13. savjetovanje HRO CIGRE

Šibenik, 5. – 8. 11. 2017.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovani,

nakon razdoblja tranzicije elektroenergetski sektor u Republici Hrvatskoj nalazi se na novoj prekretnici. Uvođenje tržišta električne energije donijelo je brojne i velike promjene u organizaciji, strukturi i funkcioniranju elektroenergetskog sektora te nove subjekte i institucije i njihove međusobne odnose. Transformacija cjelokupnog sektora od tradicionalnog prema tržišnom provedena je primjereno uvjetima i specifičnostima Republike Hrvatske i po mnogim mišljenjima u tom pogledu nisu učinjeni veći propusti.

Usporedno s tim promjenama u sektoru odvijao se uspješan rad i razvoj elektroenergetskog sustava i svih njegovih sastavnica s naglaskom na poboljšanja postojećih i izgradnju novih objekata te primjenu novijih tehnologija i tehničkih rješenja koji su u znatnoj mjeri doprinijeli sigurnosti i pouzdanosti pogona sustava.

Donošenjem tzv. Zimskog paketa Europske Unije – Čista energija za sve Europljane, u fokus elektroenergetskog sektora su postavljena pitanja sigurnosti opskrbe električnom energijom, dalje intenzivne integracije obnovljivih izvora energije, interkonekcijskog prekograničnog povezivanja sustava i tržišta, te povećanje energetske učinkovitosti. U tom smislu pred nama su novi izazovi posebice u dijelu značajnih promjena strukture izvora električne energije uzrokovanih tržištem i novi pogledi na vlastitu dostatnost nacionalnih sustava s obzirom na sigurnost opskrbe kupaca električnom energijom. Također, dalje povećanje udjela obnovljivih izvora u sustavu s obzirom na troškove poticaja i sve tehničke, normativne i druge preduvjete nužne za njihovu integraciju zahtijeva promišljene odluke i usuglašeni pristup na nacionalnoj razini, što do sada na žalost nije bio slučaj.

U skoroj budućnosti očekuje nas donošenje ključnih strateških dokumenata u energetici, Strategije niskougljičnog razvoja republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske koji će odrediti smjernice daljeg energetskog razvoja u Hrvatskoj. Nadam se da će tome doprinijeti i naše savjetovanje kroz aktualne preferencijalne teme, stručne rasprave i konstruktivne zaključke.

I ovom prigodom posebno smo zahvalni svim našim sponzorima, autorima, stručnim izvjestiteljima, recenzentima, inozemnim i domaćim gostima i svima koji će na bilo koji način doprinijeli ovom savjetovanju.

Dobrodošli!

dr. sc. Miroslav Mesić, dipl. ing. el.

Predsjednik HRO CIGRÉ

ORGANIZATOR

HRVATSKI OGRANAK CIGRÉ

HRO CIGRÉ
Berislavićeva 6
10000 ZAGREB

Tel.: +385 (0)1 487 25 07
Tel./Fax: +385 (0)1 487 25 01
E-mail: central@hro-cigre.hr

www.hro-cigre.hr

u suradnji s O Tours d.o.o. za usluge u turizmu – putnička agencija – http://www.otours.hr

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:
TOMISLAV PLAVŠIĆ

Članovi:
DIJANA VRSALJKO
DAVOR MIŠKOVIĆ
BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ
IRENA TOMIŠA

TEHNIČKI ODBOR

TEHNIČKI ODBOR I KI ODBOR/TECHNICAL COMMITTEE
Predsjednik:
MLADEN ZELJKO

Članovi
PREDRAG MARIĆ
MARIO BRČIĆ
GORDAN MIROŠEVIĆ
GORAN MAJSTROVIĆ
STJEPAN SUČIĆ
BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ

GRUPA A1 – ROTACIJSKI STROJEVI
1. Razvoj, proizvodnja i revitalizacija generatora i motora velikih snaga
2. Pogonska iskustva i održavanje generatora i elektromotornih pogona
3. Monitoring i dijagnostika stanja električnih strojeva u pogonskim uvjetima
4. Primjena novih znanja, materijala i tehnologija u proizvodnji i eksploataciji električnih
strojeva i elektroničkih pretvarača za obnovljive izvore energije
5. Uzbudni sustavi sinkronih strojeva

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI
1. Pogonska iskustva
2. Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
3. Novosti u razvoju i nove ispitne metode
4. Transformator i okoliš

GRUPA A3 – VISOKONAPONSKA OPREMA
1. Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme
2. Izvanredni uvjeti pogona za visokonaponsku opremu
3. Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme
4. Ispitne metode, ispitivanja i standardi

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI
1. Trendovi i iskustva u održavanju kabelskih vodova
2. Norme i administrativna problematika kabelskih vodova
3. Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kabelskih vodova

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI
1. Pouzdanost postojećih prijenosnih i distributivnih nadzemnih vodova, analize pojedinih
elemenata, životni vijek opreme, pogonski događaji, dijagnostika, praktična iskustva i
primjeri
2. Koridori nadzemnih vodova: definicije, praksa, iskustva i potrebna usklađenja
3. Poboljšanja električnih i/ili mehaničkih značajki, povećanje prijenosne moći, primjena
novih tehnika i tehnologija
4. Zakonski i normativni okviri: tehnički propisi, očekivanja, rokovi, prijedlozi i preporuke

