15. simpozij o vođenju EES-a

Cavtat, 6. – 9. 11. 2022.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovani,

ove godine organizirali smo 15. Simpozij o vođenju EES-a ponovno u Cavtatu s kojim nas vežu brojne i vrlo drage uspomene, sjetimo se samo da je prvi Simpozij o vođenju EES-a bio organiziran upravo u Cavtatu, u hotelu Croatia, 1994. godine. Ovaj put ćemo analizirati vrlo zanimljivu i dinamičnu ‘elektroenergetsku’ godinu koja je obilježena brojnim događajima s kraja 2021. godine. Radi se o vrlo neobičnim fenomenima naglog i vrlo intenzivnog povećanja cijena svih energenata pa i električne energije koji se intenzivirao krajem prošle godine. Koji su uzroci tih fenomena, kakve su posljedice na gospodarstvo i na provedbu tzv. Zelene tranzicije i koncepta FIT for 55 te može li se i što bi se trebalo napraviti da se takvi događaji ne ponove? Posebice zanimljivo pitanje je kakav je utjecaj tih fenomena kao i provedba tzv. Zelene tranzicije na otpornost i fleksibilnost EES-a. Jesu li tehnologije obnovljivih izvora energije dovoljne, je li za njih rezervirana energetska budućnost ili je potrebno prihvatiti i ostale raspoložive niskougljične tehnologije, primjerice nuklearnu tehnologiju i kako bi se to odrazilo na ukupne troškove, sigurnost i pouzdanost elektroenergetskog sustava?

U 2022. godini očekujemo učinke novih hrvatskih i EU energetskih propisa u području tržišta električne energije i obnovljivih izvora energije pa je i to vrlo značajna tema za razmjenu razmišljanja. Jedno posebno poglavlje pripada digitalizaciji EES-a. Što to znači za operatore prijenosnog i distribucijskog sustava, a što za ostale sudionike, kakvi su izazovi i moguća rješenja, ima li hrvatski EES neke posebnosti i kako se u to sve uklapa koncept naprednih mreža. Središnji dio ove rasprave treba biti sustav vođenja elektroenergetskog sustava koji nezaustavljivo ide putem digitalizacije, virtualnog integriranja distribuiranih izvora električne energije što upućuje operatore sustava na zajedništvo u vođenju elektroenergetskog sustava. O svim ovim temama imat ćete prigodu slušati eminentne stručnjake i naravno dati svoj doprinos kroz rad ili raspravu i razmijeni razmišljanja s kolegicama i kolegama te na taj način dati doprinos ukupnom znanju o elektroenergetskoj svakodnevnici.

Na 15. Simpoziju organiziran je velik broj događanja koji iz različitih aspekata analiziraju vođenje EES-a, od rasprave o recenziranim originalnim radovima, predstavljanja knjiga, predavanja sponzora o najnovijim tehnološkim dostignućima i konceptima, razgovora o novoj zakonskoj regulativi itd. Elektroenergetski sustav se mijenja, mijenja se i sustav vođenja i vjerujem da će ovogodišnji Simpozij kroz mnogobrojne aktivnosti u značajnoj mjeri doprinijeti boljem razumijevanju promjena i definiranju koncepata vođenja EES-a kao važne sastavnice elektroenergetskog sustava.

Posebno smo zahvalni svim pokroviteljima, sponzorima, autorima, stručnim izvjestiteljima, recenzentima, inozemnim i domaćim gostima te svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog Simpozija.

dr. sc. Goran Slipac,

predsjednik HRO CIGRE-a

ORGANIZATOR

HRO CIGRE u suradnji s Adria kongresom i s HKIE-om

 

HRO CIGRE
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel:+385 1 487 25 07
tel/fax: +385 1 487 25 01
e-mail: central@hro-cigre.hr
web: www.hro-cigre.hr

 

ADRIA KONGRES d.o.o.
Iva Vojnovića 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
tel: +385 20 333 497
fax: +385 20 295 299
e-mail: info@adria-congress.com
web: www.adria-congress.com

 

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA HRVATSKE
Poslovni toranj Chromos
Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 5508 444
fax: +385 1 5508 441
e-mail: administrator@hkie.hr
web: www.hkie.hr

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Predsjednik:
Damjan Međimorec

Zamjenik:
Ivan Andročec

Članovi 
Renata Rubeša
Danko Blažević
Ivica Toljan
Lahorko Wagmann
Stjepan Sučić
Predrag Matić
Dubravko Franković
Damir Jukas
Marko Jurčević
Božidar Filipovć-Grčić

 

Voditelj / Chairman: Mr. sc. Damjan Međimorec, dipl. ing

TEMA 1.: ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA U EES-u           
TOPIC 1.: GREEN ENERGY TRANSITION IN THE POWER SYSTEM
 
1.1.1.Izazovi i ograničenja intenzivne elektrifikacije gospodarstva i društva kao prioriteta za realizaciju klimatski neutralnog scenarija
Challenges and limitations of intensive electrification of the economy and society as a priority for the realization of the climate neutral scenario
 1.2.Specifični preduvjeti za tranziciju hrvatskog EES-a koji još nedostaju
Specific preconditions for the transition of the Croatian power system that are still missing
 1.3.Iskustva novih korisnika mreže i sudionika na tržištu , te iskustva s njima
Experiences of new network users and market participants, and experiences with them
 1.4.Inovativni pristupi najširem krugu dionika zelene energetske tranzicije
Innovative approaches to the widest circle of stakeholders in the green energy transitio
 1.5.Otpornost i fleksibilnost EES-a u neizvjesnim, promjenjivim i ekstremnim uvjetima
Resilience and flexibility of the power system in uncertain, changing and extreme conditions
 1.6.Izazovi daljnjeg i ubrzanog povećanja udjela (nestalnih ) obnovljivih izvora energije u EES-u
Challenges of further and accelerated increase in the share of (volatile ) renewable energy sources in the power system
 1.7.Učinci novih hrvatskih i EU energetskih propisa ili njihovih prijedloga
Effects of new Croatian and EU energy legislation or their proposals

