14. savjetovanje HRO CIGRE

Šibenik, 10. – 13. 11. 2019.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovani,

elektroenergetski sektor posljednjih desetak godina prolazi različite transformacije. Nakon provedenih organizacijskih i ostalih prilagodbi radi uspostavljanja tržišta električne energije, danas je tranzicija elektroenergetskog sustava usmjerena prema prilagodbi novim tehnologijskim platformama. Ciljevi su aktualnih promjena ispunjenje društvenih očekivanja od prelaska na niskougljične tehnologije u proizvodnji električne energije, i zaštita okoliša. Usporedo s aktivnostima vezanim uz prilagodbu organizacijskog i poslovnog sustava, odvijali su se i procesi razvoja, izgradnje i održavanja elektroenergetskog sustava u kojima su hrvatski stručnjaci stjecali nova znanja i kompetencije. Tijekom dosadašnjih tranzicija, bilo da se radilo o organizacijskim ili tehnološkim promjenama, hrvatski je elektroenergetski sustav bio siguran i pouzdan te je ispunio obaveze priključenja novih proizvodnih postrojenja i opskrbe potrošača električne energije. U sljedećem razdoblju možemo očekivati nove i velike izazove. Oni se očituju u sve intenzivnijoj integraciji tehnologija za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, ponajprije vjetrenih, a zatim i sunčevih elektrana, a usporedo s tim i sve značajnijoj razmjeni i trgovanju električnom energijom na području Europske unije i zemalja u njenom okruženju. Hrvatski ogranak CIGRE okuplja iznimno velik broj stručnjaka s područja elektroenergetike i brojne tvrtke koje pružaju različite usluge, od proizvodnje opreme do inženjeringa te programskih alata. Svi stručnjaci okupljeni u udrugu imaju isti cilj – razvoj hrvatskog gospodarstva i elektroenergetskog sektora. Samo suradnja, razgovor, rasprava i dogovor te njegova odgovorna i učinkovita provedba mogu uroditi provedbom različitih projekata i koncepata te, u konačnici, pridonijeti prosperitetu i razvoju struke, elektroenergetskog sustava i društva u cjelini. U tom smislu Hrvatski ogranak CIGRE, kao dio velike svjetske stručne udruge koja okuplja 90 zemalja diljem svijeta, svojom platformom za razmjenu iskustava i znanja uvelike doprinosi ovim postignućima. Iskreno se nadamo da će tome doprinijeti i ovo savjetovanje stručnim raspravama na studijskim odborima te da će zaključci naći primjenu u praksi. Posebno smo zahvalni svim pokroviteljima sponzorima, autorima, stručnim izvjestiteljima, recenzentima, inozemnim i domaćim gostima te svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog savjetova.

dr. sc. Goran Slipac,

predsjednik HRO CIGRÉ

ORGANIZATOR

HRVATSKI OGRANAK CIGRÉ

HRO CIGRÉ
Berislavićeva 6
10000 ZAGREB

Tel.:   +385 (0)1 487 25 07
Tel./Fax: +385 (0)1 487 25 01
E-mail:  central@hro-cigre.hr

www.hro-cigre.hr

u suradnji s O Tours d.o.o. za usluge u turizmu – putnička agencija – http://www.otours.hr

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:

GORAN MAJSTROVIĆ

Članovi:

TOMISLAV PLAVŠIĆ

IVICA TOLJAN

NADA KOLEGA

BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ

TEHNIČKI ODBOR

Predsjednik:

IGOR IVANKOVIĆ

Članovi:

