PLAN SEMINARA 2021.

Naslov: BLOCKHAIN U ELEKTROENERGETICI – MOGUĆNOSTI INTEGRACIJE I IZAZOVI

Predavači:  Marko Vukobratović; Goran Horvat; Zoran Balkić

Sažetak:

Napredni elektroenergetski sustavi imaju za cilj odgovoriti na nove izazove, poput dinamičnih zahtjeva potrošača za električnom energijom, porast zastupljenosti obnovljivih izvora energije i distribuirane proizvodnje, prilagodbe Big Data i Internet stvari (IoT) konceptima, a posebno u području informatičke sigurnosti u održavanju stabilnosti i pouzdanosti sustava. Od mnogih naprednih tehnologija, blockchain je jedina tehnologija koja je stekla prepoznatljivo visoku reputaciju u posljednjem desetljeću, razvidnu kroz zamah u industriji kriptovaluta poput Bitcoin i Ethereum-a, u financijskom sektoru, poput Ripple ili u razvoju pametnih ugovora poput Cardano ili Hyperledger. Dokazana upotrebljivost i besprijekorna razina sigurnosti jamče visoki potencijal primjene u naprednim elektroenergetskim mrežama, a načela pseudo-transparentnosti i nativne decentraliziranosti omogućavaju brojna inovativna rješenja za trenutne i buduće tehničke i tržišne izazove. Ovaj rad pruža pregled različitih rješenja i njihovim komparativnih prednosti, najboljih pristupa i tehničkih izazova korištenja blockchain tehnologije u elektroenergetici te predstavlja okvire za ključne korisničke aplikacije napredne elektroenergetske mreže.

Datum: 15. travnja 2021. (odgođeno zbog pandemije)

Naslov: ATMOSFERSKI PRENAPONI U POGONU ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Predavači: Božidar Filipović-Grčić, Bruno Jurišić

Sažetak:

Izolacijski sustavi energetskih transformatora izloženi su u pogonu dielektričnim naprezanjima uzrokovanim različitim vrstama prijelaznih pojava kao što su atmosferski prenaponi ili rezonantne pojave. Prenaponi visokih frekvencija, poput atmosferskih prenapona, mogu izazvati kvarove na energetskim transformatorima, ali se mogu i prenositi s primarne na sekundarnu stranu te na taj način ugroziti ostalu visokonaponsku opremu koja se nalazi u blizini transformatora. Kod transformatora koji su izloženi takvim pojavama ugrađuju se uređaji za monitoring transformatora koji omogućavaju kontinuirano praćenje stanja transformatora. Podaci iz sustava za snimanje prenapona na energetskim transformatorima i regulacijskim prigušnicama otvaraju mogućnost procjene utjecaja različitih vrsta prenapona na stanje transformatora. Ove podatke moguće je koristiti i za napredne simulacije u programskim alatima za analizu prijelaznih pojava (EMTP). Time se može provjeriti utjecaj prenapona na transformator te njegove okolne komponente. Takve simulacije podrazumijevaju upotrebu naprednih visokofrekvencijskih modela transformatora.

Na ovom seminaru će se obraditi sljedeće teme:

 • Mjerenje i analiza atmosferskih prenapona snimljenih u pogonu energetskih transformatora;
 • Visokofrekvencijski black-box model transformatora za proračun prenesenih prenapona u frekvencijskoj domeni;
 • Visokofrekvencijski model transformatora za analizu prijelaznih pojava u vremenskoj domeni (EMTP).

Datum: 29. travnja 2021.