 

Voditelj / Chairman: Dr. sc. Renata Rubeša, dipl. ing

TEMA 2.: INTENZIVIRANJE DIGITALIZACIJE EES-a
TOPIC 2: INTENSIFYING DIGITALIZATION OF THE POWER SYSTEM
 
2.2.1.Izazovi i moguća ograničenja digitalizacije u EES-u
Challenges and possible limitations of digitalization in the power system
 2.2.Posebnosti hrvatskog EES-a u pogledu njegove daljnje digitalizacije
Specificities of the Croatian power system in terms of its further digitalization
 2.3.Napredne mreže, sustavi mjerenja i zaštitne sheme
Smart networks, metering systems and protection schemes
 2.4.Napredna digitalna rješenja i koncepti za vođenje EES-a
Advanced digital solutions and concepts for power system management
 2.5.Komunikacijske mreže i kibernetička sigurnost u EES-u
Communication networks and cyber security in the power system
 2.6.Digitalne platforme za prikupljanje, obradu i analizu velikih skupina procesnih i mjernih podataka
Digital platforms for collecting, processing and analyzing big (process and measurement ) data
 2.7.Ostale (tehnološke ) inovacije utemeljene na digitalizaciji
Other (technological ) innovations based on digitalization

TEMA 1: ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA U EES-u
TOPIC 1: GREEN ENERGY TRANSITION IN THE POWER SYSTEM

Voditelj teme / Chairman:
Mr. sc. Damjan Međimorec, dipl. ing
Stručni izvjestitelji / Expert Reporters:
Mr. sc. Damjan Međimorec, dipl. ing
Dr. sc. Ivan Andročec, dipl. ing.
Mr. sc. Danko Blažević, dipl. ing.
Dr. sc. Ivica Toljan, dipl. ing.
Marko Kelava, mag .ing.
Dr. sc. Lahorko Wagmann, dipl. ing.
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Franković
Izv. prof. dr. sc. Damir Jakus

T1-01 Kristina Perić, Goran Majstrović
PREGLED DINAMIKE IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA I RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE
U JUGOISTOČNOJ EUROPI U RAZDOBLJU 2005. – 2020.
OVERVIEW OF NEW GENERATION FACILITIES AND TRANSMISSION NETWORK DEVELOPMENT IN
SOUTHEAST EUROPE IN THE PERIOD 2005 – 2020

T1-02 Zoran Kovač, Ivan Šimunić, Ljupko Teklić, Josip Ivankić
PRIMJENA ENTSO-E CBA METODOLOGIJE ZA NACIONALNU CBA METODOLOGIJU PRILIKOM
OCJENE OPRAVDANOSTI INVESTICIJA U PRIJENOSNOJ MREŽI
APPLICATION OF ENTSO-E CBA METHODOLOGY FOR NATIONAL CBA METHODOLOGY WHEN
ASSESSING THE JUSTIFICATION OF INVESTMENT IN THE TRANSMISSION NETWORK

T1-03 Antonio Josip Šolić, Damir Jakus, Josip Vasilj, Danijel Jolevski, Tonko Garma, Luka Šimunović
UVID U KARAKTERISTIKU POTROŠNJE ELEKTRIČNIH VOZILA TE STUPANJ ISKORIŠTENJA
PUNIONICA
INSIGHT INTO THE ELECTRIC VEHICLE CONSUMPTION CHARACTERISTICS AND THE DEGREE OF
UTILIZATION OF CHARGING STATIONS

T1-04 Krešimir Komljenović, Boris Majcen
IMA LI BUDUĆNOSTI ZA VODIK U KOPNENOM TRANSPORTU
IS THERE A FUTURE FOR HYDROGEN IN GROUND TRANSPORT

T1-05 Senka Ritz, Helena Benković, Martina Mikulić, Martina Rubil Skitanić, Ivan Palac
PREGLED MOGUĆNOSTI UČINKOVITE INTEGRACIJE NISKOUGLJIČNIH TEHNOLOGIJA
OVERVIEW OF POSSIBILITIES FOR EFFICIENT INTEGRATION OF LOW CARBON TECHNOLOGIES

T1-06 Ana Horvat Sedlić, Kristina Mravak Knezić, Đordana Miličić, Dubravka Krizmanić Jembrih
ANALIZA UTJECAJA UVOĐENJA NOVIH ULOGA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA
POSTOJEĆI MODEL NACIONALNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE
ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE INTRODUCTION OF NEW ROLES IN THE ELECTRICITY MARKET ON
THE EXISTING NATIONAL ELECTRICITY MARKET MODEL

T1-07 Antonia Tomas Stankovic, Dražen Balić, Hrvoje Pandžić, Frane Barbir, Ivan Andročec
EKONOMSKA ANALIZA UKLAPANJA ELEKTROLIZATORA I BATERIJSKOG SUSTAVA NA LOKACIJI
POSTOJEĆE TERMOELEKTRANE
ECONOMIC ANALYSIS OF INSTALLATION OF BATTERY SYSTEM AND ELECTROLYSERS AT THE
LOCATION OF EXISTING THERMAL POWER PLANT

T1-08 Miro Vlaić, Ive Stilinović, Goran Jurišić, Laris Višković
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI SE STANKOVCI (2.5 MW) U DEFINIRANOM REŽIMU RADA PRIJE
PUŠTANJA U TRAJNI POGON
TESTING THE POSSIBILITY OF SE STANKOVCI (2,5 MW) IN THE DEFINED OPERATING MODE BEFORE
PUTTING INTO PERMANENT OPERATION

T1-09 Martina Mikulić, Senka Ritz, Ivan Andročec, Ivan Palac
POTENCIJAL I RAZVOJ PLUTAJUĆIH FOTONAPONSKIH ELEKTRANA
THE POTENTIAL AND DEVELOPMENT OF FLOATING SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
T1-10 Damir Jakus, Barbara Matić, Josip Vasilj, Maro Kalinić

