15. savjetovanje HRO CIGRE

Šibenik, 7. – 10. 11. 2021.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovani,

2021. je godina velikih jubileja na koje smo ponosni i koje vrlo rado ističemo kao još jednu mjeru doprinosa hrvatskoj i svjetskoj struci i znanosti u području elektrotehnike. Prije 100 godina utemeljen je tzv. pariški CIGRE. Čini nam se nevjerojatnim da su naši kolege u Parizu tada znali kakvu organizaciju pokreću i kako će CIGRE izgledati za 100 godina, ili barem kako će izgledati elektroenergetski sustav današnjice. U životu jedne takve međunarodne stručne udruge, koja okuplja 90 zemalja svijeta sa svih kontinenata, ovo je više od dokaza kvalitete.

Sedamdeset godina djelovanja CIGRE-a u Hrvatskoj pokazatelj je koliko je ideja vodilja međunarodnog CIGRE-a bila vrlo ozbiljno i vrlo duboko prihvaćena u hrvatskim stručnim krugovima. Početak djelovanja CIGRE-a u Hrvatskoj veže se uz same početke elektrifikacije. Nema ni najmanje sumnje da je CIGRE kao mjesto okupljanja stručnjaka i mjesto razmjene znanja i rasprave o konceptima ponajviše doprinio razvoju tehnologija i elektrifikaciji sela i gradova te izgradnji elektroenergetskog sustava kakvoga danas poznajemo. Stotine stručnjaka tijekom dugog niza godina radilo je na izgradnji elektroenergetskog sustava, na stvaranju stručne i znanstvene literature, izrade baze podataka i napose uspostavi visokoškolskih ustanova kroz koje su prošli gotovo svi stručnjaci koji danas djeluju u elektroenergetskom sektoru. O tomu su napisane tisuće stranica slobodno raspoloživih na internetskim stranicama HRO CIGRE-a.

Ipak, najznačajniji jubilej koji ove godine obilježavamo jest 30 godina djelovanja HRO CIGRE-a. Utemeljen u teškim ratnim okolnostima 1991. godine, razvijao se na iskustvima i znanjima svih prethodnih godina rada, uz predan doprinos naših kolega. Dosadašnjih 14 simpozija i ovogodišnje 15. savjetovanje po redu dokaz su i rezultat dugogodišnjeg ustrajnog i strpljivog truda članova HRO CIGRE-a, svih predsjednika, dopredsjednika i glavnih tajnika HRO CIGRE-a.

Na 15. savjetovanju HRO CIGRE-a organiziran je velik broj događanja koji iz različitih aspekata analiziraju elektroenergetski sektor; od rasprave o recenziranim originalnim radovima, predstavljanja nekoliko monografija, predavanja sponzora o najnovijim tehnološkim dostignućima i konceptima, razgovora o novoj zakonskoj regulativi itd. Elektroenergetski sustav se mijenja i vjerujem da će ovogodišnje Savjetovanje kroz mnogobrojne aktivnosti u značajnoj mjeri doprinijeti boljem razumijevanju promjena i definiranju koncepata razvoja elektroenergetskog sektora kao važne sastavnice hrvatskog društva.

Posebno smo zahvalni svim pokroviteljima, sponzorima, autorima, stručnim izvjestiteljima, recenzentima, inozemnim i domaćim gostima te svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog savjetovanja

dr. sc. Goran Slipac,
predsjednik HRO CIGRE-a

ORGANIZATOR

HRO CIGRE u suradnji s Adria kongresom i s HKIE-om

 

HRO CIGRE
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel:+385 1 487 25 07
tel/fax: +385 1 487 25 01
e-mail: central@hro-cigre.hr
web: www.hro-cigre.hr

 

ADRIA KONGRES d.o.o.
Iva Vojnovića 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
tel: +385 20 333 497
fax: +385 20 295 299
e-mail: info@adria-congress.com
web: www.adria-congress.com

 

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA HRVATSKE
Poslovni toranj Chromos
Ulica grada Vukovara 271/III, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 5508 444
fax: +385 1 5508 441
e-mail: administrator@hkie.hr
web: www.hkie.hr

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Predsjednik:
Predrag Marić


Članovi 
Ivana Roksa
Mario Brčić
Igor Lukačević
Božidar Filipovć-Grčić

 

     

           

 
 