Naslov: ANALIZA PRIČUVE PRIMARNE REGULACIJE FREKVENCIJE S OSVRTOM NA PRIJENOSNI ELEKTROENERGETSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Predavač: Srđan Skok

Sažetak:

Primarna regulacija je dio pomoćne usluge koju pružaju operatori sustava za propisano i uredno vođenje elektroenergetskog sustava u interkonekciji, unutar regulacijskog bloka odnosno regulacijskog područja. Pomoćne usluge trebaju biti raspoložive trajno, a aktiviraju se za potrebe vođenja sustava u redovnim i izvanrednim pogonskim stanjima prijenosne i distribucijske mreže. Osiguranje pružanja pomoćnih usluga u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske (RH) danas se temelji na ugovornim odnosima Hrvatsko operatora prijenosnog sustava (HOPS d.o.o.) i jedinog, obvezatnog pružatelja usluga na teritoriju RH – HEP-Proizvodnja d.o.o.. Opseg pružanja usluga odnosi se na regulacijsko područje, tj. elektroenergetski sustav RH. Pravila ENTSO-E i Mrežna pravila RH obvezuju domicilnog operatora prijenosnog sustava da planira i ugovori pomoćne usluge radi sigurnosti pogona elektroenergetskog sustava RH. Također snažnija integracija obnovljivih izvora i primjena naprednih mreža na distribucijskoj razini proširuju područje primjene pomoćnih usluga.

 Datum: 13. svibnja 2021.

Naslov: CIM TEORIJA I PRIMJENA U ELEKTROENERGETICI

Predavači: Domagoj Peharda, Ana Kekelj

Sažetak:

Common Information Model (CIM) je razvijan dvadesetak godina s ciljem da postane glavni standard za razmjenu podataka u elektroenergetici. Njegova velika prednost je da raznorodni dijelovi elektroenergetike (prijenos, distribucija, tržišne funkcije) koriste isti model i bez obzira što koriste različite dijelove tog modela, mogu se referencirati na objekte primarno namijenjene drugim korisnicima. CIM je već neko vrijeme službeno prihvaćen od IEC-a, no veliki zamah dobiva kada ga je ENTSO-E prihvatio za razmjenu podataka između njegovih TSO članica. Distribucijski dijelovi CIM-a se neprestano testiraju, te 2020. se izdaje drugo izdanje profila razmjene za distributivne mrežne modele, te također razrađeniji način razmjene poruka unutar i izvan distributivnih poduzeća. Tržišna funkcije unutar ENTSO-E organizacije već godinama koriste CIM za razmjenu podataka iako korisnici često toga nisu svjesni. CIM kao standard za razmjenu podataka omogućava lakše i bezbolnije mijenjanje prodavača softvera i suradnju više manjih modula održavanih od različitih proizvođača. Veliki rad i iskustvo elektroenergetičarskih stručnjaka ugrađeno u CIM se može iskoristiti za uređivanje vlastitih podataka i kao „best practice“ za izradu vlastitih modela podataka.

Seminar u prvom dijelu objašnjava kako je CIM koncipiran: CIM kao rječnik pojmova, CIM profili kao dijelovi CIM-a prilagođeni za određene primjene, te CIM serijalizaciju. Također se objašnjava uloga IEC radnih skupina u razvoju CIM-a, korištenje u raznim domenama (tržište, prijenos, distribucija), povijest CIM-a, nedostatke, te neke posebne koncepte. U drugom dijelu seminara predstavlja se primjena CIM-a: kroz maleni i razumljiv primjer; kroz ENTSO-E primjere; kroz primjer za distribuciju; te kako izgraditi vlastite profile ili nadograditi postojeće profile.

Datum: 20. svibnja 2021.

Naslov: POSEBNI UVJETI GRAĐENJA U BLIZINI ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

Predavač:  Vlatko Ećimović

Sažetak:

Svakodnevno se u HOPS-u (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.)  i HEP-ODS-u (Hrvatska elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o.) zaprimaju brojni zahtjevi za izdavanjem posebnih uvjeta građenja za različite građevinske objekte koji se planiraju graditi u blizini elektroenergetskih objekata.

Navedena problematika interesantna je najviše projektantima, ali i potencijalnim investitorima koji traže informacije može li se i na koji način graditi u blizini elektroenergetskih objekata (kako postojećih, tako i planiranih u prostornim planovima).

Ovim seminarom dati će se pregled važeće regulative, te praktična iskustva i tipični primjeri s kojima se svakodnevno susreću u HOPS-u.

