9. savjetovanje HRO CIGRE

Cavtat, 8. – 12. 11. 2009.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Uloga HRO CIGRÉ je razmjena iskustava planiranja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini. To se ostvaruje sudjelovanjem stručnjaka iz elektroprivrede, proizvođača opreme, projektnih organizacija, montažnih tvrtki, instituta i fakulteta u radu studijskih odbora i radnih grupa, kao i na savjetovanjima i simpozijima nacionalne i međunarodne CIGRÉ. Hrvatski ogranak CIGRÉ trenutno ima 725 individualnih i 89 kolektivnih članova. To je respektabilan broj. Unatoč tome, šira javnost ne zna mnogo o djelovanju CIGRÉ. Za to postoje objektivni i subjektivni razlozi. Objektivni su posljedica usko stručnog djelovanja koje javnost ne može pratiti. Međutim, CIGRÉ obrađuje niz problema koji su na određeni način interesantni svakom građaninu (obnovljivi izvori, tržište, utjecaji elektroenergetskih sustava na okoliš itd.) i čije poznavanje predstavlja element tehničke kulture na promicanju koje se HRO CIGRÉ mora ubuduće znatno više angažirati.

Subjektivni razlozi mogu se svesti na činjenicu da se u dovoljnoj mjeri ne koriste velika iskustva međunarodne CIGRÉ, koja pokriva svih pet kontinenata. Državna tijela zadužena za elektroenergetiku imaju priliku kod pojave bilo kojeg problema iz rada elektroenergetskog sustava pitati HRO CIGRÉ za mišljenje i savjet.Po mom osobnom uvjerenju ta komunikacija je izostala i to je jedan od prioriteta na kojima će HRO CIGRÉ inzistirati. Upravo zato smatram da je naš glavni zadatak „vratiti elektroenergetsku struku elektroenergetičarima“ u svim segmentima u kojima se donose odluke o toj djelatnosti.

Od prošlog 8. savjetovanja, u Hrvatskoj je realizirana ili je u tijeku izvedba niz novih elektroenergetskih projekata. Ističem samo najvažnije: započeti su radovi na DV 2×400 kV Ernestinovo – Pecs, sklopljen je ugovor za zamjenu 4 regionalna centra i nacionalnog dispečerskog centra, pri kraju su radovi na HE Lešće, rekonstruirano je nekoliko trafostanica u prijenosnoj mreži, u pogon je pušten vjetropark Vrataruša pokraj Senja, završeni su brojni objekti u distribucijskoj mreži, niskopodni tramvaj za grad Zagreb itd. Na lokaciji Pometeno brdo kraj Splita pušten je u probni rad prvi vjetroagregat domaće proizvodnje snage 1 MW, a planira se instalirati još 15 jedinica iste snage. Time se i Hrvatska pridružila europskom trendu sve veće uporabe obnovljivih izvora energije. Europski je cilj povećati udio obnovljivih izvora (većinom je to energija vjetra) od sadašnjih 7% na 20% do 2020. godine. U studenome 2008. godine predstavljen je Nacrt Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske, čime je i službeno započela javna rasprava o ovom važnom dokumentu. Već sada se može sa sigurnošću tvrditi da ova strategija daje zeleno svjetlo izgradnji termoelektrana na ugljen i nuklearnih elektrana. Ovo spominjem samo iz razloga kako bih potvrdio važnost struke pri odabiru novih projekata i strategije razvoja. Poštovani, Od značajnijih aktivnosti Izvršnog odbora HRO CIGRÉ u proteklom dvogodišnjem razdoblju treba svakako istaknuti usklađivanje i doradu svih pravilnika i poslovnika koji su doneseni još davne 1992. godine, kao i izradu prijedloga novog Statuta, za koji se nadam da će ga potvrditi ovogodišnja Skupština. Druga vrlo važna aktivnost svakako je pokretanje postupka bodovanja pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, kako za objavljivanje radova, tako i za sudjelovanja na skupovima HRO CIGRÉ. Kako bi se u rad studijskih odbora i radnih grupa uključilo što više mladih stručnjaka, HRO CIGRÉ je od ove godine uveo novu vrstu članstva za studente tehničkih fakulteta i za mlade inženjere. Naš doprinos u radu međunarodne CIGRÉ je višestruk. HRO CIGRÉ ima svog predstavnika u Administrativnom vijeću CIGRÉ. Jedanaest članova HRO CIGRÉ aktivni su članovi studijskih odbora CIGRÉ i radnih grupa. Članovi HRO CIGRÉ sudjeluju na savjetovanjima svjetske CIGRÉ u Parizu i na pojedinim simpozijima ili drugim skupovima koje organizira međunarodna CIGRÉ. U Parizu smo 2008. godine bili zastupljeni s dva referata, a 2010. godine bit ćemo zastupljeni s tri referata. Konačno, HRO CIGRÉ bio je domaćin sastancima raznih tijela međunarodne CIGRÉ i organizator više stručnih skupova održanih u Hrvatskoj: 1. Međunarodni kolokvij Application of Life Surge Arresters in Power Distribution and Transmission Systems 2008. godine, 2. Međunarodna radionica WAMPAC – Guardian of Power System, 2009 godine. 3. Međunarodni kolokvij Transformer Research and Asset Management koji se održava neposredno nakon ovog Savjetovanja. Naši budući izazovi i ciljevi između ostalih su: – Kako održati i unaprijediti rad HRO CIGRÉ u uvjetima gospodarske krize, – Kako animirati mlade kadrove za rad u HRO CIGRÉ u situaciji kada postoji dugogodišnji trend pada interesa za studij i rad u elektroenrgetskom sektoru;