MLADEN ZELJKO

MARIO BRČIĆ

GORDAN MIROŠEVIĆ

JOSIP BENOVIĆ

ZORAN KOVAČ

GRUPA A1 – ROTACIJSKI ELEKTRIČNI STROJEVI

1. Razvoj, proizvodnja i revitalizacija generatora i motora velikih snaga
2. Pogonska iskustva i održavanje generatora i elektromotornih pogona
3. Monitoring i dijagnostika stanja električnih strojeva u pogonskim uvjetima
4. Primjena novih znanja, materijala i tehnologija u proizvodnji i eksploataciji električnih strojeva i elektroničkih pretvarača za obnovljive izvore energije
5. Uzbudni sustavi sinkronih strojeva

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI I PRIGUŠNICE

1. Pogonska iskustva
2. Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
3. Novosti u razvoju i nove ispitne metode
4. Transformator i okoliš

GRUPA A3 – OPREMA ZA PRIJENOS I DISTRIBUCIJU

1. Problematika pouzdanosti i održavanja opreme za prijenos i distribuciju
2. Izvanredni uvjeti pogona opreme za prijenos i distribuciju
3. Nove tendencije u razvoju opreme za prijenos i distribuciju
4. Ispitne metode, ispitivanja i standardi

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

1. Trendovi i iskustva u održavanju kabelskih vodova
2. Norme i administrativna problematika kabelskih vodova
3. Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kabelskih vodova

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

1. Nadzemni vodovi i informacijske tehnologije:
• Razvoj prostornih informacijskih sustava, prikupljanje, snimanje i analiza podataka, mapiranje okoliša
• Nadzemni vodovi kao elektronička komunikacijska mreža, nadzor i upravljanje, Internet of things (IoT)
• DTR (Dynamic termal/line rating) – vođenje sustava i prognoze
• Održavanje
2. Pogonska iskustva kao prilike za poboljšanje i povećanje pouzdanosti i raspoloživosti nadzemnih vodova i elektroenergetske mreže:
• Kvarovi uzrokovani ekstremnim vremenskim prilikama i drugim utjecajima, starenje komponenata nadzemnog voda, greške i nedostaci opreme
• Procjena i nadzor stanja komponenata nadzemnog voda, inspekcije, metode produživanja životnog vijeka
• Održavanje i nadziranje koridora nadzemnog voda i upravljanje promjenama u okolišu nadzemnih vodova
• Izazovi i tehnička rješenja pri projektiranju privremenih rješenja/spojeva, prilikom havarija i/ili rekonstrukcija
3. Okolišni aspekti nadzemnih vodova:
• Nadzemni vodovi i utjecaj na okoliš i javnost
• Utjecaj mjera zaštite okoliša i prirode na projektna rješenja
• Utjecaj vizualnog aspekta na projektna rješenja
• Zdravstveni i sigurnosni (HSE) aspekti
4. Nove tehnologije u pripremi projektiranja, projektiranju, izgradnji i održavanju nadzemnih vodova:
• Povećanje prijenosne moći dalekovoda, poboljšanje električnih i/ili mehaničkih značajki
• Kompaktiranje, inovativni dizajn
• Specifičnosti u izvedbi i montaži,
• Monitoring stanja.
5. Zakonski i normativni okvir, kontrola kvalitete
• Tehnički propisi, norme, procedure,
• Ispitivanja i testiranja.

GRUPA B3 – RASKLOPNA I SLIČNA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

1. Napredak tehnologije projektiranja i izgradnje transformatorskih stanica
2. Izazovi u postojećim postrojenjima: održavanje i rekonstrukcija
3. Zahtjevi u svezi osiguranja zašitite na radu, zaštite okoliša i osiguranja kvalitete

GRUPA B4 – SUSTAVI ISTOSMJERNE STRUJE I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

