16. savjetovanje HRO CIGRE

Šibenik, 5. – 8. 11. 2023.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovane/i,

prema svim pokazateljima 2023. godina iznimno je zanimljiva, i to po nekoliko osnova. Ponajprije se radi o cijenama energenata pa onda i električne energije koje se postupno stabiliziraju na vrijednostima koje su niže nego u prethodnom razdoblju, ali ipak znatno više nego u razdobljima prije poremećaja na tržištima. Kako planirati razvoj elektroenergetskog sustava u takvim okolnostima, kako planirati investicije u proizvodna postrojenja, kako planirati razvoj prijenosne i distribucijske mreže, pitanja su na koja stručna, ali i poslovna javnost traži odgovore.

Ovomu treba dodati i u dosadašnjoj povijesti nezabilježen trend razvoja novih tehnologijskih rješenja u svim segmentima elektroenergetskog sustava; proizvodnih komponenti, komponenti koje su bitne za prijenos i distribuciju električne energije, rasklopnih postrojenja, zatim sustava zaštite i automatizacije, novih materijala i ispitnih tehnika itd. Što znači u takvim okolnostima planirati nadzor i upravljanje, odnosno obavljati vođenje elektroenergetskog sustava, kako odgovoriti na sve te izazove koji su pred nama?

Kad tomu dodamo i tržište električne energije koje doživljava do sada nezabilježen interes poslovne javnosti te sve uži okvir utjecaja na okoliš možemo zaključiti kako će razdoblje koje stoji pred nama biti iznimno zanimljivo. Na 16. savjetovanju HRO CIGRE organiziran je velik broj događanja koji iz različitih aspekata analiziraju elektroenergetski sektor: od posebnih predavanja sponzora o najnovijim tehnološkim dostignućima i konceptima, sastanaka sekcija, rasprave o recenziranim originalnim radovima, predstavljanja nekoliko knjiga itd. Elektroenergetski sustav se mijenja i vjerujem da će ovogodišnje Savjetovanje kroz mnogobrojne aktivnosti u značajnoj mjeri doprinijeti boljem razumijevanju tranzicije i definiranju koncepata razvoja elektroenergetskog sektora kao važne sastavnice hrvatskog društva.

Posebno smo zahvalni svim pokroviteljima, sponzorima, autorima, stručnim izvjestiteljima, recenzentima, inozemnim i domaćim gostima te svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog savjetovanja.

dr. sc. Goran Slipac,
predsjednik HRO CIGRE-a

ORGANIZATOR

HRVATSKI OGRANAK CIGRE-a / CROATIAN NATIONAL COMMITTEE OF CIGRE u suradnji s / with the support of HRVATSKOM KOMOROM INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE / CROATIAN CHAMBER OF THE ELECTRICAL ENGINEERS

 

HRO CIGRE
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel:+385 1 487 25 07
tel/fax: +385 1 487 25 01
e-mail: central@hro-cigre.hr
web: www.hro-cigre.hr

 

ADRIA KONGRES d.o.o.
Iva Vojnovića 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
tel: +385 20 333 497
fax: +385 20 295 299
e-mail: info@adria-congress.com
web: www.adria-congress.com

 

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA HRVATSKE
Poslovni toranj Chromos
Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 5508 444
fax: +385 1 5508 441
e-mail: administrator@hkie.hr
web: www.hkie.hr

 

AMADRIA PARK d.o.o.
Konvencijski centar Šibenik
Hoteli Solaris 86, 20000 Šibenik, Hrvatska
tel:+385 22 361 024
fax: +385 22 361 800
e-mail: marketing@amadriapark.com
web: amadriapark.com

PROGRAMSKI ODBOR 

Predsjednik / Chairman
Goran Majstrović

Članovi / Members
Mario Brčić
Marin Schönberger
Igor Provči
Srećko Aljinović
Igor Lukačević
Zdravko Šojat
Vlatko Ećimović
Renata Rubeša
Damjan Međimorec
Danko Blažević
Ivana Roksa
Petar Sarajčev
IvicaToljan
Lahorko Wagmann
Dijana Vrsaljko
Stjepan Sučić

 

