PLAN SEMINARA 2022.

Naslov: BLOCKHAIN U ELEKTROENERGETICI – MOGUĆNOSTI INTEGRACIJE I IZAZOVI

Predavači:  Marko Vukobratović; Goran Horvat; Zoran Balkić, Lucija Župan, Ivan Ostheimer

Sažetak:

Napredni elektroenergetski sustavi imaju za cilj odgovoriti na nove izazove, poput dinamičnih zahtjeva potrošača za električnom energijom, porast zastupljenosti obnovljivih izvora energije i distribuirane proizvodnje, prilagodbe Big Data i Internet stvari (IoT) konceptima, a posebno u području informatičke sigurnosti u održavanju stabilnosti i pouzdanosti sustava. Od mnogih naprednih tehnologija, blockchain je jedina tehnologija koja je stekla prepoznatljivo visoku reputaciju u posljednjem desetljeću, razvidnu kroz zamah u industriji kriptovaluta poput Bitcoin i Ethereum-a, u financijskom sektoru, poput Ripple ili u razvoju pametnih ugovora poput Cardano ili Hyperledger. Dokazana upotrebljivost i besprijekorna razina sigurnosti jamče visoki potencijal primjene u naprednim elektroenergetskim mrežama, a načela pseudo-transparentnosti i nativne decentraliziranosti omogućavaju brojna inovativna rješenja za trenutne i buduće tehničke i tržišne izazove. Ovaj rad pruža pregled različitih rješenja i njihovim komparativnih prednosti, najboljih pristupa i tehničkih izazova korištenja blockchain tehnologije u elektroenergetici te predstavlja okvire za ključne korisničke aplikacije napredne elektroenergetske mreže.

Datum: 21. 4. 2022. ODGOĐENO

Naslov: IZRADA NACIONALNIH I EUROPSKIH PLANOVA RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE I OSVRT NA PRIMJENU NOVIH TEHNOLOŠKIH RJEŠENJA

 Predavači: Ljupko Teklić,  Goran Levačić

 Sažetak:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HOPS) je prema Zakonu o energiji (NN 120/2012, 14/2014, 95/2015, 102/2015, 68/2018), energetski subjekt odgovoran za upravljanje, pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne elektroenergetske mreže. Temeljem Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013, 95/2015, 102/2015, 68/2018, 52/2019), HOPS je kao vlasnik prijenosne mreže 110 kV, 220 kV i 400 kV, dužan izraditi i donijeti na odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: HERA), desetogodišnje, trogodišnje i jednogodišnje investicijske planove razvoja prijenosne mreže.

HOPS je član Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (engl. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E) u sklopu kojeg sudjeluje u izradi europskog desetogodišnjeg plana razvoja (engl Ten Year Network Development Plan), koji sukladno Uredbi (EU) 714/2009 podliježe odobrenju Agencije za suradnju energetskih regulatora (engl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER). Također, HOPS je član Udruženja mediteranskih operatora prijenosnog sustava za električnu energiju (engl. Association of the Mediterranean Transmission System Operators – Med-TSO), u sklopu kojeg sudjeluje u izradi mediteranskog desetogodišnjeg plana razvoja.

U prvom dijelu seminara dati će se osvrt na važeću zakonsku regulativu koja se odnosi na nacionalne i međunarodne planove razvoja, te osvrt na aktualni nacionalni desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže (10G Plan).

U drugom dijelu seminara slijedi osvrt na međunarodne desetogodišnje planove razvoja prijenosne mreže (ENTSO-E TYNDP, Med-TSO Master plan) te osvrt na nova tehnološka rješenja u domeni razvoja i planiranja prijenosne elektroenergetske mreže.

Datum: 28. 4. 2022.