OPTIMALNO PLANIRANJE RAZVOJA DISTRIBUCIJSKIH MREŽA BAZIRANO NA MJEŠOVITOM
CJELOBROJNOM LINEARNOM PROGRAMIRANJU
THE POTENTIAL AND DEVELOPMENT OF FLOATING SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS

T1-11 Ivan Andrić, Ante Veža, Hrvoje Jelić, Zdravko Jadrijev
IMPLEMENTACIJA ENERGETSKI UČINKOVITOG TRANSFORMATORA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI
IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENT TRANSFORMER IN DISTRIBUTION NETWORK

T1-12 Zdravko Šojat, Vladimir Valentić, Marko Jušić, Ranko Jancic, Zoran Grba, Aleksandar Šuša
ANALIZA MOGUĆNOSTI DOGRADNJE PRIJENOSNE MREŽE SJEVERNOJADRANSKIH OTOKA
U SVRHU POVEĆANJA NJIHOVE OTPORNOSTI I FLEKSIBILNOSTI U ZELENOJ ENERGETSKOJ
TRANZICIJI
POSSIBILITY OF UPGRADING THE NORTH ADRIATIC ISLANDS TRANSMISSION NETWORK IN
PUROPOSE TO INCREASE THEIR RESISTANCE AND FLEXIBILITY IN GREEN ENERGY TRANSITION

T1-13 Darko Nemec, Elvis Mikac, Endi Miletić, Denis Trputec
PROCJENA DINAMIČKE STABILNOSTI HRVATSKOG EES-A ZA 2020. GODINU
ASSESSMENT OF THE DYNAMIC STABILITY OF THE CROATIAN ELECTRIC POWER SYSTEM FOR THE
YEAR 2020

T1-14 Bruno Jurišić, Tomislav Župan, Mario Jurić, Božidar Filipović-Grčić, Katarina Musulin
PRORAČUN BRZIH PRENAPONA U BLIZINI ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
CALCULATION OF FAST FRONT OVERVOLTAGES IN VICINITY OF A POWER TRANSFORMER

T1-15 Tomislav Šterc, Božidar Filipović-Grčić, Bojan Franc, Krešimir Mesić
PREGLED I VERIFIKACIJA POSTOJEĆIH METODOLOGIJA ZA PRORAČUN DINAMIČKOG TERMIČKOG
OPTEREĆENJA NADZEMNIH VODOVA U PRIJENOSNOJ ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI
REVIEW AND VERIFICATION OF METHODS FOR DYNAMIC THERMAL RATING CALCULATION OF
OVERHEAD LINES IN TRANSMISSION POWER NETWORK

T1-16 Danko Blažević, Endi Miletić, Ivan Periša, Marina Čavlović, Boris Makšijan, Luka Pehar
HRVATSKI PLAN PRIPRAVNOSTI NA RIZIKE
CROATIAN RISK PREPAREDNESS PLAN

T1-17 Amalija Božiček, Bojan Franc, Božidar Filipović-Grčić, Krešimir Mesić, Boris Golub
METEOROLOŠKI UTJECAJ ATMOSFERE NA ELEKTROENERGETSKI SUSTAV
METEOROLOGICAL IMPACT OF THE ATMOSPHERE ON ELECTRIC POWER SYSTEM

T1-18 Zvonimir Brleković, Igor Lulić, Zoran Bunčec, Tomislav Lešković, Dino Ive
ZAJEDNIČKA MEĐUNARODNA DUTRAIN RADIONICA OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA
SREDNJE I ISTOČNE EUROPE (CEE)
INTERNATIONAL DUTRAIN WORKSHOP FOR TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS OF CENTRAL AND
EASTERN EUROPE

T1-19 Ivan Pavić, Tomislav Capuder, Hrvoje Pandžić
ANALIZA TRŽIŠTA USLUGA URAVNOTEŽENJA (REZERVI) U EUROPI
ANALYSIS OF BALANCING SERVICES (RESERVE) MARKETS IN EUROPE

T1-20 Dajana Vrbičić Tenđera, Petra Sagrestano Štambuk, Nikolina Zovko, Dino Žanić
PROJEKT ATTEST
PROJECT ATTEST

T1-21 David Tomáš, Petr Vančata
ISKUSTVA SA REZONANTNO UZEMLJENIM MREŽAMA
RESONANTLY GROUNDED NETWORKS AND WAYS OF ARC SUPPRESSION COIL TUNING FOR RELIABLE
OPERATION

T1-22 Christian Rüster, Stefan Hoppert
AKTIVNI REGULATOR NAPONA VODA – POVEĆANJE KAPACITETA MREŽE ZA PRIKLJUČENJE
PUNIONICA NA NISKOM NAPONU
THE ACTIVE LINE VOLTAGE REGULATOR – BOOSTING GRID CAPACITY FOR CHARGE POINT
INTEGRATION ON THE LOW VOLTAGE LEVEL

T1-23 Štefan Ivičić, Igor Bujan, Lukša Padovan
SUSTAV KONTROLE KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU
ELEKTRE BJELOVAR
ELECTRIC POWER QUALITY CONTROL SYSTEM ON THE DISTRIBUTION AREA OF ELEKTRA BJELOVAR

T1-24 Goran Levačić, Marijan Borić
POTENCIJALNI KORIDORI ZA PRIMJENU HVDC SUSTAVA U PRIJENOSNOJ EES MREŽI RH U
SMISLU DOPRINOSA ZELENOJ ENERGETSKOJ TRANZICIJI
POTENTIAL CORRIDORS FOR THE APPLICATION OF HVDC SYSTEM IN THE CROATIAN TRANSMISSION
NETWORK AS A CONTRIBUTION TO THE GREEN ENERGY TRANSITION

T1-25 Domagoj Hart, Juan-Carlos Gonzalez, Alain Xemard, Goran Levačić, Miroslav Mesić, Ivo Uglešić,
Viktor Milardić, Serge Poullain
DOPRINOS KONVERZIJE AC PRIJENOSNIH DALEKOVODA U DC INTEGRACIJI OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKI SUSTAV
CONTRIBUTION OF AC TO DC OVERHEAD LINE CONVERSION TO THE INTEGRATION OF RENEWABLE
ENERGY SOURCES IN A TRANSMISSION SYSTEM