Polaznicima seminara pojasniti će se što je potrebno sagledati prilikom projektiranja građevinskih objekata u blizini elektroenergetskih objekata, te koje su moguće opasnosti tijekom izvođenja radova kako bi se prevenirale eventualne nezgode uslijed blizine elektroenergetskih objekata.

Datum: 27. svibnja 2021.

Naslov: AKTIVNI OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U FUNKCIJI REGULACIJE NAPREDNE PRIJENOSNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE

Predavač: Srđan Skok

Sažetak:

Obnovljivi izvori energije (OIE) danas bez sumnje, predstavljaju značajan proizvodni resurs naprednih elektroenergetskih mreža. Pozitivni učinci proizvodnje električne energije iz OIE na očuvanje zaštite okoliša su neosporni, međutim njihov intermitentni i nepredvidiv način rada donosi nove uvjete nadzora, zaštite i vođenja naprednih mreža. Tradicionalni princip regulacije elektroenergetskog sustava (EES) oslanja se na redundantne klasične proizvodne jedinice (termoelektrane, hidroelektrane i plinske elektrane) koje, u slučaju poremećaja u sustavu, a posebice u današnje vrijeme u slučaju ispada OIE, održavaju stabilnost EES-a. Uzevši u obzir povlaštenu otkupnu cijenu električne energije proizvedene iz OIE i troškove regulacije EES-a cijena proizvedene električne energije iz OIE postaje značajno viša od tržišne cijene. Slijedom navedenog potrebno je promijeniti ulogu OIE u EES-u, odnosno potrebno je aktivno uključiti OIE u regulatorne usluge koje pružaju operatori sustava, a ne promatrati kao pasivnog proizvođača električne energije. Korištenjem OIE u regulatornim uslugama ekonomski je opravdano budući se indirektno postiže smanjenje cijene proizvedene električne energije iz OIE. Potrebno je izraditi tehnička rješenja koja omogućavaju promjenu uloge OIE iz pasivnih proizvođača u aktivne. Skup tehničkih rješenja obuhvaća omogućavanje rada OIE u regulaciji EES-a; nadzor, zaštitu i vođenje aktivnih OIE; te model financijske naknade OIE za regulatorne usluge.

Datum: 31. svibnja 2021.

Naslov: NAPREDNO VOĐENJE I ZAŠTITA PRIJENOSNOG ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA – SYSTEM INTEGRITY PROTECTION SCHEMES

Predavač: Srđan Skok

Sažetak:

Sustav naprednog vođenja i zaštite, sastoji se iz dijela opreme koja se instalira u centru vođenja (NDC, MC ili CDU) i opreme koja se instalira u stanice prijenosnog sustava. Dio sustava instaliran u centru vođenja, sastoji se od računala visoke raspoloživosti i pouzdanosti, sa programskom podrškom. Srce sustava čini više Centralni kontroler koji obavlja proračune i „donosi” odluke koje operator sustava koristi u svojim reakcijama. Programska podrška se sastoji iz dva dijela, prvi dio ima rutine zasnovane na unaprijed analiziranim i proračunavanim varijantama (event based), a drugu skupinu čine rutine zasnovane na mjerenjima nakon kojih se odrađuju algoritmi (response based). Rezultati provedenih algoritama daju odluku operateru o potrebnoj reakciji. Pojedine reakcije moguće je automatizirati (primjerice, blokada lokalne zaštite, nalog za smanjenje proizvodnje proizvodnih jedinica, rasterećenje konzuma). Drugi dio sustava naprednog vođenja i zaštite su IED uređaji ugrađeni na karakteristična mjesta u sustavu sa kojih šalju podatke o mjerenjima struja i napona prema Centralnom kontroleru. Komunikacija između Centralnog kontrolera i IED uređaja je dvosmjerna. IED uređaji sakupljaju informacije o mjerenjima te ih šalju prema Centralnom kontroleru sustava, te nakon obrade informacija prihvaćaju naredbe od Centralnog kontrolera na osnovu kojih obavljaju točno definirane radnje. Cjelokupno rješenje je implementirano na dijelu PrP Rijeka u cilju evakuacije snage iz Istre nakon velikih poremećaja u tom dijelu sustava, a izbjegavajući isključenje velikih proizvodnih jedinica.