GRUPA A1 – ROTACIJSKI ELEKTRIČNI STROJEVI

1. Razvoj, proizvodnja i revitalizacija generatora i motora velikih snaga
2. Pogonska iskustva i održavanje generatora i elektromotornih pogona
3. Monitoring i dijagnostika stanja električnih strojeva u pogonskim uvjetima
4. Primjena novih znanja, materijala i tehnologija u proizvodnji i eksploataciji električnih strojeva i elektroničkih pretvarača za obnovljive izvore energije
5. Uzbudni sustavi sinkronih strojeva

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI I PRIGUŠNICE

1. Pogonska iskustva
2. Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
3. Novosti u razvoju i nove ispitne metode
4. Transformator i okoliš

GRUPA A3 – OPREMA ZA PRIJENOS I DISTRIBUCIJU

1. Problematika pouzdanosti i održavanja opreme za prijenos i distribuciju
2. Izvanredni uvjeti pogona opreme za prijenos i distribuciju
3. Nove tendencije u razvoju opreme za prijenos i distribuciju
4. Ispitne metode, ispitivanja i standardi

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

1. Trendovi i iskustva u održavanju kabelskih vodova
2. Norme i administrativna problematika kabelskih vodova
3. Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kabelskih vodova

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

1. Nadzemni vodovi i informacijske tehnologije:
• Razvoj prostornih informacijskih sustava, prikupljanje, snimanje i analiza podataka, mapiranje okoliša
• Nadzemni vodovi kao elektronička komunikacijska mreža, nadzor i upravljanje, Internet of things (IoT)
• DTR (Dynamic termal/line rating) – vođenje sustava i prognoze
• Održavanje
2. Pogonska iskustva kao prilike za poboljšanje i povećanje pouzdanosti i raspoloživosti nadzemnih vodova i elektroenergetske mreže:
• Kvarovi uzrokovani ekstremnim vremenskim prilikama i drugim utjecajima, starenje komponenata nadzemnog voda, greške i nedostaci opreme
• Procjena i nadzor stanja komponenata nadzemnog voda, inspekcije, metode produživanja životnog vijeka
• Održavanje i nadziranje koridora nadzemnog voda i upravljanje promjenama u okolišu nadzemnih vodova
• Izazovi i tehnička rješenja pri projektiranju privremenih rješenja/spojeva, prilikom havarija i/ili rekonstrukcija
3. Okolišni aspekti nadzemnih vodova:
• Nadzemni vodovi i utjecaj na okoliš i javnost
• Utjecaj mjera zaštite okoliša i prirode na projektna rješenja
• Utjecaj vizualnog aspekta na projektna rješenja
• Zdravstveni i sigurnosni (HSE) aspekti
4. Nove tehnologije u pripremi projektiranja, projektiranju, izgradnji i održavanju nadzemnih vodova:
• Povećanje prijenosne moći dalekovoda, poboljšanje električnih i/ili mehaničkih značajki
• Kompaktiranje, inovativni dizajn
• Specifičnosti u izvedbi i montaži,
• Monitoring stanja.
5. Zakonski i normativni okvir, kontrola kvalitete
• Tehnički propisi, norme, procedure,
• Ispitivanja i testiranja.

GRUPA B3 – RASKLOPNA I SLIČNA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

1. Napredak tehnologije projektiranja i izgradnje transformatorskih stanica
2. Izazovi u postojećim postrojenjima: održavanje i rekonstrukcija
3. Zahtjevi u svezi osiguranja zašitite na radu, zaštite okoliša i osiguranja kvalitete

GRUPA B4 – SUSTAVI ISTOSMJERNE STRUJE I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