– Kako potaknuti vladu i njezina tijela na užu suradnju s HRO CIGRÉ kada je riječ o elektroenergetici, i – Kako na skupovima HRO CIGRÉ potaknuti slobodnu diskusiju pojedinaca o svim gorućim problemima elektroenergetike i u praksu implementirati korisna saznanja i zaključke s tih skupova. Za 9. savjetovanje prihvaćena su i objavljena 263 referata, što je gotovo isti broj kao i prije dvije godine. Time su naši stručnjaci potvrdili da i u doba najveće krize struka ide dalje pa koristim ovu prigodu i zahvaljujem im se na uloženom trudu. Siguran sam kako će njihovi referati i ove godine potaknuti brojne stručne diskusije i rezultirati korisnim zaključcima i preporukama. Zahvaljujem svim našim sponzorima koji su se unatoč recesiji i ove godine odazvali i podržali naš skup. Posebno se zahvaljujem zlatnom sponzoru KONČAR Elektroindustriji d.d., srebrnom sponzoru DALEKOVODU d.d. i brončanom sponzoru SIEMENSU d.d.. Pozivam sve članove HRO CIGRÉ, sve stručnjake i predstavnike iz elektroprivrede, predstavnke proizvođača opreme, projektnih organizacija, montažnih tvrtki, instituta i fakulteta i sve ostale da se aktivno uključe u rad našeg 9. savjetovanja.

Predsjednik HRO CIGRÉ:
dr. sc. Krešimir Meštrović

ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof. dr. sc. ANTE MARUŠIĆ – predsjednik

Članovi:
mr. sc. NEVEN BARANOVIĆ
dr. sc. BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ
mr. sc. IGOR IVANKOVIĆ
IRENA TOMIŠA, dipl. oec.

POKROVITELJ SAVJETOVANJA

 

GRUPA A1 – ROTACIJSKI STROJEVI

1. Razvoj i gradnja novih generatora i velikih motora, obnova postojećih
2. Sustavi nadzora i održavanja, pogonska iskustva
3. Vjetroagregati, gradnja, ispitivanja i puštanja u pogon
4. Monitoring i dijagnostika hidroagregata, turboagregata i velikih motora

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI

1. Pogonska iskustva
2. Novosti u razvoju i nove ispitne metode
3. Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
4. Transformator i okoliš

GRUPA A3 – VISOKONAPONSKA OPREMA

1. Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme
2. Izvanredni uvjeti pogona za visokonaponsku opremu
3. Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme
4. Ispitne metode, ispitivanja i standardi

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

1. Projektiranje, polaganje i administrativna problematika kabelskih vodova
2. Korištenje, dijagnostika stanja i popravak kabelskih vodova i kabelskog spojnog pribora
3. Izbor i konstrukcija kabela i kabelskog spojnog pribora
4. Propisi i norme za kabele i kabelski spojni pribor

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

1. Održavanje dalekovoda – iskustva i preporuke
2. Nadzemni vodovi – uklapanje u okoliš
3. Analize oštećenja opreme
4. Primjena novih tehnologija u projektiranju, izgradnji i održavanju nadzemnih vodova
5. Normizacija

GRUPA B3 – RASKLOPNA POSTROJENJA

1. Iskustva o optimizaciji korištenja imovine rasklopnih postrojenja (rekonstrukcije i obnove postrojenja, strategije
održavanja, smanjivanje troškova u životnom vijeku, monitoring komponenti)
2. Novi trendovi razvoja rasklopnih postrojenja (utjecaj koncepta “smart grids”, priključak obnovljivih izvora,
udovoljavanje zahtjevima zaštite okoliša, tehnička rješenja postrojenja veće pogonske fleksibilnosti)

GRUPA B4 – ISTOSMJERNI PRIJENOS I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

1. Prikaz svjetskih prilika i trendova u primjeni energetske elektronike u mrežama izmjenične struje
2. Potrebe i mogućnosti primjene HVDC-prijenosa i FACTS-sustava u prijenosnoj mreži Hrvatske
3. Utjecaj energetske elektronike na kvalitetu električne energije