1. Visokonaponski istosmjerni sustavi i njihova primjena:
• Planiranje i projektiranje VN istosmjernih sustava
• Pogonska iskustva, održavanje i nadogradnja VN istosmjernih sustava
• Nove tehnologije i topologije VN istosmjernih sustava
• Integracija velikih i udaljenih elektrana u EES istosmjernim VN priključcima (pučinske vjetroelektrane, povezivanje udaljenih dijelova EES-a, i sl.)
• Uređaji učinske elektronike u VN istosmjernim sustavima (pretvarački uređaji, nove topologije, učinske poluvodičke komponente, upravljanje pretvaračima, i dr.)
2. Istosmjerni sustavi na srednjem i niskom naponu, učinska elektronika u distributivnim sustavima
• Planiranje i projektiranje istosmjernih sustava na srednjem i niskom naponu
• Pogonska iskustva, održavanje i nadogradnja istosmjernog sustava na srednjem i niskom naponu
• Nove tehnologije i topologije istosmjernih sustava na srednjem i niskom naponu
• Uređaji učinske elektronike u istosmjernim sustavima na srednjem i niskom naponu (pretvarački uređaji u proizvodnji, pretvorbi i skladištenju energije, pretvarački uređaji u punionicama električnih vozila, topologije, poluvodičke komponente, upravljanje pretvaračima)
• Skladišta električne energije u distributivnim sustavima
• Međudjelovanje distribuirane proizvodnje i EES-a
• Mikromreže istosmjernog napona
3. Fleksibilni izmjenični sustavi za prijenos električne energije (FACTS)
• Planiranje i projektiranje FACT(S) sustava
• Pogonska iskustva, održavanje i nadogradnja FACT(S) sustava
• Uređaji učinske elektronike u FACT(S) sustavima (topologija pretvaračkih uređaja, učinske poluvodičke komponente, upravljanje uređajima)

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

1. Sustavi zaštite i automatizacije u svjetlu globalnih pomaka u elektroenergetskom sektoru
2. Sustavi zaštite i automatizacije pri velikoj integraciji OIE i primjene energetske elektronike u EE-s
3. Opremanje sučelja prijenosne mreže, distribucijske mreže i postrojenja korisnika sustavima zaštite, automatizacije, nadzora i mjerenja
4. Računalni modeli i programska podrška pri oblikovanju i analizi rada sustava relejne zaštite, upravljanja i nadzora
5. Sustavi relejne zaštite i automatizacije i pripadno informacijsko – komunikacijsko okruženje
6. Revitalizacija, održavanje i gospodarenje sustavima zaštite, automatizacije, nadzora i mjerenja

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

1. Elektroenergetski sektor u Strategiji razvoja energetskog sustava Hrvatske do 2030/2050.
2. Rastuća transparentnost i nesigurnost te uloga socijalnih i okolišnih kriterija u razvoju elektroenergetskog sustava
3. Utjecaj distribuirane proizvodnje na razvoj sustava i koordinaciju pogona distribucijske i prijenosne mreže
4. Novi kriteriji modernizacije mreža (monitoring, big data asset management, cyber sigurnost itd.)
5. Utjecaj tranzicije (elektro)energetskog sektora na strukturu i elemente cijene električne energije

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE EES-a

1. Implementacija Uredbi EU vezanih uz vođenje pogona EES, poremećeni pogon i ponovnu uspostavu sustava
2. Vođenje EES-a sa posebnim naglaskom na međusobno djelovanje i koordinaciju OPS/ODS
3. Fleksibilnost , otpornost , pouzdanost EES-a
4. Sustavi sistemske zaštite, sustavi podrške odlučivanju i sustavi šire osmotrivosti u službi povećanja sigurnosti pogona EES-a
5. Zahtjevi na suvremene centre vođenja EES-a
6. Korištenje internacionalnih standarda u vođenju EES-a, te s njime povezanih poslovnih procesa

GRUPA C3 – UTJECAJ ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA OKOLIŠ

1. Nisko ugljični elektroenergetski sektor – ciljevi za 2030. i 2050. godinu
2. Utjecaj Direktive o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz uređaja za loženje
3. Provedba ciljeva kružne ekonomije
4. Utjecaj revizije Direktive o trgovanju emisijskim jedinicama na elektroenergetski sustav
5. Primjena mjera energetske učinkovitosti u elektroenergetskom sustavu
6. Utjecaj i doprinos obnovljivih izvora energije zaštiti okoliša
7. Sustavi upravljanja okolišem, prednosti za elektroenergetski sektor
8. Zaštita prirode i elektroenergetski sustav
9. Utjecaj energetskih objekata na okoliš i lokalnu zajednicu
10. Utjecaj novih elektroenergetskih objekata na okoliš