GRUPA A1 – ROTACIJSKI ELEKTRIČNI STROJEVI

1.Postignuća u razvoju, dizajniranju, proizvodnji i instaliranju novih rotacijskih električnih strojeva za elektroenergetski sustav, usklađivanje sa zahtjevima zaštite okoliša
Achievements in Development, Design, Manufacture, and Installation of New Rotating Machines for Electric Power System, Harmonization with Requirements of Environmental Protection
2.Revitalizacije i zamjene zastarjelih generatora, motora i uzbudnih sustava, s naglaskom na pouzdanost, ekonomske parametre, mrežna pravila i zaštitu okoliša
Revitalization and Replacement of Old Generators, Motors and Excitation Systems, with Emphasis on Reliability, Economic Parameters, Network Rules and Environmental Protection
3.Monitoring, dijagnostika i analiza stanja rotacijskih električnih strojeva u pogonskim uvjetima hidro, termo i vjetroelektrana
Monitoring, Diagnostics, and Condition Analysis of Rotating Electrical Machines, in Operating Conditions of Hydro, Thermal and Wind Power Stations
4.Primjena novih znanja, materijala i tehnologija u dizajnu, proizvodnji i eksploataciji električnih strojeva i elektroničkih pretvarača
Application of New Knowledge, Materials and Technologies in Design, Production and Exploitation of Electrical Machines and Electronic Converters
5.Uzbudni sustavi sinkronih strojeva
Synchronous Machine Excitation Systems

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI I PRIGUŠNICE

1.Pogonska iskustva
Operational Experiences
2. Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
Transformers Repair, Refurbishment, Diagnostics and Monitoring
3. Novosti u razvoju i nove ispitne metode
Novelties in Development and New Testing Methods And Tools
4.Transformator i okoliš
Transformers and Environment

GRUPA A3 – OPREMA ZA PRIJENOS I DISTRIBUCIJU

1.Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme
Problems of Reliability and Maintenance of Transmission & Distribution Equipment
2.Izvanredni uvjeti pogona visokonaponske opreme
Special Operating Conditions of Transmission & Distribution Equipment
3.Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme
New Trends in the Development of Transmission & Distribution Equipment
4.Izazovi nove prijenosne i distribucijske opreme u kontekstu prijelaza sa SF6 na alternativne plinove
Challenges of New Transmission and Distribution Equipment in the Context of the Transition from SF6 to Alternative Gases
5.Napredne ispitne metode i tehnologije, dijagnostika i standardi
Advanced Test Methods and Technologies, Diagnostics, and Standards

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

1.Trendovi i iskustva u održavanju kabelskih vodova
Trends and Experiences in the Maintenance of Power Cable Lines
2.Norme i administrativna problematika kabelskih vodova
Standards and Administrative Problems of Power Cable Lines
3.Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kabelskih vodova
The Construction of New and Reconstruction of Existing Power Cable Lines

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

1.Izazovi i nova rješenja u projektiranju i izgradnji nadzemnih vodova
Challenges and New Solutions in Design and Construction of OHL
2.Otpornost mreže, tehnike Asset Managementa, održavanje, sanacija, povećanje moći vodova
Network Resilience, Techniques in Asset Management, Maintenance, Restoration and Refurbishment, Capacity Enhancement
3.Okolišni i sigurnosni aspekti nadzemnih vodova
Environmental and Safety Aspects of OHL
4.Zakonski i normativni okvir, ispitivanja i testiranja
Legal and Normative Framework, Testing and Examination

GRUPA B3 – RASKLOPNA I SLIČNA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

1.Napredak tehnologije projektiranja i izgradnje transformatorskih stanica
Advances in Substation Technology and Design
2.Izazovi u postojećim postrojenjima: održavanje i rekonstrukcija
Existing Substations: Maintenance and reconstruction
3.Zahtjevi u svezi osiguranja zašitite na radu, zaštite okoliša i osiguranja kvalitete
Safety, Environmental and Quality Assurance Considerations in Substations

GRUPA B4 – SUSTAVI ISTOSMJERNE STRUJE I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

1.FACTs i uređaji energetske elektronike
FACTs and Power Electronics Devices
2.Visokonaponski istosmjerni prijenos
HVDC Power Transmission
3.Istosmjerni sustavi u distributivnoj mreži
DC Systems in the Distribution Network

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

1.Sustavi relejne zaštite, automatizacije, upravljanja i mjerenja u okolnostima povećanog udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
Relay Protection, Automation, Control and Measurement Systems in the Conditions of Increased Share of Electricity Production from Renewable Sources
2.Digitalizacija sustava relejne zaštite, automatizacije, upravljanja i mjerenja u elektroenergetskim objektima: iskustva i izazovi
Digitization of Relay Protection, Automation, Control and Measurement Systems in Power Facilities: Experiences and Challenges
3.Napredne zaštitne sheme, nadzor, zaštita i upravljanje šireg dijela elektroenergetskog sustava te primjena uređaja za sinkronizirano mjerenje fazora
System Integrity Protection Schemes (SIPS), Wide Area Monitoring, Protection and Control (WAMPAC) Systems and Application of Synchronized Phasor Measurement Units