Datum: 6. rujna 2021.

Naslov: VJEŠTAČENJE UZROKA POŽARA U STAMBENIM OBJEKTIMA

Predavač: Nenad Papić

Sažetak:

Najčešći uzroci požara u stambenim objektima, prema iskustvu iz rada vještaka, su kvar na kućnom priključku električne energije ili kvar na električnoj instalaciji u objektu. Kako prilikom požara nastaje znatna materijalna šteta utvrđivanje uzroka požara je važno iz razloga što su česte parnice za naknadu štete uzrokovane požarom između vlasnika ili korisnika, koji je oštećena stranka u požaru i osiguravatelja, te distributera struje.

Predavanjem se želi prikazati rad vještaka prilikom utvrđivanja uzroka požara, te postupak vještačenja tehničkih uzroka požara na stambenim objektima. Daju se prijedlozi stručne suradnje prilikom očevida požara, a na kraju su prikazani rezultati istraživanja uzroka požara.

Prikazani su sljedeći realni slučajevi požara iz prakse vještaka: požar drvene kuće; požar obiteljske kuće; požar dvojnog stambenog objekta; požar višestambene zgrade. Preko primjera su objašnjeni neki tragovi koji nastaju zbog kvara na kućnom priključku, a radi usporedbe su prikazani tragovi na električnoj instalaciji koji nastaju kod udara groma u objekt.

Datum: 17. rujna 2021Odgođeno

Naslov: SUSTAV LICITIRANJA ZA RAVNOPRAVNO TRGOVANJE U SUSTAVU MIKROMREŽA

Predavači: Marko Vukobratović, Goran Horvat, Zoran Balkić,  Stjepan Sučić, Ivan Periša

Sažetak:

Trgovanje električnom energijom po principima Peer-to-peer (P2P) mreža nova je paradigma u europskom smart-grid okruženu. Visoka zastupljenost proizvodnje električne energije iz distribuiranih izvora različitih tehnologija omogućuje lokalnu razmjenu i stvaranje preduvjeta za virtualne energetske zadruge bez nepovoljnog utjecaja na nadređenu mrežu. Rad daje pregled inicijalnog arhitekturalnog modela sa najbitnijim aspektima interoperabilnosti nužnih komponenti za P2P trgovanje električnom energijom.

Datum: 30. rujna 2021Odgođeno

Naslov: PRIMJENA UREDBI (EU) OD ZNAČAJA ZA PRIKLJUČENJA NA PRIJENOSNU MREŽU U HRVATSKOJ I ZEMLJAMA ČLANICAMA ENTSO-E

Predavači: Ljupko Teklić, Goran Levačić (HOPS)

Sažetak:

HOPS je krajem 2019. godine proveo javno savjetovanje vezano uz prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava u skladu s Uredbama (EU) i izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije. Početkom 2020. godine prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava poslan je na odobrenje regulatornom tijelu (HERA).

Uredbe Komisije (EU) (engl. Network codes) predstavljaju skup pravila koja je izradio ENTSO-E (engl. European Network of Transmission System Operators for Electricity), uz nadzor Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER). Od značaja za priključenja na prijenosnu mrežu ističu se sljedeće Uredbe (EU): Uredba RfG (za priključenje proizvodnih jedinica), Uredba DCC (za priključenje kupaca) te Uredba HVDC (za priključenje sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka).

U prvom dijelu predstavit će se “nova” Mrežna pravila prijenosnog sustava, s posebnim naglaskom na najznačajnije izmjene i dopune, te će se dati osvrt na iskustva stečena u implementaciji predmetnih Uredbi (EU) u nacionalnu legislativu. Posebna pažnja biti će posvećena na izmjene i dopune koje se odnose na nove tehnologije u Mrežnim pravilima, kao što su HVDC sustavi, spremnici električne energije itd.