T1-26 Ivan Pavičić, Alan Župan, Marija Žmire
ODREĐIVANJE KAPACITETA PRIJENOSA POSTOJEĆIH DALEKOVODA U UVJETIMA VISOKOG
ANGAŽMANA VJETROELEKTRANA
DETERMINE CAPACITY ON EXISTING OHL IN CONDITIONS OF HIGH WIND GENERATION

T1-27 Goran Levačić, Ljupko Teklić
ZELENI VODIK I PRIJENOSNA ELEKTROENERGETSKA MREŽA: PRILIKA BUDUĆNOSTI KAO
POTPORA RAZVOJU PROJEKATA IZ OIE
GREEN HYDROGEN AND THE POWER TRANSMISSION NETWORK: AN OPPORTUNITY FOR THE FUTURE
AS SUPPORT FOR HIGHER RES PROJECTS INTEGRATION

T1-28 Marijan Borić, Nina Suman
VOĐENJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA U UVJETIMA VISOKIH TRANZITA I VISOKOG
ANGAŽMANA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
POWER SYSTEM MANAGEMENT IN THE HIGH TRANSIT AND HIGH RENEWABLE ENERGY SOURCES
PRODUCTION CONDITIONS

T1-29 Laszlo Horvath, Danijel Beljan, Miroslav Elezović, Andrea Marić
PORTFOLIO ANALIZA UČESTALOSTI BRZE PROMJENE SNAGE VE i SE U REPUBLICI HRVATSKOJ
PORTFOLIO ANALYSIS OF THE FREQUENCY OF FAST CHANGES IN POWER OF WIND AND SOLAR
POWER PLANTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

T1-30 Mario Maričević, Minea Skok
ANALIZA PROIZVODNJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE S UTVRĐIVANJEM KOEFICIJENATA
ISTODOBNOSTI
ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES WITH DETERMINATION OF SIMULTANEOUS
ENEGAGEMENT FACTOR

T1-31 Ruđer Dimnjaković, Goran Majstrović, Minea Skok, Tomislav Baričević
PREPORUKE ZA UNAPRIJEĐENJE SURADNJE IZMEĐU OPERATORA PRIJENOSNOG I
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA U SVRHU OLAKŠANJA INTEGRACIJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
RECOMMENDATIONS FOR THE IMPROVEMENT OF COORDINATION BETWEEN TRANSMISSION AND
DISTRIBUTION SYSTEM OPERATOR IN ORDERTO IMPROVE RENEWABLES INTEGRATION

T1-32 Robert Noskov, Ivica Petrović, Igor Provči, Patrik Žanić
ANALIZA DIJAGRAMA OPTEREĆENJA I KONZUMA PRP OSIJEK UZ UVAŽAVANJE DISTRIBUTIVNIH
IZVORA U SN I NN MREŽI
ANALYSIS OF THE DAILY LOAD DIAGRAM AND CONSUMPTION OF THE TRANSMISSION AREA OSIJEK
WITH REGARDS TO DISTRIBUTION GENERATION IN MV AND LV GRID

T1-33 Monika Maligec, Mirko Gagro
ANALIZA UDJELA DISTRIBUIRANIH IZVORA ENERGIJE NA MREŽU ESO I NJIHOV UTJECAJ NA
VOĐENJE POGONA
ANALYSIS DISTRIBUITED ENERGY SOURCES ON THE ESO NETWORK AND THEIR INFLUENCE ON
NETWORK MANAGEMENT

T1-34 Nikolina Čović, Ivan Pavić, Hrvoje Pandžić, Ivan Andročec, Dražen Balić, Frano Barbir
OPTIMALNI POGON SUSTAVA ELEKTROLIZATOR-BATERIJA-FOTONAPON NA TRŽIŠTIMA ENERGIJE
I REZERVI
OPTIMAL OPERATION OF THE ELECTROLYZER-BATTERY-PV POWER PLANT PARTICIPATING IN THE
ENERGY AND RESERVE MARKETS

T1-35 Ivan Pavić, Nikolina Čović, Mirna Gržanić, Marija Miletić, Hrvoje Pandžić, Ivan Andročec
ANALIZA MOGUĆIH PRIHODA HIBRIDNOG POSTROJENJA SUNČANE ELEKTRANE I BATERIJSKOG
SPREMNIKA ENERGIJE OD SUDJELOVANJA NA HRVATSKIM TRŽIŠTIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE I
REZERVI
ANALYSIS OF POSSIBLE REVENUES OF THE HYBRID PLANT OF SOLAR POWER PLANT AND BATTERY
STORAGE THROUGH THE PARTICIPATION OF THE BATTERY STORAGE IN THE CROATIAN ENERGY AND
RESERVE MARKETS

T1-36 Matija Zidar, Ninoslav Holjevac, Igor Kuzle
MOGUĆNOSTI NEPLANA PRI MODELIRANJU DISTRIBUIRANIH IZVORA PRIKLJUČENIH PREKO
UČINSKE ELEKTRONIKE
THE CAPABILITIES OF SPECIALIZED SOFTWARE TOOL NEPLAN FOR MODELLING THE INVERTER
CONNECTED DISTRIBUTED GENERATION

T1-37 Davorin Brkić, Lahorko Wagmann
UREDBA ZA URAVNOTEŽENJE IZ 2017. (GLEB, EB GL) – AKTIVNOSTI U PRAKSI OD 15. VELJAČE
2020. DO 12. SVIBNJA 2022.
REGULATION FOR BALANCING (GLEB, EB GL) FROM 2017. – ACTIVITIES IN PRACTICE FROM 15TH
FEBRUARY 2020 UNTIL 12TH MAY 2022

T1-38 Ana Skaramuca, Danijel Beljan, Hrvoje Klicper, Luka Pehar, Marko Veličan
MOGUĆNOST PASIVNOG URAVNOTEŽENJA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA
PASSIVE BALANCING