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

1.Planiranje u neizvjesnim i promjenjivim uvjetima
Planning under Uncertain and Changing Conditions
2.Upravljanje imovinom za omogućavanje otpornosti EES-a u tranziciji
Asset Management for System Transition Resilience
3.Energetska sigurnost
Energy Security
4.Integracija energetskih sektora
Energy Sector Integration

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE EES-a

1.Koordinirano upravljanje zagušenjem u povezanom europskom elektroenergetskom sustavu
Coordinated Congestion Management in the Interconnected European Power Syste
2.Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava u uvjetima integracije obnovljivih izvora energije
Power System Planning and Operation under the Integration of Renewable Energy Sources
3.Utjecaj distribuirane proizvodnje i modula elektroenergetskih parkova na pogon i restauraciju elektroenergetskog sustava
Influence of Distributed Generation and Power Park Modules on the Operation and Restoration of the Power System
4.Napredni sustavi zaštite, šire osmotrivosti i obrane elektroenergetskog sustava od poremećaja
Advanced Protection, Wide Area Observability and Power System Defense Systems
5.Umjetna inteligencija i prognostički sustavi u centrima vođenja
Artificial Intelligence and Prognostic Systems in Control Centers
6.Implementacija i utjecaj novih EU i hrvatskih propisa na pogon i vođenje EES-a s naglaskom na mjere i obveze u funkciji rješavanja kriznih stanja
Implementation and Impact of New EU And Croatian Regulations on the Power System Operation with
an Emphasis on Measures and Obligations in the Function of Resolving Crisis Situations

GRUPA C3 – UTJECAJ ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA OKOLIŠ

1.Klimatske promjene i zaštita ozonskog omotača
Climate Change and Ozone Layer Protection
2.Zaštita zraka
Air Protection
3.Korištenje i zaštita voda i mora
Use and Protection of Water and Sea
4.Sustavi upravljanja okolišem i energijom
Environmental and Energy Management Systems
5.Zaštita biološke raznolikosti
Protection of Biological Diversity
6.Procjena utjecaja na okoliš i ekološku mrežu
Environmental and NATURA 2000 Impact Assessment
7.Provedba ciljeva kružne ekonomije
Implementation of Circular Economy Objectives

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

1.Sustavi zaštite od munje, prenaponska zaštita, koordinacija izolacije HVAC i HVDC vodova, postrojenja i novih izvora, izolacija u uvjetima onečišćenja
Lightning Protection Systems, Surge Protection, Insulation Coordination of HVAC and HVDC Lines, Switchgears and Dispersed Power Sources, Insulation in Contaminated Environment
2.Kvaliteta električne energije
Power Quality
3.Elektromagnetska kompatibilnost
Electromagnetic Compatibility
4.Sustavi za lociranje munja i njihovo praćenje u realnom vremenu
Lightning Location Systems and Real-time Lightning Monitoring
5.Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje novih izvora poput vjetroelektrana i solarnih elektrana te kogeneracijskih postrojenja
Electric Power System Stability, System Safety, Use of Dispersed Power Sources as Wind Power Plants, Solar Plants and Cogeneration Plants
6.Privremeni, sklopni i atmosferski prenapona, odvodnici prenapona
Temporary, Switching and Lightning Overvoltages, Surge Arresters
7. Napredni alati i tehnike za analizu značajki EES-a
Advanced Tools for the Analysis of Power System Performance

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

1.Poremećaji na tržištu električne energije i mjere za njihovo uklanjanje (učinak na RH, regulatorni okvir, ad-hoc mjere, vizija razvoja tržišta)
Disruptions on the Electricity Market and Measures to Eliminate them (Effect on the Republic of Croatia, Regulatory Framework, Ad-Hoc Measures, Vision of Market Development)
2.Uključivanje tržišnih sudionika na tržišta električne energije s naglaskom na agregatore, energetske zajednice, zajednice obnovljive energije, spremnike energije te zatvorene distribucijske sustave
Inclusion of Market Participants in Electricity Markets with Emphasis on Aggregators, Energy Communities, Renewable Energy Communities, Energy Storage and Closed Distribution Systems
3.Poticanje obnovljivih izvora energije u razdoblju visokih cijena električne energije na tržištima
Encouraging Renewable Energy Sources in a Period of High Electricity Prices on The Markets
4.Prekogranično trgovanje uslugama uravnoteženja: RH stanje te trendovi u ostatku Europe
Cross-Border Trade in Balancing Services: Situation in the Republic of Croatia and Trends in the Rest of Europe
5.Kratkoročni nasuprot dugoročnog pristupa nabavci energije
Short-Term versus Long-Term Approach to Energy Procurement
6.Multienergetski pristup tržištima: elektroenergetska, plinska i vodikova tržišta
Multi-Energy Market Approach: Electricity, Gas and Hydrogen Markets

