10. savjetovanje HRO CIGRE

Cavtat, 6. – 10. 11. 2011.

Ovo je zaštićeni dio stranice. Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo članovima HRO CIGRÉ. Molimo vas da upišete Vaše korisničko ime i Vašu lozinku.

CIGRÉ je skraćenica od Conseil International des Grands Réseaux Électriques odnosno Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave. CIGRÉ je najveća i najpoznatija svjetska stručna udruga elektroenergetičara sa sjedištem u Parizu i s članstvom u 92 zemlje na svih pet kontinenata. Njezino djelovanje obuhvaća problematiku elektroenergetskih sustava i njihovih komponenata to jest bavi se razvojem, izgradnjom, pogonom i održavanjem elektroenergetskih postrojenja i njihovih elemenata. U Hrvatskoj postoji i djeluje nacionalni ogranak odnosno HRO CIGRÉ od 1992. godine. Taj ogranak predstavlja kontinuitet djelovanja bivšeg jugoslavenskog ogranka – JUKO CIGRÉ koji je osnovan 1951. godine i od tada je imao svoje sjedište u Zagrebu. Prema tome ovo jubilarno 10. savjetovanje prilika je da proslavimo još dva jubileja, 60 godina postojanja nacionalnog ogranka CIGRÉ sa sjedištem u Zagrebu, odnosno 20 godina postojanja HRO CIGRÉ.

Hrvatski ogranak CIGRÉ trenutno ima 761 individualnih i 90 kolektivnih članova, a u međunarodnoj CIGRÉ 65 individualnih i 6 kolektivnih članova. HRO CIGRÉ ima svog predstavnika u Administrativnom savjetu CIGRÉ. Šest članova HRO CIGRÉ redovni su članovi, a četiri člana su promatrači u studijskim odborima CIGRÉ. Članovi HRO CIGRÉ aktivno sudjeluju u radu radnih grupa, na savjetovanjima CIGRÉ u Parizu, kao i na pojedinim simpozijima ili drugim skupovima koje organizira međunarodna CIGRÉ. U Parizu smo 2010. godine bili zastupljeni s čak tri referata, iako nam je u skladu s brojem članova odobrena kvota od dva referata.

Od značajnijih aktivnosti Izvršnog odbora HRO CIGRÉ u proteklom razdoblju od prošlog 9. savjetovanja treba svakako istaknuti: usklađivanje svih normativnih akata s novim statutom koji je usvojen na 12. redovitoj skupštini, pripremu i organizaciju 9. simpozija o sustavu vođenja EES–a, pripremu i organizaciju sedam seminara za ovlaštene inženjere elektrotehnike u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike, pet okruglih stolova u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i tri javne rasprave u suradnji s Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetništva.

HRO CIGRÉ je u 2010. godini uspješno realizirao dogovor s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike koja je suorganizator svih skupova koje organizira HRO CIGRÉ. Na taj način sudionici naših skupova dobijaju odgovarajuće bodove. Ova praksa je prvi put realizirana na 9. savjetovanju HRO CIGRÉ održanom 2009. godine u Cavtatu. HRO CIGRÉ bio je domaćin predsjedniku CIGRÉ gospodinu André Merlinu tijekom 9. simpozija o sustavu vođenju EES–a, domaćin sastancima raznih tijela međunarodne CIGRÉ kao i suorganizator Međunarodnog kolokvija Transformer Research and Asset Management održanog u Cavtatu 2009. godine.

Neke od ciljeva koje smo si zadali na 9. savjetovanju uspjeli smo u ove dvije godine postići:

— ostvarili smo uspješnu suradnju kroz okrugle stolove i javne rasprave s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetništva, — potaknuli smo slobodnu diskusiju pojedinaca o svim gorućim problemima elektroenergetike. Nadamo se da će se korisna saznanja i zaključci s tih skupova implementirati i u praksu.

Međutim i dalje ostaju naši budući izazovi i ciljevi:

— kako održati i unaprijediti rad HRO CIGRÉ u uvjetima gospodarske krize, — kako animirati mlade kadrove za rad u HRO CIGRÉ u situaciji kada postoji dugogodišnji trend pada interesa za studij i rad u elektroenergetskom sektoru.