T1-39 Minea Skok, Lahorko Wagmann, Tomislav Baričević, Snježana Blagajac
UPORABA FLEKSIBILNOSTI OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
AUTHORS’ INSTRUCTIONS FOR TECHNICAL PREPARATION OF THE PAPER

T1-40 Hrvoje Miličić, Lahorko Wagmann, Danko Blažević
AKCIJSKI PLAN ZA OSIGURANJE 70% KAPACITETA ZA PREKOZONSKO TRGOVANJE
ACTION PLAN FOR ENABLING 70% OF CAPACITIES FOR CROSS-ZONAL TRADING

T1-41 Petra Sagrestano Štambuk, Dajana Vrbičić Tenđera, Danko Blažević, Darko Nemec
ZAHTJEVI NA RAD PROIZVODNIH MODULA U FREKVENCIJSKI OSJETLJIVOM I OGRANIČENOM
FREKVENCIJSKI OSJETLJIVOM NAČINU RADA
REQUIREMENTS FOR THE OPERATION OF POWER GENERATING MODULES IN FREQUENCY SENSITIVE
AND LIMITED FREQUENCY SENSITIVE MODE

T1-42 Doroteja Hranjec, Igor Šumonja
ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE I PROCEDURA PRIKLJUČENJA NA PRIJENOSNU MREŽU
ELECTRICITY MARKET LAW AND TRANSMISSION NETWORK CONNECTION PROCEDURE

T1-43 Saša Cazin, Damjan Međimorec
NOVA UREDBA O SMJERNICAMA ZA TRANSEUROPSKU ENERGETSKU INFRASTRUKTURU KAO
JEDAN OD PROPISA ZA PROVEDBU EUROPSKOG ZELENOG PLANA
NEW REGULATION ON GUIDELINES FOR TRANS-EUROPEAN ENERGY INFRASTRUCTURE AS ONE OF
THE REGULATIONS FOR IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN GREEN DEAL

T1-44 Saša Cazin, Vesna Bukarica
METODOLOGIJA ZA IZRAČUN UŠTEDA ENERGIJE U PRIJENOSNOJ MREŽI IZ TIPSKIH MJERA
POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
METHODOLOGY FOR CALCULATING ENERGY SAVINGS IN THE TRANSMISSION NETWORK FROM
TYPICAL ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MEASURES

T1-45 Boško Milešević, Alen Pavlinić, Jadranko Kučica
UTJECAJ ODABIRA GSK NA PTDF ZONA TRGOVANJA I IZRAČUN DOSTUPNIH PREKOZONSKIH
KAPACITETA
Impact of GSK on zonal PTDF with calculation of the margin available for crosszonal trade

T1-46 Luka Šešo, Marko Kelava, Martina Vajdić, Ivica Toljan
UTJECAJ REALIZACIJE CORE FB MC PROJEKTA NA TRGOVANJE NA CROPEX-OVOM DAN
UNAPRIJED TRŽIŠTU
IMPACT OF CORE FB MC PROJECT GO-LIVE ON TRADING IN THE CROPEX DAY-AHEAD MARKET

T1-47 Marko Hajdina, Marija Kristina Šumera, Marijan Borić
UTJECAJ ITC MEHANIZMA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU HOPS-A
ITC AGREEMENT AND TRANSIT CAUSED EXPENSES REVIEW

T1-48 Domagoj Badanjak, Petra Miljan, Ivan Grcić, Hrvoje Pandžić
NUDI LI METODA KANONSKE ANALIZE OBJAŠNJENJE VOLATILNOSTI CIJENA ELEKTRIČNE
ENERGIJE?
CANONICAL ANALYSIS OF THE CAUSES FOR VOLATILITY OF ELECTRICITY PRICE

T1-49 Davorin Brkić
CIJENE ELEKTRIČNIH ENERGIJA I SNAGA NA MJESTIMA TRGOVANJA KROZ VRIJEME U TEORIJI
SA SUSTAVSKIM PRIKAZOM ZA NEKE DIONIKE
ELECTRICITY AND POWER PRICES AT DIFFERENT TRADING VENUES IN TIME AND ENERGY SYSTEM
OVERVIEW FOR SOME STAKEHOLDERS

TEMA 2: INTENZIVIRANJE DIGITALIZACIJE EES-a
TOPIC 2: INTENSIFYING DIGITALIZATION OF THE POWER SYSTEM

Voditelj teme / Chairman:
Dr. sc. Renata Rubeša, dipl. ing
Mr.sc. Danko Blažević, dipl.ing.
Stručni izvjestitelji / Expert Reporters:
Dr. sc. Renata Rubeša, dipl. ing
Mr. sc. Danko Blažević, dipl. ing.
Dr. sc. Stjepan Sučić, dipl. ing.
Mario Javorović, dipl. ing
Dr. sc. Zoran Zbunjak, dipl. ing
Izv. prof. dr. sc. Predrag Marić,
Izv. prof. dr. sc. Marko Jurčević

T2-01 Ksenija Žubrinić-Kostović, Ana Kekelj, Bernard Beževan, Denis Trputec, Boris Avramović, Tedi Babić
PROGRAMSKI SUSTAV ZA IZRADU PARAMETAR LISTI SCADA SUSTAVA PREMA KATALOGU
PROCESNIH INFORMACIJA
APPLICATION FOR SCADA PARAMETER LISTS BASED ON CENTRAL CATALOGUE OF PROCESS
INFORMATION

T2-02 Bruno Jurišić, Tomislav Župan, Marin Schönberger
INTELIGENTNO PRAĆENJE STANJA OPREME POMOĆU PODATAKA IZ DIJAGNOSTIČKIH
ISPITIVANJA I MONITORING SUSTAVA
EQUIPMENT INTELLIGENT CONDITION MONITORING USING DIAGNOSTIC TESTINGS AND MONITORING
DATA

T2-03 Ivan Sudić, Franko Pandžić, Matko Mesar, Bojan Franc, Marija Žmire, Marko Hajdina
IZAZOVI PRI INTEGRACIJI STROJNOG UČENJA U PROCESE HOPS-a: PROGNOZE GUBITAKA U
PRIJENOSNOJ MREŽI
CHALLENGES IN MACHINE LEARNING INTEGRATION TO HOPS: TRANSMISSION SYSTEM LOSSES
FORECASTS

