne nezgode uslijed blizine visokonaponskih elektroenergetskih objekata.

Datum održavanja: 7. 9. 2018. FER, Zagreb

Naslov: Primjena sustava za lociranje munja u tehničkim sustavima

Predavači:

Ivo Uglešić
Viktor Milardić
Bojan Franc

Sažetak:

Moderno sredstvo za praćenje atmosferskih pražnjenja danas predstavljaju sustavi za lociranje atmosferskih pražnjenja (SLAP). U razvijenim zemljama diljem svijeta se sustavi za lociranje atmosferskih pražnjenja primjenjuju u mrežama i sustavima raspoređenim na velikim prostranstvima kao što su elektroenergetski sustavi, TK mreže, mreže RTV odašiljača, mreže naftovoda i plinovoda, sustavi osiguranja, vojne instalacije, meteorološki servisi, prometna infrastruktura, sustavi zaštita od šumskih požara i drugo. Sustavi za lociranje atmosferskih pražnjenja pružaju informaciju o vremenu, lokaciji i amplitudi udara munje u približno stvarnom vremenu, a ti se podaci mogu korelirati npr. s podacima o ispadima i kvarovima u mreži, što može doprinijeti kvaliteti praćenja pogona mreže, otkrivanju uzroka i lokacije nastalih kvarova te minimiziranju potrebnog vremena i troškova u otklanjanju kvarova te ponovnoj uspostavi rada sustava.
Za efikasno korištenje podataka prikupljenih sustavom za lociranje atmosferskih pražnjenja u vođenju tehnoloških sustava potrebna je prikladna programska podrška. Kako se podaci SLAP-a primjenjuju u raznim tehnološkom mrežama i sustavima, programska podrška prilagođava se specifičnim potrebama pojedinog sustava. Opće gledano, funkcionalnosti SLAP sustava u vođenju i analizi tehničkih mreža su:

1. osnovne funkcionalnosti:

vizualizacija atmosferskih pražnjenja u približno stvarnom vremenu i alarmiranje o grmljavinskoj aktivnosti
analiziranje, izrada izvještaja i vizualizacija povijesnih podataka o atmosferskim pražnjenjima
statistički proračuni nad podacima o atmosferskim pražnjenjima
izrada karata gustoće atmosferskih pražnjenja šireg područja

2. napredne funkcionalnosti:

prostorna korelacija između podataka o atmosferskim pražnjenjima i alarmnim zonama generiranim oko promatranih objekata mreže
izrada visoko-rezolucijskih karata gustoće atmosferskih pražnjenja oko promatranih objekata mreže
korelacije između atmosferskih pražnjenja i smetnji i kvarova registriranih u promatranoj mreži u približno stvarnom vremenu

Datum održavanja: 19. 10. 2018. FER, Zagreb

Naslov: Vještačenje nesreća na radu uzrokovanih strujnim udarom

Predavač:

Nenad Papić

Sažetak:

Forenzika nesreća na radu uzrokovanih strujnim udarom. Rad vještaka prilikom utvrđivanja uzroka strujnih udara.
Realni slučajevi nesreća na radu kod niskog i visokog napona. Rezultati istraživanja uzroka nesreća na radu kod strujnih udara niskog i visokog napona.

Datum održavanja: 27. 9. 2018. FER, Zagreb