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

1. Moderni sekundarni sustavi i njihova primjena
2. Analiza rada sustava zaštite, upravljanja i nadzora EES-a
3. Utjecaj primjene IEC61850 na sekundarne sustave
4. Procedure, alati i iskustva u ispitivanju i održavanju sekundarnih sustava
5. Mjerni i obračunski sustavi i sustavi za kvalitetu električne energije

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

1. Dugoročna sigurnost opskrbe električnom energijom, modeli, analize, aspekti
2. Upravljanje imovinom tvrtki i troškova
3. Razvoj novih tehnologija u proizvodnji električne energije i njihov utjecaj na planiranje razvoja EES-a
4. Tehnički izazovi u planiranju i razvoju interkonekcija – međunarodne inicijative vezane za proširenje regionalnih
i interregionalnih interkonekcija

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

1. Moderna rješenja upravljačkih centara
2. Korištenje WAM tehnologije u radu EES-a
3. Pomoćne usluge
4. Naknade za korištenje mreža
5. Mjesto i uloga distribuirane proizvodnje
6. Stabilnost i aktualna problematika pogona EES-a

GRUPA C3 – UTJECAJ EES-a NA OKOLIŠ

1. Utjecaj i doprinos obnovljivih izvora energije zaštiti okoliša
2. Iskustva u planiranju i provedbi projekata uvođenja sustava upravljanja okolišem u EE objekte
3. Utjecaj klimatskih promjena na EES- emisije CO2 uključujući financijske aspekte na EES koji proizlaze iz zahtjeva
Kyoto protokola i IPPC direktive
4. Utjecaj energetskih objekata na okoliš i lokalnu zajednicu

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

1. Koordinacije izolacije kao izvorna disciplina: naprezanja izolacije u uvjetima čiste i onečišćene atmosfere,
podnosivi naponi izolacijskih konstrukcija, oprema za štićenje i koordiniranje izolacije
2. Elektromagnetska kompaktibilnost s naglaskom na postrojenjima visokog i niskog napona
3. Kakvoća električne energije uz naglasak na svojstva napona te uz opise tehnika praćenja i zaštite
4. Grmljavinske pojave, praćenja, metode zaštite vodova i postrojenja visokih, srednjih i niskih napona
5. Procjena sigurnosti elektroenergetskog sustava: pitanja stabilnosti, metode monitoringa, nadzora i upravljanja radi
pojačanja prijenosnih sposobnosti, primjeri modeliranja dinamike vjetroektrana itd.

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

1. Unutarnje tržište energije i treći paket energetskog zakonodavstva Europske komisije
2. Regulacija prekogranične razmjene energije i paneuropski ITC mehanizam
3. Odgovornost za sigurnu, stabilnu i kvalitetnu opskrbu u dereguliranom okružju
4. Obnovljivi izvori energije – uvjeti za razvoj projekata i poticajni mehanizmi

GRUPA C6 – DISTRIBUCIJSKE MREŽE I DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA

1. Planiranje distribucijskih mreža
2. Pogon i održavanje
3. Distribuirana proizvodnja

GRUPA D1 – ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I NOVE TEHNOLOGIJE

1. Novi i postojeći materijali za elektrotehniku i njihov utjecaj na okoliš
2. Dijagnostičke metode i podloge za njihovo razumijevanje
3. Postojeće i nove, nadolazeće tehnologije te njihov utjecaj na sustave

GRUPA D2 –INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

1. Raspoloživost i otpornost informacijskih i telekomunikacijskih sustava u kriznim situacijama u elektroprivrednim
organizacijama
2. Moderna rješenja arhitekture centara vođenja
3. Sigurnost informacijskih sustava i integritet podataka
4. Telekomunikacijske mreže, usluge i tehnologije
5. Vođenje i održavanje elektroenergetskog sustava korištenjem internet tehnologije i aplikacija
6. Nove tehnologije i rješenja
7. Postojeći tehnički sustavi, revitalizacija, održavanje i iskustva

 

 • ELNA – SPONZOR GRUPE B2
 • EXOR– SPONZOR GRUPE B5
 • ALPIQ
 • BELMET 97
   
 
 • ECCOS INŽENJERING
       
 • TYCO ELECTONICS
 • GRAPHIS
 • IEL
 • ISKRAEMECO
 • KIGEN
 • KING ICT
 • KORLEA INVEST
 • MAR KO ING
 • METAL  – ELEKTRO
 • M.I.P. METAL
 • MULTISOFT
 • RAVEL
 • TEHNOMOBIL
 • ZAGREL RITTMEYER

 

Repozitorij datoteka:

Registrirani sudionici

Fotogalerija