PODLOGE ZA USPOSTAVU INTEROPERABILNOSTI OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA I OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA – MODELIRANJE AGREGIRANIH DISTRIBUIRANIH IZVORA U DUBINI DISTRIBUCIJSKE MREŽE S PRIKAZOM NA SUČELJU OPS-ODS

Predavač: Srđan Skok

Sažetak:

Osnovna smjernica seminara je donošenje Uredbe Europske komisije (EU) 2017/1485 (SO GL) o uspostavljanju usklađenih pravila za Operatore prijenosnog sustava (OPS), Operatore distribucijskog sustava (ODS) i značajne korisnike mreže (Significant Grid Users – SGU) kako bi se osigurao pravni okvir za rad međusobno povezanih prijenosnog sustava (npr. Regionalna suradnja) za održavanje sigurnosti sustava i postizanje drugih ciljeva na razini Unije. U seminaru je naglasak stavljen na teorijske osnove predstavljanja distribuiranih izvora u dubini distribucijske mreže na sučelju prijenosne i distribucijske mreže. Sukladno tome istaknuti su potrebni podaci koje Operatori prijenosnog i distribucijskog sustava trebaju razmjenjivati, a u skladu sa operativnim radnjama koje imaju svoj zadani vremenski interval. Tako se razlikuju podaci koji se razmjenjuju obzirom na razvoj sustava, planiranje rada sustava i vođenje sustava u stvarnom vremenu, čime je zadnje uvjetovano operativnim postupcima operatora u stvarnom vremenu.

Dane su teorijske podloge za eksplicitne modele distribuiranih izvora, kao i za agregirane modele koji predstavljaju virtualnu elektranu na sučelju prijenosne i distribucijske mreže. Nadalje provedene su analize verifikacije razrađenih modela usporedbom mjerenih vrijednosti tokova snaga i napona na karakterističnim vodovima i čvorištima za stvarne vjetroelektrane i solarnu elektranu (buduća elektrana Cres). Uz navedeno predloženi su skupovi podataka koje bi Operator distribucijskog sustava trebao dostaviti Operatoru prijenosnog sustava kako bi se moglo provesti modeliranje i agregiranje distribuiranih izvora priključenih po dubini distribucijske mreže.

Datum: 11. 5. 2022.

Naslov: UPRAVLJANJE FLOTOM DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORA S CILJEM OPTIMIZACIJE POSLOVANJA I SMANJENJA GUBITAKA

Predavači: Zvonimir Popović, Žarko Janić

Sadržaj:

Energetski transformatori i vodovi su temeljni elementi distribucijskog elektroenergetskog sustava. Transformatori su električni uređaji s visokim stupnjem učinkovitosti, no unatoč tome, zbog velikog broja ugrađenih jedinica i iznosa energije koju pretvaraju s jedne naponske razine na drugu, njihovi gubici čine značajan udio u tehničkim gubicima elektroenergetskog sustava. Energetska učinkovitost jedan je od strateških ciljeva Europske Unije koji se ostvaruje donošenjem zakonskih propisa. Tako su direktivom 2009/125/EZ i uredbom 548/2014 određeni najveći dopušteni iznosi gubitaka energetskih transformatora, prema čemu se mora prilagoditi tržište Europske Unije. U razinama koje ovi zakonski propisi reguliraju, stavljaju se zahtjevi za smanjenje gubitaka praznog hoda i gubitaka tereta energetskih transformatora. Nakon 1.7.2021. na europskom tržištu mogu se nabavljati samo transformatori proizvedeni po razini 2 uredbe 548/2014 koje karakteriziraju značajna smanjenja gubitaka praznog hoda, ali i gubitaka tereta, što utječe na povećanje njihove inicijalne cijene u odnosnu na prethodne izvedbe. U seminaru će biti prikazane usporedbe iznosa gubitaka te isplativosti ugradnje energetskih transformatora proizvedenih po razini 1 i razini 2 u odnosu na prijašnje izvedbe transformatora.

Smanjenje gubitaka u elektroenergetskom sustavu je od velikog interesa za operatora distribucijskog sustava, jer je to između ostalog pokazatelj kvalitete poslovanja. S obzirom na životni vijek energetskih transformatora koji iznosi 40 godina i više, u floti transformatora jednog distribucijskog područja nalaze se razne izvedbe energetskih transformatora, gledano prema godini proizvodnje, tipu, razini gubitaka i slično. Zbog toga je kvalitetno upravljanje flotom transformatora jedan od načina optimiziranja pogona i poslovanja operatora distribucijskog sustava čime se mogu kontrolirati gubici odnosno utjecati na njihovo smanjenje, ujedno razmatrajući ekonomsku isplativost ugradnje  Korištenjem suvremenijih uređaja za mjerenje i nadzor, te aplikativnih rješenja za obradu podataka u velikoj mjeri je olakšan posao analize pogonskih prilika u pojedinom dijelu elektroenergetskog sustava, temeljem čega se brže i lakše mogu donijeti kvalitetne odluke o ugradnji ili zamjeni transformatora. U seminaru će biti razmatrane strategije zamjene transformatora kojima se može utjecati na smanjenje gubitaka odnosno efikasnost pogona elektroenergetskog sustava. Biti će prikazane različite strategije odabira nazivne snage novog transformatora i razmatranja zamjene transformatora postojećim transformatorom i kupnjom zamjene za tu jedinicu u cilju maksimimaizacije učinka. Osim toga, bit će prikazan nacrt za izradu aplikativnog rješenja koje može obraditi dostupne podatke bitne za optimizaciju upravljanja energetskim transformatorima u floti distribucijskog područja i tako olakšati donošenje odluke o izboru optimalnih jedinica za ugradnju na konkretnu lokaciju.