T2-04 Marko Šarić, Filip Galović
ANALIZA ODZIVA DISTRIBUIRANIH IZVORA NA KVAR U PRIJENOSNOJ MREŽI
ANALYSIS OF RESPONSES OF DISTRIBUTED SOURCES TO A FAULT IN TRANSMISSION NETWORK

T2-05 Dino Masle, Robert Kovač, Marko Gamberger, Dejan Balkić, Krešimir Markanović
AUTOMATIZIRANO ISPITIVANJE IEC61850 KONFIGURACIJE ELEKTROENERGETSKOG
POSTROJENJA KORISTEĆI ALATE HITACHI IET600 i OMICRON STATIONSCOUT
AUTOMATED TESTING OF IEC61850 SUBSTATION CONFIGURATION USING HITACHI IET600 AND
OMICRON STATIONSCOUT TOOLS

T2-06 Ivan Tolić, Ivan Rekić, Marko Rekić, Robert Nađ
ULOGA MJERNIH SUSTAVA U RADU PRIJENOSNOG ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA
THE ROLE OF MEASURING SYSTEMS IN THE OPERATION OF THE TRANSMISSION ELECTRIC POWER
SYSTEMABSTRACT

T2-07 Blaž Adrić, Goran Kekelj, Luka Stojnović, Danko Drmić
PRIMJENA MODERNIH RJEŠENJA ZAŠTITE SABIRNICA U POSTROJENJU HOPS-a
APPLICATION OF MODERN BUSBAR PROTECION IN THE HOPS SUBSTATION

T2-08 Franjo Vuković, Dominik Miloš, Viktor Milardić, Nina Stipetić, Bojan Franc, Božidar Filipović-Grčić,
Franjo Tonković
SUSTAV ZA MJERENJE STRUJE MUNJE NA VJETROAGREGATIMA
LIGHTNING CURRENT MEASUREMENT SYSTEM FOR WIND TURBINES

T2-09 Renata Rubeša, Ana Jukić, Krešimir Mesić, Tomislav Stupić, Domagoj Peharda, Frano Tomašević,
Marko Rekić
MODEL STATIČKOG VAR KOMPENZATORA U SUSTAVIMA ZA VOĐENJE, PLANIRANJE I
OPTIMIZIRANJE RADA EES-a
MODEL OF STATIC VAR COMPENSATOR IN OPERATIONAL SYSTEMS, PLANNING AND OPTIMIZING OF
POWER SYSTEMS

T2-10 Anton Penko, Darko Dumanić, Toni Radovanović, Miljenko Lipošćak, Ivan Lovrić
KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE I VISOKI NAPONI U PRIJENOSNOJ MREŽI
POWER QUALITY AND HIGH VOLTAGES IN THE TRANSMISSION NETWORK

T2-11 Danko Blažević, Zoran Bunčec, Renata Rubeša, Jadranko Kučica, Krešimir Mesić, Tomislav Plavšić,
Igor Ivanković
IMPLEMENTACIJA DTR SUSTAVA U PRIJENOSNOJ MREŽI HOPS-a
IMPLEMENTATION OF DYNAMIC THERMAL RATING (DTR) SYSTEM IN HOPS TRANSMISSION SYSTEM
NETWORK

T2-12 Lucija Matulin, Goran Jurišić, Tomislav Capuder
DETEKCIJA TOPOLOGIJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE PRIMJENOM ANALITIKE MJERNIH PODATAKA
MEASUREMENT DATA ANALYTICS FOR DISTRIBUTION GRID TOPOLOGY DETECTION

T2-13 Suzana Javornik Vončina, Dalibor Drašković, Graciano Rubinić, Ivan Krstulović, Ivan Miletić, Ivica
Solgat
UNAPREĐENJE POVEZIVANJA HOPS-OVE KOMUTACIJSKE MREŽE NA JAVNU NEPOKRETNU
TELEKOMUNIKACIJSKU MREŽU
IMPROVEMENT OF THE CONNECTION OF THE HOPS SWITCHING NETWORK TO THE PUBLIC FIXED
TELECOMMUNICATIONS NETWORK

T2-14 Matej Krpan, Igor Kuzle, Mateo Beus
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAPREDNIH METODA ZA REGULACIJU ELEKTROENERGETSKOG
SUSTAVA U LABORATORIJU ZA NAPREDNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE
IMPROVEMENT OF THE CONNECTION OF THE HOPS SWITCHING NETWORK TO THE PUBLIC FIXED
TELECOMMUNICATIONS NETWORK

T2-15 Marin Uzelac, Zoran Bunčec, Zvonimir Brleković, Josipa Jurjević Šarić, Mario Stanić
OPERATIVNA ISKUSTVA I ANALIZA NAPONSKIH PRILIKA U PRIJENOSNOM SUSTAVU PRIMJENOM
KOMPENZACIJSKIH UREĐAJA UGRAĐENIH KROZ SINCROGRID PROJEKT
OPERATIONAL EXPERIENCES AND ANALYSIS OF VOLTAGE CONDITIONS IN THE TRANSMISSION
SYSTEM USING COMPENSATION DEVICES INSTALLED THROUGH SINCROGRID PROJECT

T2-16 Ana Kekelj, Tomislav Stupić, Renata Rubeša, Zoran Bunčec, Tomislav Šesnić, Mario Javorović, Ante
Pivčević, Marko Rekić
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE USPOSTAVE NOVOG CENTRALNOG SUSTAVA VOĐENJA HOPS-a
IMPLEMENTATION OF NEW CENTRAL SCADA/EMS SYSTEM IN HOPS

T2-17 Tomislav Šesnić, Danko Blažević, Ana Kekelj, Zoran Bunčec, Renata Rubeša, Lidija Lacković
KLJUČNI ASPEKTI USPOSTAVE PROCESA UPRAVLJANJA KONTINUITETOM POSLOVANJA I
OPORAVKA OD KATASTROFE
KEY ASPECTS OF BUSINESS CONTINUITY AND DISASTER RECOVERY PLAN

