Zaklada Hrvoje Požar: NATJEČAJ 2019.

 

Glavni  odbor  Zaklade  “Hrvoje  Požar”,  na  temelju  Poslovnika  o  dodjeli  godišnje  nagrade  “Hrvoje  Požar”,  te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje:

N A T J E Č A J  

I. Znanstvenim i stručnim djelatnicima dodjeljuju se Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” u obliku plakete i  povelje za kategorije:
– za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike,
– za inovacije u području energetike,
– za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom,
– za stručni i znanstveni doprinos zaštiti klime i unapređenju kvalitete okoliša u energetskom
sektoru,
– za popularizaciju energetike.

Godišnja nagrada “Hrvoje Požar” za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike, u pravilu, se dodjeljuje pojedincu.
Godišnja nagrada “Hrvoje Požar” za ostale kategorije, može se dodijeliti pojedincu, grupi stručnjaka i/ili znanstvenika koji su zajedno izvršili nagrađeno djelo, ili organizaciji
– nositelju nagrađenog projekta.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju o:
– priznatim stručnim i znanstvenim radovima koji pridonose razvitku energetike, posebno
naše zemlje,
– sudjelovanju u razvoju ovog područja znanosti, odnosno u razvoju i organizaciji znanstvenih
institucija i
– međunarodnoj znanstvenoj afirmaciji.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za inovacije u području energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju o:
– uvođenju novih tehnologija u energetski sustav ili njegove podsustave radi poboljšanja
kvalitete proizvodnje, transporta, isporuke i korištenja energije i
– izradi tehničkih rješenja za svrhe povećanja pogonske pouzdanosti i sigurnosti energetskih
podsustava.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom potrebno je priložiti i dokumentaciju o:
– postizanju tehničko-ekonomskog optimuma u korištenju energetskog sustava, globalno,
u pojedinim podsustavima ili u pojedinim elementima energetskog sustava.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za stručni i znanstveni doprinos zaštiti klime i unapređenju kvalitete okoliša u energetskom sektoru potrebno je priložiti i dokumentaciju o:
– stručnim i znanstvenim radovima u području zaštite klime i unapređenja kvalitete okoliša
u sektoru energetike,
– realiziranim energetskim projektima koji su doprinijeli poboljšanju kvalitete okoliša i
– podizanju razine ekološke svijesti.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za popularizaciju energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju o:
– stručnim i znanstvenim radovima kojima se objašnjava nužnost energetskog razvitka za
potrebe zemlje i
– istupima u sredstvima javnog priopćavanja, TV, radiju i tisku, za tu svrhu.

Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada, s pisanim obrazloženjem i s priloženom dokumentacijom za pojedinu kategoriju, mogu podnijeti znanstvene i znanstveno-nastavne organizacije, znanstvena i stručna društva, pojedini znanstveni i javni radnici, te ostale ustanove i trgovačka društva.

Za svaku kategoriju, u pravilu, se dodjeljuje jedna (1) Godišnja nagrada “Hrvoje Požar”.

II.  Studentima se dodjeljuje Godišnja  nagrada “Hrvoje  Požar”, u  obliku  povelje  i novčanog iznosa za kategorije:
–  za zapažen uspjeh u dosadašnjem studiranju studentima studija energetike i energetskih
usmjerenja završne godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i
–  za posebno zapaženi diplomski rad iz područja energetike studentima koji su diplomirali
između dva zadnja natječaja HED-a.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje  Požar” najboljim studentima studija energetike i energetskog usmjerenja, za pojedinog studenta, mogu podnijeti znanstveno-nastavne organizacije, sveučilišni nastavnici i sami studenti uz preporuku sveučilišnog nastavnika.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za zapažen uspjeh u dosadašnjem
studiranju potrebno je priložiti i dokumentaciju o:
– upisu na završene godine preddiplomskog i/ili diplomskog sveučilišnog studija iz područja
energetike ili energetskog usmjerenja,
– prijepis ocjena.

Uz prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” za posebno zapaženi diplomski rad iz područja energetike potrebno je priložiti i dokumentaciju:
– ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom studiju,  – diplomski rad iz područja energetike, dostaviti u elektroničkom obliku,
– prijepis ocjena.
Prijedlozi se podnose pisanim putem, s obrazloženjem i priloženim dokazima.
Studentima se dodjeljuje ukupno pet (5) Godišnja  nagrada “Hrvoje  Požar” iz točke II. ovog Natječaja.

III.  Stipendije Zaklade “Hrvoje Požar” dodjeljuju se u obliku povelje i u novčanom iznosu studentima diplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija, iz područja energetike, u pravilu, samo za zadnje dvije završne godine predmetnog studija, pod uvjetom da je student dosadašnjim studiranjem do godine studija za koje traži stipendiju ostvario prosječnu ocjenu položenih ispita najmanje 3.5 i dostavio dokaz o upisu studija iz područja energetike.  Stipendije Zaklade “Hrvoje Požar”  bit će dodijeljene studentima koji ne primaju druge stipendije.
Prijedlog za dodjelu stipendije Zaklade “Hrvoje Požar” mogu podnijeti sveučilišni nastavnici i sami studenti.
Studentima se dodjeljuje ukupno pet (5) stipendija Zaklade “Hrvoje Požar” iz točke III. ovog Natječaja.

IV.  Studenti  koji  se  žele  natjecati  za  Godišnju  nagradu “Hrvoje  Požar” iz točke II. ovog Natječaja ili stipendiju Zaklade “Hrvoje Požar” iz točke III. ovog Natječaja, dužni  su  popuniti  upitnik  koji  mogu  preuzeti u  tajništvu Hrvatskog  energetskog  društva (HED)  ili  na  internetskoj  stranici  HED-a: www.hed.hr/zaklada/

V. Osobe mogu samo jedanput biti dobitnik Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” iz pojedinačnih kategorija iz dijela I. ovog Natječaja, a studenti mogu samo jedanput biti dobitnik jedne od studentskih Godišnjih nagrada “Hrvoje  Požar” iz točke II. ovog Natječaja.

VI.  Natječaj je otvoren od  01. do 30. travnja 2019. godine.

Prijedlozi se podnose tajništvu Hrvatskog energetskog društva, Zagreb, Savska cesta 163, p.p.141. Prijava osobito mora sadržavati ime i prezime/naziv i adresu natjecatelja s brojem telefona.   Sve obavijesti o Natječaju mogu se dobiti kod tajnice HED-a Ivane Tomić na tel. 01/ 6040 609 ili 099/5326 115, e-mail: itomic@eihp.hr,  hed@eihp.hr

Odluka Glavnog odbora o rezultatima Natječaja bit će objavljena u dnevnim listovima i stručnim publikacijama te na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr.

Predsjednik Glavnog odbora
Dr.sc.  Goran Granić