12. savjetovanje HRO CIGRE

Šibenik, 08. – 11. 11. 2015.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

Poštovani,
električna energija je temelj funkcioniranja i razvoja svakog društva, a elektroenergetska infrastruktura preduvjet njezine dostupnosti kupcima. Sigurnost opskrbe električnom energijom jedna je od glavnih pretpostavki bitnih za svakodnevni život stanovništva i gospodarstvo svake države. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća započeo je proces liberalizacije tržišta električne energije u Europi kojim je uvedena konkurencija na strani proizvodnje i opskrbe električnom energijom, dok su prijenos i distribucija postali regulirane energetske djelatnosti.Najvažniji ciljevi reforme energetskog sektora bili su uspostava otvorenog tržišta, zaštita okoliša putem smanjenja emisija ugljičnog dioksida, poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i povećanja energetske učinkovitosti te bolja zašita prava kupaca.

Reforma energetskog sektora imala je brojne pozitivne učinke, kao što su primjerice otvaranje tržišta, povezivanja na regionalnoj i europskoj razini, usklađeni razvoj interkonekcijskih veza, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, veća prava kupaca i njihova zaštita te zajednički napori i pravila za povećanje sigurnosti opskrbe električnom energijom. Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetske sustave je međutim, uz mnoge pozitivne učinke, uzrokovala i brojne teškoće i dodatne troškove u vođenju sustava te promjene u strukturi proizvodnje električne energije uključujući i prestanak rada pojedinih elektrana.

Danas, nakon tranzicije koja je trajala dvadesetak godina, elektroenergetski sektor ponovo se nalazi na prekretnici i traži odgovor na pitanje kojim smjerom i dinamikom ići dalje. Europska komisija, imenovana prošle godine, postavila je energetiku pod izazovnim nazivom Energetske unije kao jedan od svojih prioriteta. Riječ je o do sada najvećem energetskom projektu EU koji će imati dalekosežan utjecaj na budućnost, a temelji se na suradnji država u sigurnoj opskrbi svih građana električnom energijom prema načelima solidarnosti i povjerenja. ENTSO-E, je kao jedinstvena organizacija europskih operatora prijenosnih sustava u interesu svih građana, ponudio svoju viziju budućeg razvoja energetskog sektora u Energetskoj uniji utemeljenu na načelima pouzdanosti, održivosti i kompetitivnosti.

CIGRE od svog osnivanja 1921. do danas, promovira i potiče suradnju i razmjenu znanja i iskustava eksperata iz cijelog svijeta sa ciljem poboljšanja i unaprjeđenja pogona, održavanja i razvoja elektroenergetskih sustava. U novije vrijeme, zbog svoje aktualnosti, tranzicija elektroenergetskog sektora te uspostavljanje i razvoj tržišta električne energije, bili su u fokusu interesa kako krovne organizacije CIGRÉ, tako i HRO CIGRÉ. Stoga će i ovo savjetovanje, s aktualnim preferencijalnim temama studijskih odbora, dati realnu sliku hrvatskog elektroenergetskog sustava i tržišta u europskom i nacionalnom kontekstu, ukazati na probleme, otvorena pitanja i dileme te ponuditi adekvatne odgovore i tehnička rješenja. Suradnja znanosti, projektanata, proizvođača opreme, izvođača radova i korisnika koja, nadam se neće nedostajati i na ovo savjetovanju, predstavlja provjereni put prema novim tehnologijama, boljim performansama te održivom razvoju sustava i tržišta. Jednako kao energetski sektor u Europi i hrvatski energetski sektor u predstojećem razdoblju očekuju veliki izazovi. Najveći izazov u implementaciji vizije daljeg razvoja europskog energetskog sektora zasigurno će biti, odabrati ona rješenja i opcije koja najviše odgovaraju našim uvjetima i specifičnostima. Čvrsto vjerujem da će ovo savjetovanje dati podloge za donošenje bitnih odluka, ali i odgovore na konkretna tehnička pitanja i probleme vezane za razvoj i budućnost hrvatskog energetskog sektora. Svim sudionicima 12. savjetovanja HRO CIGRÉ želim uspješan rad i ugodan boravak u Šibeniku.

dr. sc. Miroslav Mesić, dipl. ing. el.

Predsjednik HRO CIGRÉ

ORGANIZATOR

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:
doc. dr. sc. ZORAN KOVAČ

Članovi:
dr. sc. BOŽIDAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ
GORDAN MIROŠEVIĆ, dipl. ing.
JOSIP ŠTUDIR, dipl. ing.
IRENA TOMIŠA, dipl. oec.