Datum: 25. 5. 2022.

Naslov: PRETVARAČKI SUSTAVI ZA POVEĆANJE KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Predavači: Ante Perić, Viktor Šunde, Željko Ban

Sažetak:

U uvodu seminara dan je kratki pregled karakterističnih nelinearnih trošila i analiza njihovog utjecaja na kvalitetu električne energije. Definiraju se važeće norme i ključni pokazatelji kvalitete električne energije kao što su: (i) faktor snage, (ii) faktor harmonijskog izobličenja (engl. Total Harmonic Distortion – THD) te (iii) faktor izobličenja ukupne potražnje (engl. Total Demand Distortion – TDD). Nakon kraćeg opisa pasivnih metoda za kompenzaciju jalove snage predstavljene su tipične topologije pretvaračkih spojeva koje se koriste za kompenzaciju faktora snage (engl. Power Factor Correction – PFC) u ulaznim ispravljačkim stupnjevima različitih uređaja, primjerice sustava za neprekinuto napajanje. Posebno se razmatraju mrežni PWM usmjerivači (engl. Active Front End – AFE) te aktivni filtri za kompenzaciju viših harmonika različitih nelinearnih trošila spojenih u točku zajedničkog spoja (engl. Point of Common Coupling – PCC). Na kraju predstavljene su osnovne karakteristike i načelo djelovanja uređaja koji istovremeno obavljaju funkcije neprekinutog napajanja i aktivnog filtriranja.

Datum: 9. 6. 2022. ODGOĐENO

Naslov: ISTOSMJERNI PRETVARAČI I HIBRIDNI SUSTAVI SPREMNIKA ENERGIJE U MIKRO-MREŽAMA

Predavači: Karla Draženović, Viktor Šunde, Željko Ban

Sažetak:

Obnovljive izvore energije zasnovane na energiji vjetra i sunca karakterizira stohastička raspoloživost snage. Primjena spremnika energije osigurava kontinuitet proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora smanjujući negativne učinke na stabilnost mreže. U seminaru se razmatra upotreba hibridnog sustava spremnika energije sastavljenog od baterijskih i superkondenzatorskih spremnika te gorivnih članaka povezanih s elektrolizatorom i spremnikom vodika unutar mikro-mreže. Kratko su predstavljene osnovne karakteristike hibridnog sustava, prvenstveno sa stanovišta optimiranja energetskih tokova između izvora, spremnika i trošila. Neophodan element za upravljanje tokovima energije unutar mikro-mreže su elektronički učinski pretvarači. Iako su u mikro-mreži prisutne sve vrste pretvorbe energije, istosmjerna pretvorba ključna je za punjenje i pražnjenje spremnika energije. Istosmjerni pretvarači detaljno se analiziraju podijeljeni u tri osnovne kategorije: pretvarači bez galvanskog odvajanja, pretvarači s galvanskim odvajanjem te rezonantni istosmjerni pretvarači. Za svaki od navedenih tipova pretvarača dan je pregled i analiza najvažnijih topologija pretvarača i njihovih karakteristika sa stanovišta primjene u mikro-mrežama.