Za 10. savjetovanje primljeno je 347 prijava referata, a za objavu su prihvaćena 222 referata. Time su naši stručnjaci potvrdili da i u doba najveće krize struka ide dalje pa koristim ovu prigodu i zahvaljujem im se na uloženom trudu. Siguran sam kako će njihovi referati i ove godine potaknuti brojne stručne diskusije i rezultirati korisnim zaključcima i preporukama.

Zahvaljujem svim našim sponzorima koji su se unatoč recesiji i ove godine odazvali i podržali naš skup. Posebno se zahvaljujem pokrovitelju skupa MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA, domaćinu skupa HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI, zlatnom sponzoru KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJI, srebrnom sponzoru DALEKOVODU i brončanom sponzoru SCHNEIDER ELECTRICU. Pozivam sve članove HRO CIGRÉ, sve stručnjake i predstavnike elektroprivrede, proizvođača opreme, projektnih organizacija, montažnih tvrtki, instituta i fakulteta i sve ostale da se aktivno uključe u rad našeg jubilarnog 10. savjetovanja.

Dobrodošli!

Predsjednik HRO CIGRÉ:

dr. sc. Krešimir Meštrović

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:

mr. sc. Igor Ivanković

Članovi:

mr. sc. Tina Jakaša
prof. dr. sc. Igor Kuzle
dr. sc. Božidar Filipović-Grčić
Irena Tomiša, dipl. oec.

POKROVITELJ

 

POČASNI ODBOR

NATAŠA VUJEC, dipl. ing., državna tajnica, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske
DARKO HORVAT, dipl. ing., ravnatelj Uprave za energetiku, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske
LEO BEGOVIĆ, dipl. ing., predsjednik Uprave, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
mr. sc. DUBRAVKO LUKAĈEVIĆ, ĉlan Uprave, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
doc. dr. sc. DAMIR PEĈVARAC, ĉlan Uprave, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
mr. sc. VELIMIR RAJKOVIĆ, ĉlan Uprave, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
NIKOLA RUKAVINA, dipl. ing., direktor, HEP–Proizvodnja d.o.o.
dr. sc. DUBRAVKO SABOLIĆ, direktor, HEP–Operator prijenosnog sustava d.o.o.
MIŠO JURKOVIĆ, dipl. ing., direktor, HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o.
DARINKO BAGO, dipl. ing., predsjednik Uprave, KONĈAR – Elektroindustrija d.d., Zagreb
mr. sc. LUKA MILIĈIĆ, predsjednik Uprave, DALEKOVOD d.d., Zagreb
JOŽE PERKO, direktor Power & ISC marektinga, SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o., Zagreb
DARKO EISENHUTH, dipl. ing., generalni direktor, ABB d.o.o., Zagreb
VATROSLAV SABLIĆ, dipl. ing., direktor Društva, ELKA kabeli d.o.o., Zagreb
dr.PETER DWORAK i HANS–GUENTHER MAYER, ALPIQ, Olten, Švicarska
IVICA KOŽUL, dipl. oec., predsjednik Uprave, BRODOMERKUR d.d., Split
FRANJO ŠALOVARDA, dipl. ing., direktor, DEKOD telekom d.o.o., Zagreb
MIRKO TUNJIĆ, direktor, E.H.N. d.o.o. – Acciona Energia, Split
DARKO KOS, dipl. ing., ELEKTROPARTNER d.o.o., Zagreb
JADRANKA FUMIĆ, dipl. oec., direktor, ELOB ELEKTROOBJEKTI d.o.o., Zagreb
JOSIP BOŠNJAK, dipl. ing., direktor, ENCRON d.o.o., Zagreb, zastupstvo u Hrvatskoj za Tyco Electronics Raychem GmbH
LEO PRELEC, dipl. ing., direktor Društva, HRVATSKI OPERATOR TRÅ¢IŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb
MILAN VRANIĆ, direktor, KABEL Servis d.o.o., Zagreb
NENAD LIHTAR, dipl. ing., direktor, KIGEN d.o.o., Zagreb
mr. sc. VLADIMIR KAVUR, direktor, MULTISOFT d.o.o., Zagreb
DIRK ZIEMER, dipl. ing., direktor, OMICRON electronics GmbH, Klaus, Austrija
dr. sc. DAVOR PETRIŠ, direktor, PET–PROM d.o.o., Zagreb
MLADEN PERKOV, dipl. ing., direktor, PRO INTEGRIS d.o.o., Zagreb
VELIMIR RAVLIĆ, dipl. ing., i Å¢ELJKO RADOŠEVIĆ, dipl. ing., RAVEL d.o.o., Zagreb
DEJAN DOKMANOVIĆ, dipl. oec., direktor, RITTAL d.o.o., Zagreb
KRUNOSLAV BREKALO, dipl. ing., tehniĉki direktor divizije E TD i BORIS KADLIĈEK, dipl. oec., komercijalni direktor divizije E TD, SIEMENS d.d., Zagreb
IVO NOVAKOVIĆ, dipl. ing., direktor, TECTRA d.o.o., Zagreb
mr. sc. TOMISLAV DOMAC, direktor, ZAGREL Rittmeyer d.o.o., Zagreb