1. Visokonaponski istosmjerni sustavi i njihova primjena:
• Planiranje i projektiranje VN istosmjernih sustava
• Pogonska iskustva, održavanje i nadogradnja VN istosmjernih sustava
• Nove tehnologije i topologije VN istosmjernih sustava
• Integracija velikih i udaljenih elektrana u EES istosmjernim VN priključcima (pučinske vjetroelektrane, povezivanje udaljenih dijelova EES-a, i sl.)
• Uređaji učinske elektronike u VN istosmjernim sustavima (pretvarački uređaji, nove topologije, učinske poluvodičke komponente, upravljanje pretvaračima, i dr.)
2. Istosmjerni sustavi na srednjem i niskom naponu, učinska elektronika u distributivnim sustavima
• Planiranje i projektiranje istosmjernih sustava na srednjem i niskom naponu
• Pogonska iskustva, održavanje i nadogradnja istosmjernog sustava na srednjem i niskom naponu
• Nove tehnologije i topologije istosmjernih sustava na srednjem i niskom naponu
• Uređaji učinske elektronike u istosmjernim sustavima na srednjem i niskom naponu (pretvarački uređaji u proizvodnji, pretvorbi i skladištenju energije, pretvarački uređaji u punionicama električnih vozila, topologije, poluvodičke komponente, upravljanje pretvaračima)
• Skladišta električne energije u distributivnim sustavima
• Međudjelovanje distribuirane proizvodnje i EES-a
• Mikromreže istosmjernog napona
3. Fleksibilni izmjenični sustavi za prijenos električne energije (FACTS)
• Planiranje i projektiranje FACT(S) sustava
• Pogonska iskustva, održavanje i nadogradnja FACT(S) sustava
• Uređaji učinske elektronike u FACT(S) sustavima (topologija pretvaračkih uređaja, učinske poluvodičke komponente, upravljanje uređajima)

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

1. Sustavi zaštite i automatizacije u svjetlu globalnih pomaka u elektroenergetskom sektoru
2. Sustavi zaštite i automatizacije pri velikoj integraciji OIE i primjene energetske elektronike u EE-s
3. Opremanje sučelja prijenosne mreže, distribucijske mreže i postrojenja korisnika sustavima zaštite, automatizacije, nadzora i mjerenja
4. Računalni modeli i programska podrška pri oblikovanju i analizi rada sustava relejne zaštite, upravljanja i nadzora
5. Sustavi relejne zaštite i automatizacije i pripadno informacijsko – komunikacijsko okruženje
6. Revitalizacija, održavanje i gospodarenje sustavima zaštite, automatizacije, nadzora i mjerenja

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

1. Elektroenergetski sektor u Strategiji razvoja energetskog sustava Hrvatske do 2030/2050.
2. Rastuća transparentnost i nesigurnost te uloga socijalnih i okolišnih kriterija u razvoju elektroenergetskog sustava
3. Utjecaj distribuirane proizvodnje na razvoj sustava i koordinaciju pogona distribucijske i prijenosne mreže
4. Novi kriteriji modernizacije mreža (monitoring, big data asset management, cyber sigurnost itd.)
5. Utjecaj tranzicije (elektro)energetskog sektora na strukturu i elemente cijene električne energije

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE EES-a

1. Implementacija Uredbi EU vezanih uz vođenje pogona EES, poremećeni pogon i ponovnu uspostavu sustava
2. Vođenje EES-a sa posebnim naglaskom na međusobno djelovanje i koordinaciju OPS/ODS
3. Fleksibilnost , otpornost , pouzdanost EES-a
4. Sustavi sistemske zaštite, sustavi podrške odlučivanju i sustavi šire osmotrivosti u službi povećanja sigurnosti pogona EES-a
5. Zahtjevi na suvremene centre vođenja EES-a
6. Korištenje internacionalnih standarda u vođenju EES-a, te s njime povezanih poslovnih procesa

GRUPA C3 – UTJECAJ ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA OKOLIŠ

1. Nisko ugljični elektroenergetski sektor – ciljevi za 2030. i 2050. godinu
2. Utjecaj Direktive o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz uređaja za loženje
3. Provedba ciljeva kružne ekonomije
4. Utjecaj revizije Direktive o trgovanju emisijskim jedinicama na elektroenergetski sustav
5. Primjena mjera energetske učinkovitosti u elektroenergetskom sustavu
6. Utjecaj i doprinos obnovljivih izvora energije zaštiti okoliša
7. Sustavi upravljanja okolišem, prednosti za elektroenergetski sektor
8. Zaštita prirode i elektroenergetski sustav
9. Utjecaj energetskih objekata na okoliš i lokalnu zajednicu
10. Utjecaj novih elektroenergetskih objekata na okoliš

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

1. Sustavi zaštite od munje, prenaponska zaštita, koordinacija izolacije vodova, postrojenja i novih izvora, izolacija u uvjetima onečišćenja
2. Kvaliteta električne energije
3. Elektromagnetska kompatibilnost
4. Sustavi za lociranje munja i njihovo praćenje u realnom vremenu,
5. Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje novih izvora poput vjetroelektrana i solarnih elektrana te kogeneracijskih postrojenja
6. Analiza privremenih, sklopnih i atmosferskih prenapona, odvodnici prenapona
7. Napredni alati i tehnike za analizu značajki EES-a.