GRUPA B3 – RASKLOPNA POSTROJENJA
1. Razvoj i implementacija novih rješenja u postrojenjima
2. Novi izazovi u postojećim postrojenjima: održavanje i rekonstrukcija
3. Utjecaj nove zakonske regulative na izgradnju
4. Integracija naprednih mreža u VN postrojenjima

GRUPA B4 – ISTOSMJERNI PRIJENOS I ENERGETSKA ELEKTRONIKA
1. Svjetski trendovi na području HVDC prijenosa i FACTS sustava u elektroenergetskim
mrežama
2. Integracija obnovljivih izvora energije i skladišta električne energije u elektroenergetski
sustav
3. Priprema i ostvarenja domaćeg gospodarstva na području HVDC prijenosa i
energetske elektronike u mrežama izmjenične struje

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA
1. Sustavi zaštite i automatizacije u svjetlu globalnih pomaka u elektroenergetskom
sektoru
2. Utjecaj distribuiranih izvora električne energije na sustave zaštite i automatizacije
3. Računalni modeli i programska podrška pri osmišljavanju i analizi rada sustava relejne
zaštite
4. WAMS i WAMPAC – iskustva iz primjene i smjernice za budućnost
5. Sustavi relejne zaštite i pripadno informacijsko i komunikacijsko okruženje
6. Analiza poremećaja u EES – preduvjeti, metode i dobrobit
7. Mjerni i obračunski sustavi i sustavi za kvalitetu električne energije

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a
1. Predloženi novi paket energetskih propisa EU (“Čista energija za svakog
Europljanina”) s aspekta razvoja i ekonomije EES
2. COP21 i razvoj energetskog sustava
3. EES s velikim udjelom OI
4. Nove OIE tehnologije

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE EES-a
1. Razvoj i implementacija novih EU propisa o vođenju EES-a, izračunu prijenosnih
snaga i multilateralnim protumjerama; iskustva u ranoj primjeni
2. Planovi obrane EES-a od poremećaja, procedure postupanja tijekom poremećaja i
restauracije EES-a
3. Vođenje EES-a u uvjetima povećane integracije distribuirane proizvodnje i obnovljivih
izvora energije
4. Suvremeni centri vođenja EES-a – zahtjevi, iskustva
5. Koordinirano vođenje pogona prijenosne i distribucijske mreže
6. Optimalno korištenje prijenosne mreže; regionalni pristup

GRUPA C3 – UTJECAJ ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA OKOLIŠ
1. Nisko ugljični elektroenergetski sektor – ciljevi za 2030. i 2050. godinu
2. Utjecaj Direktive o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz uređaja
za loženje
3. Provedba ciljeva kružne ekonomije
4. Utjecaj revizije Direktive o trgovanju emisijskim jedinicama na elektroenergetski sustav
5. Primjena mjera energetske učinkovitosti u elektroenergetskom sustavu
6. Utjecaj i doprinos obnovljivih izvora energije zaštiti okoliša
7. Sustavi upravljanja okolišem, prednosti za elektroenergetski sektor
8. Zaštita prirode i elektroenergetski sustav
9. Utjecaj energetskih objekata na okoliš i lokalnu zajednicu
10. Utjecaj novih elektroenergetskih objekata na okoliš

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA
1. Sustavi zaštite od munje, prenaponska zaštita, koordinacija izolacije vodova,
postrojenja i novih izvora, izolacija u uvjetima onečišćenja
2. Kvaliteta električne energije
3. Elektromagnetska kompatibilnost
4. Sustavi za lociranje munja i njihovo praćenje u realnom vremenu
5. Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje novih izvora poput vjetroelektrana i
solarnih elektrana te kogeneracijskih postrojenja
6. Analiza privremenih, sklopnih i atmosferskih prenapona, odvodnici prenapona
7. Napredni alati i tehnike za analizu značajki EES-a

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA
1. Učinci energetskih propisa EU – „Zimski paket“ i pravila za mreže iz Trećeg paketa
2. Regulacija energetskih djelatnosti – quo vadis?
3. Utjecaj obnovljivih izvora energije na tržište električne energije
4. Distribuirani izvori fleksibilnosti u novom modelu tržišta električne energije

GRUPA C6 – DISTRIBUCIJSKA MREŽA I DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA
1. Integrirano planiranje uz uvažavanje transformacije distribucijskih mreža u aktivne
sustave
2. Energetska infrastruktura urbanih mreža
3. Mikromreže i off-grid hibridni sustavi

GRUPA D1 – ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I NOVE NADOLAZEĆE ISPITNE TEHNIKE
1. Novi i postojeći materijali za elektrotehniku i njihov utjecaj na okoliš
2. Dijagnostičke metode i podloge za njihovo razumijevanje
3. Postojeće i nove nadolazeće tehnologije i ispitne tehnike te njihov utjecaj na sustave

GRUPA D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE
1. Nova ICT rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava (moderna rješenja
arhitekture sustava vođenja)
2. Sigurnost informacijskih sustava u centrima i elektroenergetskim objektima
3. Telekomunikacijske mreže, usluge i tehnologije
4. ICT platforme (informacijski sustavi) za prikupljanje, obradu i razmjenu mjernih i
obračunskih podataka
5. Komunikacijska arhitektura za IP zasnovane aplikacije u elektroenergetskim objektima
6. Napredne elektroenergetske mreže (nove tehnologije i rješenja)
7. Postojeći tehnički sustavi – revitalizacija, održavanje i iskustva

Repozitorij datoteka:

POPIS REFERATA

Repozitorij datoteka:

C13-LISTA SUDIONIKA