10. OBLJETNICA REKONEKCIJE

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA OBILJEŽIO 10. OBLJETNICU REKONEKCIJE

CROATIAN TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR LTD. MARKED THE 10TH ANNIVERSARY OF RECONNECTION 

Prigodnom svečanošću 10. listopada 2014. godine, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) u suradnji sa Europskom mrežom operatora prijenosnih sustava (ENTSO-E) obilježio je 10. godišnjicu ponovnog povezivanja prijenosne mreže kontinentalne Europe u nazočnosti ministra gospodarstva RH, Ivana Vrdoljaka, te domaćih i inozemnih stručnjaka posrednih i neposrednih sudionika događaja iz 2004. godine i njihovih nasljednika iz niza operatora prijenosnih sustava.

Suradnjom brojnih operatora prijenosnih sustava, prije deset godina, točnije 10.10.2004. godine uspješno je obavljena rekonekcija UCTE 1. i 2. sinkrone zone, odnosno povezivanje prijenosnih mreža jugoistočne i kontinentalne Europe.
Tim je projektom Europa ponovno elektroenergetski povezana u jedinstveni europski kontinentalni prijenosni sustav, koji je zbog ratnih razaranja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine 13 godina bio podijeljen na dvije zone.
Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a, zahvalio je svim sudionicima rekonekcije, ističući kako je riječ o nesvakidašnjem pothvatu koji je koordiniran iz Nacionalnog dispečerskog centra u Zagrebu. Svečanost je, stoga, bila prigoda da se svim sudionicima rekonekcije koje su operativno sudjelovali u tom tehnički vrlo zahtjevnom projektu predaju zahvalnice za osobni doprinos.
Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva RH, istaknuo je značaj rekonekcije, kao „vrlo zahtjevnog postupak na kojem su ispit položili brojni domaći i strani stručnjaci.“ Naglasio je kako nije riječ samo o hrvatskom, nego i europskom projektu u koji je hrvatska strana uložila približno 130 milijuna eura u obnovu TS Ernestinovo i priključnih 400 kV dalekovoda, te izgradnjuTS Žerjavinec.
„Objedinjavanje čitave kontinentalne Europe kao jednog sinkronog elektroenergetskog područja, koje obuhvaća više od 520 milijuna ljudi, izazov je kako za Europsku uniju, tako i svaku njenu državu članicu, koja mora osigurati nacionalnu energetsku stabilnost i konkurentne cijene za svoje potrošače“, dodao je ministar Vrdoljak.
Predsjednik Uprave HEP-a Perica Jukić, rekao je kako je rekonekcija omogućila razvoj elektroenergetskog tržišta, a njome su stvorene i tehničke pretpostavke za liberalizaciju tržišta električnom energijom u Europi.
Vrijednost takvog pothvata za europski elektroenergetski sustav u svojim su nadahnutim obraćanjima potvrdili i ostali govornici: Rudolf Baumann – voditelj Regionalne grupe kontinentalne Europe, ENTSO-E i Bente Hagem – potpredsjednica Upravnog odbora ENTSO-E.
Nakon prezentacija o značaju i učincima rekonekcije na Hrvatsku i HOPS, odnosno UCTE i ENTSO-E, koje su održali predsjednik Uprave HOPS-a dr.sc. Miroslav Mesić i dr.sc. Klaus Kleinekorte, član Upravnog odbora ENTSO-E i generalni direktor najvećeg njemačkog operatora prijenosnog sustava Amprion d.o.o., program je završio panel raspravom pod nazivom: “10 godine poslije i put prema naprijed“, koju je vodio Damjan Međimorec, potpredsjednik ENTSO-E i predstojnik Ureda Uprave HOPS-a , a na kojem su sudjelovali: Rudolf Baumann (Švicarska), Jiri Feist (Češka), Ivica Toljan (Hrvatska), Milan Jevšenak (Slovenija), Duško Tubić (Srbija) i Zoltan Tihany (Mađarska).

Croatian Transmission System Operator Ltd. (HOPS) in cooperation with European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E), in Zagreb on 10th October 2014 marked the 10th anniversary of reconnection of the Continental Europe transmission grid in the presence of the Croatian minister of Economy, Ivan Vrdoljak, and Croatian and international experts, directly or indirectly involved participants of the reconnection in 2004 and their successors from numerous transmission system operators.

Through cooperation of numerous transmission system operators, ten years ago, on 10th October 2004, the reconnection of UCTE’s 1st and 2nd synchronous zones, meaning grids of South East Europe and the rest of Continental Europe, was successfully carried out.
With this project Europe became once again a single continental transmission system which, due to war damages on the territory of Croatia and Bosnia and Herzegovina for 13 years, was split into two zones.
Miroslav Mesić, president of HOPS Management Board thanked to all participants of the reconnection, emphasizing that it was a non-everyday venture coordinated from National Control Center in Zagreb. Therefore, the ceremony was an occasion to present Acknowledgements to main participants operatively involved in the technically demanding project of reconnection for their personal contribution.
Mr. Ivan Vrdoljak, Croatian Minister of Economy, emphasized the importance of the reconnection as „a very demanding process where many Croatian and international experts passed their exam.“ He pointed out that it was not only Croatian but also European project, into which Croatia invested approximately 130 million Euros mainly for rebuilding transformer substation Ernestinovo and associated 400 kV overhead transmission lines, and construction of transformer substation Žerjavinec.
“Connecting the whole Continental Europe as one synchronized electricity area, covering more than 520 millions of consumers, is a challenge for European Union and each its member state, which has to ensure national energy stability and competitive prices for its customers”, said minister Vrdoljak.

The president of Management Board of HEP, Perica Jukić, said that the reconnection enabled development of electricity market, and in that way the technical preconditions for electricity market liberalization in Europe were created.
Other speakers confirmed the value of such venture for European electricity system in their inspirational speeches: Rudolf Baumann – Convenor of ENTSO-E Regional Group Continental Europe, and Bente Hagem – Vice Chairperson of ENTSO-E Board.
After presentations about significance and effects of the reconnection for Croatia and HOPS, as well as for UCTE and ENTSO-E, presented by the president of Management Board of HOPS, Miroslav Mesić, Ph.D., and Klaus Kleinekorte, Ph.D., member of ENTSO-E Board and managing director of Amprion GmbH, programme ended with panel discussion named “10 years after and the way forward”, chaired by Damjan Međimorec, ENTSO-E Vice President and Executive Office Director of HOPS, with Rudolf Baumann (Switzerland), Jiri Feist (Czech Republic), Ivica Toljan (Croatia), Milan Jevšenak (Slovenia), Duško Tubić (Serbia), and Zoltan Tihany (Hungary).

Repozitorij datoteka:

10-10-2014-EMS-Tubic
10-10-2014-HOPS-Mesic-en
10-10-2014-HOPS-Mesic-hrv
10-10-2014-Jevsenak-History-Reconnetion
10-10-2014-MAVIR-Tihanyi