S obzirom da je ENTSO-E nadležan za nadzor implementacije spomenutih Uredbi (EU), od 2019. godine odnosno tri godine nakon stupanja na snagu, izrađuje se Izvješće o implementaciji Uredbi (EU) u nacionalnu legislativu u zemljama članicama ENTSO-E. U drugom dijelu slijedi pregled Izvješća o implementaciji (engl. Monitoring report on connection network codes implementation), a koje je kompletirano krajem 2019. godine, s posebnim naglaskom na specifičnosti zahtjeva za opću primjenu u pojedinim zemljama (engl. non-exhaustive requirements).

Datum: 7. listopada 2021.

Naslov: ISTOSMJERNI PRETVARAČI I HIBRIDNI SUSTAVI SPREMNIKA ENERGIJE U MIKRO-MREŽAMA

Predavači: Karla Draženović, Viktor Šunde, Željko Ban

Sažetak:

Obnovljive izvore energije zasnovane na energiji vjetra i sunca karakterizira stohastička raspoloživost snage. Primjena spremnika energije osigurava kontinuitet proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora smanjujući negativne učinke na stabilnost mreže. U seminaru se razmatra upotreba hibridnog sustava spremnika energije sastavljenog od baterijskih i superkondenzatorskih spremnika te gorivnih članaka povezanih s elektrolizatorom i spremnikom vodika unutar mikro-mreže. Kratko su predstavljene osnovne karakteristike hibridnog sustava, prvenstveno sa stanovišta optimiranja energetskih tokova između izvora, spremnika i trošila. Neophodan element za upravljanje tokovima energije unutar mikro-mreže su elektronički učinski pretvarači. Iako su u mikro-mreži prisutne sve vrste pretvorbe energije, istosmjerna pretvorba ključna je za punjenje i pražnjenje spremnika energije. Istosmjerni pretvarači detaljno se analiziraju podijeljeni u tri osnovne kategorije: pretvarači bez galvanskog odvajanja, pretvarači s galvanskim odvajanjem te rezonantni istosmjerni pretvarači. Za svaki od navedenih tipova pretvarača dan je pregled i analiza najvažnijih topologija pretvarača i njihovih karakteristika sa stanovišta primjene u mikro-mrežama.

Datum: 15. listopada 2021. Odgođeno

Naslov: PODLOGE ZA USPOSTAVU INTEROPERABILNOSTI OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA I OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA – MODELIRANJE AGREGIRANIH DISTRIBUIRANIH IZVORA U DUBINI DISTRIBUCIJSKE MREŽE S PRIKAZOM NA SUČELJU OPS-ODS

Predavač: Srđan Skok

Sažetak:

Osnovna smjernica seminara je donošenje Uredbe Europske komisije (EU) 2017/1485 (SO GL) o uspostavljanju usklađenih pravila za Operatore prijenosnog sustava (OPS), Operatore distribucijskog sustava (ODS) i značajne korisnike mreže (Significant Grid Users – SGU) kako bi se osigurao pravni okvir za rad međusobno povezanih prijenosnog sustava (npr. Regionalna suradnja) za održavanje sigurnosti sustava i postizanje drugih ciljeva na razini Unije. U seminaru je naglasak stavljen na teorijske osnove predstavljanja distribuiranih izvora u dubini distribucijske mreže na sučelju prijenosne i distribucijske mreže. Sukladno tome istaknuti su potrebni podaci koje Operatori prijenosnog i distribucijskog sustava trebaju razmjenjivati, a u skladu sa operativnim radnjama koje imaju svoj zadani vremenski interval. Tako se razlikuju podaci koji se razmjenjuju obzirom na razvoj sustava, planiranje rada sustava i vođenje sustava u stvarnom vremenu, čime je zadnje uvjetovano operativnim postupcima operatora u stvarnom vremenu.