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

1. Sustavi zaštite od munje, prenaponska zaštita, koordinacija izolacije vodova, postrojenja i novih izvora, izolacija u uvjetima onečišćenja
2. Kvaliteta električne energije
3. Elektromagnetska kompatibilnost
4. Sustavi za lociranje munja i njihovo praćenje u realnom vremenu,
5. Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje novih izvora poput vjetroelektrana i solarnih elektrana te kogeneracijskih postrojenja
6. Analiza privremenih, sklopnih i atmosferskih prenapona, odvodnici prenapona
7. Napredni alati i tehnike za analizu značajki EES-a.

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

1. Mrežna pravila za električnu energiju u EU
2. Pomoćne usluge na tržištu električne energije
3. Energetska strategija Republike Hrvatske i njen utjecaj na regulaciju i tržište električne energije
4. Utjecaj obnovljivih izvora energije na kratkoročno trgovanje i unutardnevna tržišta električne energije
5. Tržišni ustroj i krajobraz hrvatskog tržišta električne energije
6. Napredna brojila kao preduvjet za razvoj novih tržišnih modela i usluga
7. Decentralizacija i digitalizacija tržišta električne energije

GRUPA C6 – AKTIVNI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I DISTRIBUIRANI IZVORI ENERGIJE

1. Integrirano planiranje uz uvažavanje transformacije distribucijskih mreža u aktivne sustave:
• utjecaj distribuirane proizvodnje
• zaštita i pouzdanost u distribucijskim mrežama
• estimacija stanja u distribucijskim mrežama
• upravljanje distribucijskim sustavom
• uključivanje usluga fleksibilnosti i odziva potrošnje
2. Energetska infrastruktura urbanih mreža:
• „pametni“ gradovi,
• sinergija (objedinjavanje) sustava (struja, plin, toplina, hlađenje, voda, transport)
• utjecaj tehnoloških promjena (nove vrste obnovljivih izvora energije, IT, big data i ostali novi trendovi) na distribucijski sustav
3. Mikromreže i off-grid hibridni sustavi:
• fleksibilnost u upravljanju mikromrežama (izolirani i paralelni pogon s distribucijskom mrežom)
• napredna automatizacija i upravljanje naponom kod distribuirane proizvodnje
• sustavi skladištenja za mikromreže i aplikacije za upravljanje
• planiranje aktivnih mreža s distribuiranim izvorima i mikromrežama
• poslovni modeli za mikromreže i energetiku lokalnih zajednica

GRUPA D1 – MATERIJALI I NOVE NADOLAZEĆE ISPITNE TEHNIKE

1. Novi i postojeći materijali za elektrotehniku i njihov utjecaj na okoliš
2. Dijagnostičke metode i podloge za njihovo razumijevanje
3. Postojeće i nove nadolazeće tehnologije i ispitne tehnike te njihov utjecaj na sustave

GRUPA D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

1. Nova ICT rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava (moderna rješenja arhitekture sustava vođenja)
2. Sigurnost informacijskih sustava u centrima i elektroenergetskim objektima
3. Telekomunikacijske mreže, usluge i tehnologije
4. ICT platforme I sustavi za prikupljanje, obradu i razmjenu mjernih i obračunskih podataka
5. Komunikacijska arhitektura za IP zasnovane aplikacije u elektroenergetskim objektima
6. Napredne elektroenergetske mreže (nove tehnologije i rješenja)
7. Postojeći tehnički sustavi – revitalizacija, održavanje i iskustva