Datum: 30. 6. 2022.ODGOĐENO

Naslov: VJEŠTAČENJE UZROKA POŽARA U STAMBENIM OBJEKTIMA

Predavač: Nenad Papić

Sažetak:

Najčešći uzroci požara u stambenim objektima, prema iskustvu iz rada vještaka, su kvar na kućnom priključku električne energije ili kvar na električnoj instalaciji u objektu. Kako prilikom požara nastaje znatna materijalna šteta utvrđivanje uzroka požara je važno iz razloga što su česte parnice za naknadu štete uzrokovane požarom između vlasnika ili korisnika, koji je oštećena stranka u požaru i osiguravatelja, te distributera struje.

Predavanjem se želi prikazati rad vještaka prilikom utvrđivanja uzroka požara, te postupak vještačenja tehničkih uzroka požara na stambenim objektima. Daju se prijedlozi stručne suradnje prilikom očevida požara, a na kraju su prikazani rezultati istraživanja uzroka požara.

Prikazani su sljedeći realni slučajevi požara iz prakse vještaka: požar drvene kuće; požar obiteljske kuće; požar dvojnog stambenog objekta; požar višestambene zgrade. Preko primjera su objašnjeni neki tragovi koji nastaju zbog kvara na kućnom priključku, a radi usporedbe su prikazani tragovi na električnoj instalaciji koji nastaju kod udara groma u objekt.

Datum: 15. 9. 2022.

 

Naslov: SUSTAV LICITIRANJA ZA RAVNOPRAVNO TRGOVANJE U SUSTAVU MIKROMREŽA

Predavači: Marko Vukobratović, Goran Horvat, Zoran Balkić,  Stjepan Sučić, Ivan Periša, Lucija Župan, Ivan Ostheimer

Sažetak:

Trgovanje električnom energijom po principima Peer-to-peer (P2P) mreža nova je paradigma u europskom smart-grid okruženu. Visoka zastupljenost proizvodnje električne energije iz distribuiranih izvora različitih tehnologija omogućuje lokalnu razmjenu i stvaranje preduvjeta za virtualne energetske zadruge bez nepovoljnog utjecaja na nadređenu mrežu. Rad daje pregled inicijalnog arhitekturalnog modela sa najbitnijim aspektima interoperabilnosti nužnih komponenti za P2P trgovanje električnom energijom.

Datum: 22. 9. 2022. 

Naslov: RAZVOJ EKSPERTNOG SUSTAVA MJERENJA PARAMETARA UDARA MUNJA I ZAŠTITE LOPATICA VJETROAGREGATA RADI SMANJENJA KVAROVA I ZASTOJA

Predavač: Viktor Milardić

Sažetak:

Seminarom bi se predstavio projekt koji je financiran u okviru poziva KK.01.1.1.07 Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva.

Cilj projekta je određivanje preciznijih parametara munja koje pogađaju lopatice vjetroagregata kao bi se poboljšao sustav zaštite od munje i prenaponske zaštite u cilju smanjenja broja kvarova i zastoja te većeg iskorištenja vjetropotencijala.

 Specifični ciljevi projekta su:

 1. Usporedba prednosti i mana raspoloživih sustava za mjerenje parametara munja koje pogađaju lopaticu vjetroagregata.
 2. Razvoj originalnog sustava za mjerenje parametara munje koje pogađaju lopaticu vjetroagregata.
 3. Razvoj originalnog algoritma (programske podrške i modela) za određivanje parametara munje iz mjernih podataka.
 4. Prijedlog novog dizajna hvataljke (receptora) sustava zaštite od munje lopatice vjetroagregata.
 5. Određivanje tehničkih uvjeta i potrebnih koraka za široku implementaciju razvijenog sustava i algoritma.

Projekt je započeo 31. 12. 2020. g. i traje do 31. 12. 2023.

Datum: 29. 9. 2022. ODGOĐENO

Naslov: PRORAČUNI I MJERENJA PRIJELAZNIH POJAVA NA ENERGETSKIM TRANSFORMATORIMA

Predavači: Božidar Filipović-Grčić, Bruno Jurišić

Sažetak:

Priključak sve većeg broja obnovljivih izvora i uređaja čiji se rad temelji na energetskoj elektronici (FACTS, pretvarači, HVDC sustavi) na prijenosnu elektroenergetsku mrežu utječe kvalitetu električne energije te na broj i oblik prijelaznih pojava koje se mogu pojaviti u sustavu. Navedene visokofrekvencijske prijelazne pojave utječu i na tradicionalne komponente prijenosnog sustava poput energetskih transformatora koji su od strateške važnosti za neprekidan rad sustava te njihov kvar može dovesti do velikih financijskih troškova.