Dane su teorijske podloge za eksplicitne modele distribuiranih izvora, kao i za agregirane modele koji predstavljaju virtualnu elektranu na sučelju prijenosne i distribucijske mreže. Nadalje provedene su analize verifikacije razrađenih modela usporedbom mjerenih vrijednosti tokova snaga i napona na karakterističnim vodovima i čvorištima za stvarne vjetroelektrane i solarnu elektranu (buduća elektrana Cres). Uz navedeno predloženi su skupovi podataka koje bi Operator distribucijskog sustava trebao dostaviti Operatoru prijenosnog sustava kako bi se moglo provesti modeliranje i agregiranje distribuiranih izvora penetriranih po dubini distribucijske mreže.

Datum: 21. listopada 2021. Odgođeno

Naslov: PRETVARAČKI SUSTAVI ZA POVEĆANJE KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Predavači: Ante Perić, Viktor Šunde, Željko Ban

Sažetak:

U uvodu seminara dan je kratki pregled karakterističnih nelinearnih trošila i analiza njihovog utjecaja na kvalitetu električne energije. Definiraju se važeće norme i ključni pokazatelji kvalitete električne energije kao što su: (i) faktor snage, (ii) faktor harmonijskog izobličenja (engl. Total Harmonic Distortion – THD) te (iii) faktor izobličenja ukupne potražnje (engl. Total Demand Distortion – TDD). Nakon kraćeg opisa pasivnih metoda za kompenzaciju jalove snage predstavljene su tipične topologije pretvaračkih spojeva koje se koriste za kompenzaciju faktora snage (engl. Power Factor Correction – PFC) u ulaznim ispravljačkim stupnjevima različitih uređaja, primjerice sustava za neprekinuto napajanje. Posebno se razmatraju mrežni PWM usmjerivači (engl. Active Front End – AFE) te aktivni filtri za kompenzaciju viših harmonika različitih nelinearnih trošila spojenih u točku zajedničkog spoja (engl. Point of Common Coupling – PCC). Na kraju predstavljene su osnovne karakteristike i načelo djelovanja uređaja koji istovremeno obavljaju funkcije neprekinutog napajanja i aktivnog filtriranja.

Datum: 29. listopada 2021Odgođeno

Naslov: KIBERNETIČKA SIGURNOST I ISPITIVANJA U SEKUNDARNIM SUSTAVIMA DIGITALNIH ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

Predavači: Ivan Strnad, Mario Javorović, Goran Pregrad, Damir Soldić

Sažetak:

U IT tehnologijama oduvijek je postojao važan naglasak na kibernetičku sigurnost. Njihova sve veća primjena u elektroenergetskom sustavu i to na svim razinama dovela je do ponovnog naglašavanja važnosti kako kibernetičke sigurnosti tako i ostalih aspekata sigurnosti sustava i njegovog vođenja. Stupanjem na snagu zakonske regulative vezano uz kibernetičku sigurnost važno je razmotriti i taj aspekt sigurnosti u sekundarnim sustavima EE postrojenja jer oni svakako pripadaju kritičnoj infrastrukturu prema svojoj funkciji u EES-u.

IEC 61850 norma, koja danas dominira u rješenjima sekundarnih sustava, oslanja se na velik broj postojećih IT rješenja te donosi nove mogućnosti i izazove pri njezinom inženjeringu i ispitivanju. Pojedinačna iskustva sa stvarnih projekata i djelovanje međunarodnih organizacija na razvoju normi i smjernica stvorili su niz procesa i preporuka koji olakšavaju proces inženjeringa i ispitivanja u sekundarnim sustavima, što podrazumijeva aktivnosti od certifikacije proizvoda, inženjeringa pojedinih sustava odnosno cijelog sekundarnog sustava do njihovog ispitivanja. Svi ti koraci posebno dolaze do značaja sve većom popularizacijom digitalnih TS, sustava temeljenih na uzorkovanim mjernim veličinama (SV), GOOSE porukama i naprednim komunikacijskim mrežama.