GRUPA C6 – AKTIVNI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I DISTRIBUIRANI IZVORI ENERGIJE

1.Novi korisnici distribucijske mreže i sudionici na tržištu: (skupni) aktivni kupac, energetska zajednica građana, zajednica obnovljivih izvora, zatvoreni distribucijski sustav, operator spremnika, operator mjesta za električno punjenje, agregator
New Distribution System Users and Market Participants: Active Customer, Citizen Energy Community, Renewable Energy Community, Closed Distribution System, Energy Storage Operator, Recharging Point
Operator, Aggregator
2.Priključenje na distribucijsku mrežu
Connection to Distribution Network
3.Upravljanje imovinom (napredne) distribucijske mreže
Asset Management of (advanced) Distribution Network
4.Pogon (napredne) distribucijske mreže
Operation of (advanced) Distribution Network

GRUPA D1 – MATERIJALI I NOVE NADOLAZEĆE ISPITNE TEHNIKE

1.Ispitivanja, praćenje i dijagnostika
Testing, Monitoring and Diagnostics
2.Novi i postojeći elektrotehnički materijali, funkcionalna svojstva, razgradnja (degradacija) i utjecaj na okoliš
New and Existing Electrotechnical Materials, Functional Properties, Degradation and their Influence on the Environment
3.Izolacijski sustavi naprednih komponenti
I. Postojeće i nove nadolazeće tehnologije te njihov utjecaj na sustave i/ili okoliš
Existing and Emerging Technologies and their Influence on Systems and/or Environmentnsulation Systems of Advanced Components
4.Postojeće i nove nadolazeće tehnologije te njihov utjecaj na sustave i/ili okoliš
Existing and Emerging Technologies and their Influence on Systems and/or Environment

GRUPA D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

1.Napredna digitalna rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava i integraciju dionika u sustavu
Advanced Digital Solutions for Power System Management and Stakeholder Integration
2.Kibernetička sigurnost elektroenergetskih objekata i centara vođenja sustava
Cyber Security of Power System Facilities and Control Centers
3.Digitalne platforme za prikupljanje, obradu i analizu velikih skupina procesnih i mjernih podatka te njihova razmjena između tržišnih sudionika
Digital Platforms for Acquisition, Processing and Analysis of Big Data in Power Systems and Exchange between Market Participants
4.Mrežne tehnologije i komunikacijska arhitektura IP usluga u elektroenergetskoj mreži
Communication Network Technologies and Architectures for IP Services in Electric Power System
5.Iskustva stečena održavanjem i revitalizacijama postojećih tehničkih sustava
Experiences Gained from Maintenance and Revitalization of Existing Technical Systems

 

Lista prihvaćenih prijava – SO A1 – Rotacijski strojevi

A1

Lista prihvaćenih prijava – SO A2 Transformatori

A2

Lista prihvaćenih prijava – SO A3 Visokonaponska oprema

A3

Lista prihvaćenih prijava – SO B1 Izolirani kabeli

B1

Lista prihvaćenih prijava – SO B2 Nadzemni vodovi

B2

Lista prihvaćenih prijava – SO B3 Rasklopna postrojenja

B3

Lista prihvaćenih prijava – SO B4 Istosmjerni prijenos i energetska elektronika u AC mrežama

B4

Lista prihvaćenih prijava – SO B5 Zaštita i automatizacija

B5

Lista prihvaćenih prijava – SO C1 Razvoj i ekonomija EES-a

C1

Lista prihvaćenih prijava – SO C2 Pogon i vođenje EES-a

C2

Lista prihvaćenih prijava – SO C3 Utjecaj EES-a na okoliš

C3

Lista prihvaćenih prijava – SO C4 Tehničke značajke EES-a

C4

Lista prihvaćenih prijava – SO C5 Tržište električne energije i regulacija

C5

Lista prihvaćenih prijava – SO C6 Distribucijska mreža i distribuirana proizvodnja

C6

Lista prihvaćenih prijava – SO D1 Elektrotehnički materijali i nove nadolazeće ispitne tehnike

D1

Lista prihvaćenih prijava – SO D2 Informacijski sustavi i telekomunikacije

D2