T2-18 Krešimir Vrdoljak, Krunoslav Horvat, Janko Bernardi, Kristian Vidmar, Mihaela Stipetić, Zdravko
Mihaljević, Željko Štefan, Danijel Krapinec
PRILAGODBA SUSTAVA PRIMARNE REGULACIJE FREKVENCIJE U HIDROELEKTRANAMA I NJEZIN
NADZOR U CENTRIMA PROIZVODNJE
ADJUSTMENT OF PRIMARY FREQUENCY CONTROL SYSTEMS IN HYDRO POWER PLANTS AND ITS
MONITORING IN GENERATION CENTRES

T2-19 Norman Žegarac, Karlo Crnjak, Goran Čutić, Marko Kvesić
UVOĐENJE PTP-a U SINKRONIZACIJSKU STRUKTURU
INTRODUCTION OF PTP IN THE SYNCHRONIZATION STRUCTURE

T2-20 Krešimir Vrdoljak, Ivan Jajčević, Jakov Krstulović Opara, Krešimir Mesić, Matija Mance, Zvonimir
Brleković
DOPUNE NAKON PUŠTANJA U POGON I POGONSKA ISKUSTVA S PROZA AGC SUSTAVOM U
HRVATSKOM OPERATORU PRIJENOSNOG SUSTAVA
ADDITIONS AFTER COMISSIONIG AND OPERATIVE EXPERIENCES WITH PROZA AGC SYSTEM AT
CROATIAN TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR

T2-21 Vlatko Debeljuh, Frano Tomašević, Renata Rubeša, Ana Jukić, Krešimir Mesić, Marko Kodrin
UNAPREĐENJE PRORAČUNA ANALIZE SIGURNOSTI U NETVISION DAM SUSTAVU UVOĐENJEM
ISPADA SPOJNIH POLJA I SINKRONIH GENERATORA
IMPLEMENTATION OF THE BUS COUPLER AND THE GENERATOR OUTAGES IN THE NETVISION DAM
EMS CONTINGENCY ANALYSIS

T2-22 Matija Zečević, Krešimir Vrdoljak, Ivan Pašalić, Ante Pivčević
REVITALIZACIJA NACIONALNOG DISPEČERSKOG CENTRA OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA U
ALBANIJI
REVITALIZATION OF THE NATIONAL DISPATCH CENTER OF THE TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR
IN ALBANIA

T2-23 Srđan Skok, Renata Rubeša, Igor Ivanković, Mislav Balković
METODOLOGIJA REGULACIJE NAPONA I JALOVE SNAGE U MJEŠOVITOJ PRIJENOSNOJ MREŽI
METHODOLOGY OF VOLTAGE AND REACTIVE POWER REGULATION IN MIXED TRANSMISSION
NETWORK

T2-24 Renata Rubeša, Hrvoje Pandžić, Karlo Šepetanc, Tomislav Stupić, Domagoj Peharda, Marko Rekić,
Zoran Bunčec
VALIDACIJA OPTIMIZACIJSKIH PRORAČUNA ZA POTREBE OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA
VALIDATION OF OPTIMIZATION TECHNIQUES FOR TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS

T2-25 Lucija Matulin, Ivan Sudić, Franko Pandžić, Tomislav Capuder, Jadranko Kučica, Marijan Borić
PROGNOZIRANJE KRIVULJE OPTEREĆENJA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA METODAMA
STROJNOG UČENJA
POWER SYSTEM LOAD CURVE FORECASTING USING MACHINE LEARNING METHODS

T2-26 Matija Skelo, Vjekoslav Berečić, Nenad Švarc, Helena Benković, Marin Dumančić
OPTIMIZACIJA ANGAŽIRANOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE TE-TO
ZAGREB UVAŽAVANJEM PROMJENJIVIH CJENOVNIH TRŽIŠNIH KRITERIJA
OPTIMIZATION OF ELECTRICITY AND HEAT PRODUCTION ENGAGEMENT AT TE-TO ZAGREB BY TAKING
INTO ACCOUNT CHANGING PRICE MARKET CRITERIA

T2-27 Krešimir Kristić
CJELOŽIVOTNO UPRAVLJANJE KIBERNETIČKOM SIGURNOŠĆU EES-a
POWER SYSTEM CYBER SECURITY LIFELONG MANAGEMENT

T2-28 Ivan Želehovski, Ina Kovač, Goran Majić, Marin Despalatović
REALIZACIJA ETHERNET USMJERIVAČA NA ARM CORTEX-M4 JEZGRI HETEROGENOG SoC-a
Realization of an Ethernet router on an ARM Corte x-M4 core of a heterogeneous SoC

T2-29 Norman Žegarac, Marko Galac, Berislav Žegarac
ZAHTJEVI ZA SUVREMENIM PODATKOVNIM CENTRIMA
REQUIREMENTS FOR MODERN DATA CENTERS

T2-30 Ivan Šturlić, Ivan Pavičić, Mario Sekulić, Franko Peter, Luka Hrgović, Tomislav Brejar
ANALIZA PODATAKA NAD HOPS SKLADIŠTEM PODATAKA KORIŠTENJEM COGNOS JUPYTER
NOTEBOOK INTEGRIRANOG RJEŠENJA
DATA ANALYSIS USING HOPS DATA WAREHOUSE AND COGNOS JUPYTER NOTEBOOK INTEGRATED
SOLUTION

T2-31 Franko Peter, Luka Hrgović, Petar Pandžić, Tomislav Brejar
KORIŠTENJE SUSTAVA GRAFANA LOKI U HOPS-u
USING THE GRAFANA LOKI SYSTEM IN HOPS

T2-32 Dino Žanić, Alan Župan
MONITORING TRANSFORMATORA MLP MODELOM
TRANSFORMER MONITORING WITH MLP MODEL

T2-33 Josip Perić, Hrvoje Pandžić, Nikolina Čović
PREDVIĐANJE CIJENA NA TRŽIŠTU METODAMA STROJNOG UČENJA
FORECASTING DAY-AHEAD ELECTRICITY PRICES USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS

T2-34 Ana Kekelj, Krešimir Mesić, Ana Jukić, Ivan Pećušak, Tin Bobetko
CGM PROGRAM – USPOSTAVA CENTRALNE PLATFORME ZA RAZMJENU MODELA PODATAKA ZA
POTREBE OPERATIVNOG PLANIRANJA NA RAZINI ENTSO-E
CGM PROGRAM – IMPLEMENTATION OF CENTRAL COMMUNICATION PLATFORM FOR OPERATIONAL
PLANNING ON ENTSO-E LEVEL

T2-35 Domagoj Peharda, Ivan Krajnović, Ivan Varga
CIM REPOZITORIJ KAO VERZIONIRANI SMJEŠTAJ STATIČKIH PODATAKA, TE PLANOVA I STANJA
EES-a
VALIDATION OF OPTIMIZATION TECHNIQUES FOR TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS

T2-36 Matej Nikola Raič, Tomislav Šesnić, Tomislav Stupić, Ana Kekelj, Andreja Mihalić Milavec, Tea
Kuprešak
PROBLEMATIKA MIGRACIJE BAZE PODATAKA I KONFIGURACIJSKIH PARAMETARA S
POSTOJEĆEG NA NOVI CENTRALNI SUSTAV VOĐENJA HOPS-a
PROCEDURE OF DATABASE AND CONFIGURATION PARAMETERS MIGRATION FROM THE EXISTING TO
THE NEW HOPS CENTRAL SCADA/EMS SYSTEM

T2-37 Domagoj Peharda, Renata Rubeša, Ana Kekelj
ProzaDATA SUSTAV ZA POHRANU I ANALIZU PODATAKA CENTRALNOG SUSTAVA VOĐENJA
PROZADATA SYSTEM FOR DATA STORAGE AND ANALYSIS FOR A DISPATCHING CENTER

T2-38 Ivan Šturlić, Dajana Zadro, Franko Peter, Sanja Medić
UNAPRJEĐENJE RAZVOJA APLIKACIJA KORIŠTENJEM CI/CD PROCESA
IMPROVING APPLICATION DEVELOPMENT USING CI / CD PROCESS

T2-39 Hossein Foroozan, Bojan Franc, Lucija Omrčen, Nikola Pletikosa
RAZVOJ INTELIGENTNOG SUSTAVA ZA UPOZORENJE OD OPASNOSTI OD UDARA MUNJA ZA
VJETROELEKTRANE U HRVATSKOJ POMOĆU METODA STROJNOG UČENJA
DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT LIGHTNING HAZARD SYSTEM FOR A WIND FARM IN CROATIA
WITH MACHINE LEARNING METHODS

T2-40 Rafaela Beus, Mateo Beus, Hrvoje Pandžić, Igor Kuzle
PRIMJENA ALGORITMA MODELSKO PREDIKTIVNOG UPRAVLJANJA ZA REGULACIJU BRZINE
VRTNJE PELTON TURBINE LABORATORIJSKE HIDROELEKTRANE
APPLICATION OF MODEL PREDICTIVE CONTROL ALGORTHM FOR PELTON TURBINE SPEED CONTROL
OF THE LABORATORY HYDRO POWER PLANT

T2-41 Denis Trputec, Dino Žanić, Alan Župan, Ana Kekelj
APLIKACIJA ZA RANGIRANJE KANDIDATA ZA ZAMJENU I REKONSTRUKCIJU
APPLICATION FOR RANKING OF REPLACEMENT AND RECONSTRUCTION CANDIDATES

T2-42 Norman Žegarac, Zvonko Šafranko, Milivoj Andrić, Ivan Krstulović
PROŠIRENJE POKRIVENOSTI DMR MREŽE NA VANJSKIM I UNUTRAŠNJIM PROSTORIMA
OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČENJA HOPS
EXPANDING OF THE DMR NETWORK OUTDOOR AND INDOOR COVERAGE IN THE FACILITIES OF
SPECIAL SIGNIFICANCE TO HOPS

T2-43 Dino Žanić, Ivan Mijić, Ante Barišić
STATISTIČKA ANALIZA POPULACIJE VN PREKIDAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
STATISTICAL ANALYSIS AND PARAMETRIC MODELING OF HIGH-VOLTAGE CIRCUIT BREAKER
POPULATION

T2-44 Ivan Mišković, Krunoslav Horvat, Vedran Bakarić, Dejan Friščić
REKONSTRUKCIJA SUSTAVA TURBINSKE REGULACIJE NA HPP VACHA 1
REFURBISHMENT OF TURBINE GOVERNING SYSTEM ON HPP VACHA 1

T2-45 Ana Lovrenčič, Martin Bizjak, Nenad Gubeljak,Viktor Lovrenčić
MONITORING I INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRAĐEVINA (BIM) UČINKOVITA POTPORA
UPRAVLJANJU IMOVINOM U ELEKTROPRIVREDI
MONITORING AND BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) AS AN EFFICIENT SUPPORT FOR
ENSURING ASSET MANAGEMENT IN ELECTRICAL UTILITIES

T2-46 Christian Rüster, Gerald Jacob
PIDU – VIŠENAMJESNKI INDIKATOR KVARA ZA INTELIGENTNU TRAFOSTANICU
PIDU – A MULTI-USE FAULT INDICATOR FOR THE INTELLIGENT SUBSTATION

Repozitorij datoteka:

PROGRAM SIMPOZIJA – BROŠURA

Prezentacije – S1 Žene u energetici

WiE CIGRE Croatia 8 November 2022
Upitnik sekcija Žene u energetici 2022

Prezentacije – S3 Suradnja s udrugama obnovljivih izvora energije

Okrugli stol: Obnovljivi izvori energije i energetska kriza u EU
Prezentacije se nalaze u folderu Okrugli stol na zaštićenoj stranici

 

Prezentacije – S6 Nove generacije mreža

Next Generation Network NGN HRVATSKA
Next Generation Network NGN SLOVENIJA