Kroz teme seminara biti će dan pregled potencijalnih vektora napada na sustave i procese u sekundarnim sustavima te potencijalne prijetnje i ranjivosti koje proizlaze iz različitih vektora napada. Uz to biti će prikazani načini štićenja sekundarnih sustava i kako ublažiti rizike od kibernetičkog napada u cilju sigurnog vođenje sustava. Također, biti će prikazane smjernice za inženjering i funkcionalna ispitivanja opreme, komunikacijske mreže i kompletnih sekundarnih sustava EE postrojenja na temelju vlastitih projektnih iskustava i sudjelovanja u radu radne grupe CIGRE-a B5.53 čiji je zadatak bio istražiti stanje tehnologije vezano uz strategiju ispitivanja sustava zaštite, automatizacije i upravljanja u digitalnim transformatorskim stanicama baziranim na IEC 61850 aplikacijama.

Prezentacije će biti popraćene praktičnim primjerima odnosno simulacijama realnih slučajeva na poligonu sekundarnog sustava s naprednim mogućnostima ispitivanja.

Datum: 17. studenog 2021Odgođeno

Naslov: RAZVOJ EKSPERTNOG SUSTAVA MJERENJA PARAMETARA UDARA MUNJA I ZAŠTITE LOPATICA VJETROAGREGATA RADI SMANJENJA KVAROVA I ZASTOJA

Predavač: Viktor Milardić

Sažetak:

Seminarom bi se predstavio projekt koji je financiran u okviru poziva KK.01.1.1.07 Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva.

Cilj projekta je određivanje preciznijih parametara munja koje pogađaju lopatice vjetroagregata kao bi se poboljšao sustav zaštite od munje i prenaponske zaštite u cilju smanjenja broja kvarova i zastoja te većeg iskorištenja vjetropotencijala.

 Specifični ciljevi projekta su:

 1. Usporedba prednosti i mana raspoloživih sustava za mjerenje parametara munja koje pogađaju lopaticu vjetroagregata.
 2. Razvoj originalnog sustava za mjerenje parametara munje koje pogađaju lopaticu vjetroagregata.
 3. Razvoj originalnog algoritma (programske podrške i modela) za određivanje parametara munje iz mjernih podataka.
 4. Prijedlog novog dizajna hvataljke (receptora) sustava zaštite od munje lopatice vjetroagregata.
 5. Određivanje tehničkih uvjeta i potrebnih koraka za široku implementaciju razvijenog sustava i algoritma.

Projekt je započeo 31. 12. 2020. g. i traje do 31. 12. 2023.

Datum: 2. prosinca 2021Odgođeno

Naslov: EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA RASTAVNA SKLOPKA 24 KV ZA NAPREDNE MREŽE

Predavači: Viktor Milardić, Ivica Pavić, Ante Marušić, Želimir Kruljac, A. Šešok

Sadržaj:

Na seminaru će biti predstavljen projekt ekološki prihvatljive rastavne sklopke 24 kV za napredne mreže za koji su dodijeljena bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 • Seminarom će biti prikazan cjelokupni postupak koji se sastoji od slijedećih koraka:
 • Kreiranje koncepta
 • Izrada idejnog rješenja
 • Konstruiranje modela aparata
 • Provjera raspodjele električnih polja na aparatu
 • Izrada prototipa aparata
 • Provođenje razvojnih naponskih ispitivanja prototipa aparata u VN laboratoriju
 • Korekcije konstrukcije prototipa
 • Provođenje mehaničkih i strujnih razvojnih ispitivanja prototipa aparata
 • Izrada konačne konstrukcije cijelog aparata
 • Izrada novih prototipa u dva primjerka radi ishođenja tipskog atesta
 • Naponska ispitivanja
 • Mehanička i strujna ispitivanja
 • Provođenje ispitivanja snage s nazivnom strujom i naponom
 • Ishođenje tipskog atesta
 • Izrada tehničke (konstrukcijske i tehnološke) dokumentacije za serijsku proizvodnju
 • Projekt linije za serijsku proizvodnju
 • Ishođenje CE certifikata i prijava patenta

Datum: 14. prosinca 2021.