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

1. Mrežna pravila za električnu energiju u EU
2. Pomoćne usluge na tržištu električne energije
3. Energetska strategija Republike Hrvatske i njen utjecaj na regulaciju i tržište električne energije
4. Utjecaj obnovljivih izvora energije na kratkoročno trgovanje i unutardnevna tržišta električne energije
5. Tržišni ustroj i krajobraz hrvatskog tržišta električne energije
6. Napredna brojila kao preduvjet za razvoj novih tržišnih modela i usluga
7. Decentralizacija i digitalizacija tržišta električne energije

GRUPA C6 – AKTIVNI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I DISTRIBUIRANI IZVORI ENERGIJE

1. Integrirano planiranje uz uvažavanje transformacije distribucijskih mreža u aktivne sustave:
• utjecaj distribuirane proizvodnje
• zaštita i pouzdanost u distribucijskim mrežama
• estimacija stanja u distribucijskim mrežama
• upravljanje distribucijskim sustavom
• uključivanje usluga fleksibilnosti i odziva potrošnje
2. Energetska infrastruktura urbanih mreža:
• „pametni“ gradovi,
• sinergija (objedinjavanje) sustava (struja, plin, toplina, hlađenje, voda, transport)
• utjecaj tehnoloških promjena (nove vrste obnovljivih izvora energije, IT, big data i ostali novi trendovi) na distribucijski sustav
3. Mikromreže i off-grid hibridni sustavi:
• fleksibilnost u upravljanju mikromrežama (izolirani i paralelni pogon s distribucijskom mrežom)
• napredna automatizacija i upravljanje naponom kod distribuirane proizvodnje
• sustavi skladištenja za mikromreže i aplikacije za upravljanje
• planiranje aktivnih mreža s distribuiranim izvorima i mikromrežama
• poslovni modeli za mikromreže i energetiku lokalnih zajednica

GRUPA D1 – MATERIJALI I NOVE NADOLAZEĆE ISPITNE TEHNIKE

1. Novi i postojeći materijali za elektrotehniku i njihov utjecaj na okoliš
2. Dijagnostičke metode i podloge za njihovo razumijevanje
3. Postojeće i nove nadolazeće tehnologije i ispitne tehnike te njihov utjecaj na sustave

GRUPA D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

1. Nova ICT rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava (moderna rješenja arhitekture sustava vođenja)
2. Sigurnost informacijskih sustava u centrima i elektroenergetskim objektima
3. Telekomunikacijske mreže, usluge i tehnologije
4. ICT platforme I sustavi za prikupljanje, obradu i razmjenu mjernih i obračunskih podataka
5. Komunikacijska arhitektura za IP zasnovane aplikacije u elektroenergetskim objektima
6. Napredne elektroenergetske mreže (nove tehnologije i rješenja)
7. Postojeći tehnički sustavi – revitalizacija, održavanje i iskustva

Lista prihvaćenih prijava – SO A1 – Rotacijski strojevi

A1

Lista prihvaćenih prijava – SO A2 Transformatori

A2

Lista prihvaćenih prijava – SO A3 Visokonaponska oprema

A3

Lista prihvaćenih prijava – SO B1 Izolirani kabeli

B1

Lista prihvaćenih prijava – SO B2 Nadzemni vodovi

B2

Lista prihvaćenih prijava – SO B3 Rasklopna postrojenja

B3

Lista prihvaćenih prijava – SO B4 Istosmjerni prijenos i energetska elektronika u AC mrežama

B4

Lista prihvaćenih prijava – SO B5 Zaštita i automatizacija

B5

Lista prihvaćenih prijava – SO C1 Razvoj i ekonomija EES-a

C1

Lista prihvaćenih prijava – SO C2 Pogon i vođenje EES-a

C2

Lista prihvaćenih prijava – SO C3 Utjecaj EES-a na okoliš

C3

Lista prihvaćenih prijava – SO C4 Tehničke značajke EES-a

C4

Lista prihvaćenih prijava – SO C5 Tržište električne energije i regulacija

C5

Lista prihvaćenih prijava – SO C6 Distribucijska mreža i distribuirana proizvodnja

C6

Lista prihvaćenih prijava – SO D1 Elektrotehnički materijali i nove nadolazeće ispitne tehnike

D1

Lista prihvaćenih prijava – SO D2 Informacijski sustavi i telekomunikacije

D2