GRUPA A1 – ROTACIJSKI STROJEVI

Razvoj, gradnja i revitalizacija generatora i motora velikih snaga
Generatori i motori za distribuiranu proizvodnju i obnovljive izvore energije (vjetar, solarna energija …)
Održavanje strojeva i pogona u uvjetima tržišta energije
Uzbudni sustavi i elektromotorni pogoni vlastite potrošnje

GRUPA A2 – TRANSFORMATORI

Transformator u mreži i pogonska iskustva
Novosti u razvoju i nove ispitne metode
Popravak, obnova, dijagnostika i motrenje transformatora
Transformator i okoliš

GRUPA A3 – VISOKONAPONSKA OPREMA

Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme;
Izvanredni uvjeti pogona za visokonaponsku opremu;
Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme;
Ispitne metode, ispitivanja i standardi.

GRUPA B1 – IZOLIRANI KABELI

Projektiranje, polaganje i administrativna problematika kabelskih vodova
Korištenje, dijagnostika stanja i popravak kabelskih vodova i kabelskog spojnog pribora
Izbor i konstrukcija kabela i kabelskog spojnog pribora
Propisi i norme za kabele i kabelski spojni pribor

GRUPA B2 – NADZEMNI VODOVI

Pogonska iskustva, analize i preporuke
Povećanje raspoloživosti, pouzdanosti prijenosne moći – metodologije, nove tehnologije i praktična iskustva
Gospodarenje postojećim resursima, primjena granskih normi i uvođenje novih tehnologija u sustav racionalnog održavanja
Usklađivanje zakonske regulative s europskom normativom i praksom

GRUPA B3 – RASKLOPNA POSTROJENJA

Nove tehnike/tehnička rješenja rasklopnih postrojenja (utjecaj sve većih vanjskih ograničenja na tehnička rješenja rasklopnih postrojenja – raspoloživi prostor, pogoršanje klimatskih uvjeta, prihvatljivost od strane javnosti; EHV/UHV rasklopna postrojenja; tehnička rješenja i izgradnja rasklopnih postrojenja za vjetroparkove na moru; tehnička rješenja GIL za prijenos velikih snaga i sl.)
Novi izazovi u postojećim rasklopnim postrojenjima (procjena preostalog životnog vijeka opreme – risk management, revitalizacija, ili zamjena opreme; obnavljanje rasklopnih postrojenja i postojeće opreme u funkciji povećanja opsega prijenosa električne energije; tehnička rješenja proširenja rasklopnih postrojenja u postojećim objektima; reduciranje međusobnog utjecaja rasklopnih postrojenja i okoliša).
Izazovi novih sekundarnih sustava u rasklopnim postrojenjima (iskustva s kraćim životnim vijekom sekundarne opreme u usporedbi s primarnom opremom; utjecaj distribuirane proizvodnje na projekte rasklopnih postrojenja; posljedice IEC 61850 na tehnička rješenja i izvedbu rasklopnih postrojenja).