Kako bi se u fazi planiranja elektroenergetske mreže što bolje odredila potrebna prenaponska zaštita i stupnjevi izolacije opreme, predlaže se korištenje EMTP simulacija s detaljnim visokofrekvencijskim modelima mreže. Takve simulacije podrazumijevaju provjeru potencijalnih scenarija u mreži te proračun prenapona koji stižu do energetskog transformatora. Valne oblike prenapona potrebno je usporediti s ispitnim standardnim valnim oblicima prema kojima je dimenzionirana izolacija transformatora. Prema IEC standardu, ukoliko je to moguće, pri takvim simulacijama potrebno je koristiti frekvencijski ovisne modele transformatora temeljene na mjerenjima odziva transformatora. U literaturi se takvi modeli klasificiraju kao modeli crne kutije koji mogu detaljno opisati ponašanje transformatora s njegovih stezaljki. Postoje i detaljni modeli transformatora, temeljeni na RLC mreži, čiji se parametri proračunavaju pomoću analitičkih izraza ili FEM simulacija (modeli sive te bijele kutije). Takvi modeli zahtijevaju znanje o geometriji transformatora, koju je potrebno zatražiti od proizvođača transformatora. Jednostavniji modeli zahtijevaju samo geometriju transformatorskog prozora. Modeli temeljeni na geometriji, omogućavaju proračun raspodjele prenapona po namotima transformatora te mogu poslužiti pri raznim analizama napregnutosti izolacije. U svijetu je praksa da elektroprivrede razvijaju svoje modele transformatora kako bi mogle što bolje predvidjeti potencijalno rizične situacije.

Dodatno je potrebno pratiti prijelazne pojave u elektroenergetskoj mreži, pomoću uređaja za mjerenje prijelaznih pojava. Takve uređaje karakterizira brza akvizicijska kartica te mogućnost snimanja prenapona bez izobličenja do frekvencija od par stotina kHz. Uobičajeno je da uređaj za praćenje prijelaznih pojava bude dio sustava za monitoring transformatora te da koristi VN provodnik kao kapacitativno dijelilo napona. Ovakvi uređaju mogu dati vrijednu statistiku prenapona, koja uzima u obzir lokalni karakter područja, a može pomoći prilikom planiranja ili rekonstrukcije mreže, kao i pri korekcijama/poboljšanju prenaponske zaštite. Na seminaru će se prikazati EMTP proračuni sklopnih i atmosferskih prenapona koji mogu utjecati na energetski transformator. Dodatno će se dati pregled modela energetskih transformatora za brze prijelazne pojave te mogućnosti mjerenja prenapona u elektroenergetskoj mreži.

Datum: 13. 10. 2022.

Naslov: EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA RASTAVNA SKLOPKA 24 KV ZA NAPREDNE MREŽE

Predavači: Viktor Milardić, Ivica Pavić, Ante Marušić, Želimir Kruljac, A. Šešok

Sadržaj:

Na seminaru će biti predstavljen projekt ekološki prihvatljive rastavne sklopke 24 kV za napredne mreže za koji su dodijeljena bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 • Seminarom će biti prikazan cjelokupni postupak koji se sastoji od slijedećih koraka:
 • Kreiranje koncepta
 • Izrada idejnog rješenja
 • Konstruiranje modela aparata
 • Provjera raspodjele električnih polja na aparatu
 • Izrada prototipa aparata
 • Provođenje razvojnih naponskih ispitivanja prototipa aparata u VN laboratoriju
 • Korekcije konstrukcije prototipa
 • Provođenje mehaničkih i strujnih razvojnih ispitivanja prototipa aparata
 • Izrada konačne konstrukcije cijelog aparata
 • Izrada novih prototipa u dva primjerka radi ishođenja tipskog atesta
 • Naponska ispitivanja
 • Mehanička i strujna ispitivanja
 • Provođenje ispitivanja snage s nazivnom strujom i naponom
 • Ishođenje tipskog atesta
 • Izrada tehničke (konstrukcijske i tehnološke) dokumentacije za serijsku proizvodnju
 • Projekt linije za serijsku proizvodnju
 • Ishođenje CE certifikata i prijava patenta

Datum: 22. 11. 2022.