DOMAĆIN SAVJETOVANJA

 

PRIJATELJ  SAVJETOVANJA

GRUPA A1 – ROTACIJSKI STROJEVI

Razvoj, gradnja i revitalizacija generatora i motora velikih snaga za proizvodnju električne energije
Pogonska iskustva i održavanje strojeva i elektromotornih pogona u uvjetima tržišta energije
Primjena novih znanja, materijala i tehnologija u razvoju, gradnji i korištenju vjetroagregata
Uzbudni sustavi, monitoring i dijagnostika stanja električnih strojeva u pogonskim stanjima

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI

Pogonska iskustva
Novosti u razvoju te nove ispitne metode i alati
Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
Transformator i okolis

GRUPA A3 – VISOKONAPONSKA OPREMA

Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme
Izvanredni uvjeti pogona za visokonaponsku opremu
Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme
Ispitne metode, ispitivanja i standardi

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

Trendovi i iskustva u održavanju kabelskih vodova
Norme i administrativna problematika kabelskih vodova
Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih kabelskih vodova

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

Klimatske promjene, klimatski parametri, pouzdanost, modeli, proračuni, mjerenja i praćenja, havarije, uzorci i posljedice
Vodiči, izolacija, uzemljenje, povećanje raspoloživosti, prijenosne moći, sigurnosti,…
Konstruktivni elementi, stupovi i temelji, okoliš i tehnika, prednosti i nedostaci i preporuke
Novi kriteriji u projektiranju i održavanju nadzemnih vodova, usklađenje s normativnom EU praksom

GRUPA B3 – RASKLOPNA POSTROJENJA

Primjena novih rješenja u VN postrojenjima,
Gospodarenje VN opremom u elektroenergetskim postrojenjima,
Utjecajnovihkomunikacijskihstandarda ipametnih mrežanapostojeća inova VN postrojenja.

GRUPA B4 – ISTOSMJERNI PRIJENOS I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

Prikaz svjetskih prilika i trendova u primjeni energetske elektronike u mrežama izmjenične struje
Vjetroelektrane i fotonaponski sustavi
Primjena energetske elektronike u prijenosnoj mreži

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

Moderni sekundarni sustavi i njihova primjena
Analiza rada sustava zaštite, upravljanja i nadzora EES-a
Utjecaj primjene IEC61850 na sekundarne sustave
Procedure, alati i iskustva u ispitivanju i održavanju sekundarnih sustava
Mjerni sustavi i sustavi za nadzor kvalitete električne energije

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

Nove metode i tehnike investicijskih odluka o izgradnji EE objekata
Troškovi integracije i pogona OIE u EES, ograničenja prihvata
Razvoj i ekonomika elektroenergetskih sustava i regionalno tržište električne energije
Nove tehnologije u proizvodnji električne energije

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE EES-a

Stabilnost EES-a pri povećanoj integraciji distribuirane proizvodnje i obnovljivih izvora energije
Iskustva u primjeni suvremenih rješenja u dispečerskim centrima
Suvremeni pristupi koordinaciji rada dispečerskih centara
Pomoćne usluge i uravnoteženje EES-a
Implementacija trećeg energetskog paketa EU, model vođenja EES, mrežna pravila, pravila za mreže
Opća problematika pogona EES-a

GRUPA C3 – UTJECAJ ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA NA OKOLIŠ

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za termoenergetske objekte
Utjecaj Direktive o industrijskim emisijama na elektroenergetski sektor
Europska shema trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Primjena mjera energetske učinkovitosti u elektroenergetskom sustavu
Utjecaj i doprinos obnovljivih izvora energije zaštiti okoliša
Utjecaj Ekološke mreže RH (Natura 2000) na rad i razvoj elektroenergetskog sektora
Utjecaj energetskih objekata na okoliš i lokalnu zajednicu

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Sustavi zaštite od munje, prenaponska zaštita, koordinacija izolacije vodova, postrojenja i novih izvora, izolacija u uvjetima onečišćenja,
Kvaliteta električne energije,
Elektromagnetska kompatibilnost,
Praćenje munja u realnom vremenu, odvodnici prenapona,
Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje novih izvora poput vjetroelektrana i solarnih elektrana te kogeneracijskih postrojenja,
Napredni alati i tehnike za analizu značajki EES-a

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I REGULACIJA

Tržište električne energije – što u stvarnosti je u smislu pravila, organizacije, planiranja, rizika, uravnoteženja i sl.
Utjecaj velikih poremećaja (tehničkih, financijskih, političkih…) na tržište električne energije
Integriranje obnovljivih izvora energije iz perspektive tržišta električne energije – na koji način dalje
Utjecaj regulacije na tržište električne energije i investicije u mrežu – potreba za promjenom modela regulacije
Razdvajanje energetskih djelatnosti i posljedični troškovi

GRUPA C6 – DISTRIBUCIJSKA MREŽA I DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA

Elementi naprednih distribucijskih mreža
Planiranje i pogon aktivnih distribucijskih mreža
Energetska učinkovitost distribucijskih mreža

GRUPA D1 – ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I NOVE NADOLAZEĆE ISPITNE TEHNIKE

Novi i postojeći materijali za elektrotehniku i njihov utjecaj na okoliš
Dijagnostičke metode i podloge za njihovo razumijevanje
Postojeće i nove nadolazeće tehnologije i ispitne tehnike, te njihov utjecaj na sustave

GRUPA D2 – INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

Nova ICT rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava (moderna rješenja arhitekture sustava vođenja)
Sigurnost informacijskih sustava u centrima i elektroenergetskim objektima
Telekomunikacijske mreže, usluge i tehnologije
ICT platforme (informacijski sustavi) za prikupljanje, obradu i razmjenu mjernih i obračunskih podataka
Komunikacijska arhitektura za IP zasnovane aplikacije u elektroenergetskim objektima
Napredne elektroenergetske mreže (nove tehnologije i rješenja)
Postojeći tehnički sustavi, revitalizacija, održavanje i iskustva

Repozitorij datoteka:

12. savjetovanje – 2015

Repozitorij datoteka:

Sibenik 2015-LISTA SUDIONIKA