GRUPA B4 – ISTOSMJERNI PRIJENOS I ENERGETSKA ELEKTRONIKA U AC MREŽAMA

Prikaz svjetskih prilika i trendova u primjeni energetske elektronike u mrežama izmjenične struje
Potrebe i mogućnosti primjene HVDC i FACTS sustava u prijenosnoj mreži Hrvatske
Vjetroelektrane i energetska elektronika
Utjecaj energetske elektronike na kvalitetu električne energije

GRUPA B5 – ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA

Moderni sekundarni sustavi i njihova primjena
Analiza rada sustava zaštite, upravljanja i nadzora EES-a
Utjecaj primjene IEC61850 na sekundarne sustave
Procedure, alati i iskustva u ispitivanju i održavanju sekundarnih sustava
Mjerni i obračunski sustavi i sustavi za kvalitetu električne energije

GRUPA C1 – RAZVOJ I EKONOMIJA EES-a

Dugoročna sigurnost opskrbe električnom energijom
Upravljanje imovinom tvrtki i troškova
Razvoj novih tehnologija u proizvodnji električne energije i njihov utjecaj na okoliš
Planiranje i razvoj interkonekcija u regiji
Pametne mreže

GRUPA C2 – POGON I VOĐENJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Korisnički dizajn (modeli) procesnih informacija u komunikaciji dispečer – EES i centri upravljanja EES-om
Napredne prijenosne mreže (The Smart Transmission Grid) i korištenje naprednih sustava detekcije i upravljanja u radu EES-a (WAM tehnologije)
Integracija obnovljivih izvora energije i potreba za izgradnjom novih i modernizaciju postojećih proizvodnih jedinica (RHE, regulacijske elektrane i sl.) s obzirom na vođenje pogona EES-a
Utjecaj trećeg energetskog paketa na djelatnost OPS-a u Hrvatskoj
Prijedlozi promjena i poboljšanja postojećih Mrežnih pravila
Problematika zagušenja na spojnim vodovima, stabilnost i aktualna problematika pogona EES-a

GRUPA C3 – UTJECAJ EES-a NA OKOLIŠ

Utjecaj i doprinos obnovljivih izvora energije zaštiti okoliša
Nacionalna ekološka mreža i mreža Natura 2000
Obveze i provedba IPPC direktive u elektroenergetskim objektima
Utjecaj energetskih objekata na okoliš i lokalnu zajednicu

GRUPA C4 – TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Prenaponi, izolacija u uvjetima onečišćenja, koordinacija izolacije vodova i postrojenja
Kvaliteta električne energije uz naglasak na naponska svojstva
Elektomagnetska kompatibilnost u postrojenjima GIS i AIS izvedbe
Praćenje munja u realnom vremenu, ugradnja i monitoring i ugradnja odvodnika prenapona na vodu
Stabilnost EES-a, sigurnost sustava, uključenje disperziranih izvora poput vjetroelektrana

GRUPA C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I REGULACIJA

Izazovi za nacionalno regulatorno tijelo i operatora prijenosnog sustava u svjetlu Trećeg zakonodavnog paketa
Poticaji za investiranje u proizvodne objekte i prijenosni sustav – tržišni signali ili neodgodiva potreba
Informacijski i komunikacijski sustavi u dereguliranom elektroenergetskom sektoru
Poticajni mehanizmi za obnovljive izvore energije – na koji način dalje

GRUPA C6 – DISTRIBUCIJSKE MREŽE I DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA

Tehnološki razvoj i koncepcijska rješenja aktivnih distribucijskih mreža;
Planiranje i pogon distribucijskih mreža s priključenim proizvodnim jedinicama;
Regulativa vezana za distribuirane izvore, uključujući i specifične probleme obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja;

GRUPA D1 – ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I NOVE TEHNOLOGIJE

Novi i postojeći materijali za elektrotehniku i njihov utjecaj na okoliš
Dijagnostičke metode i podloge za njihovo razumijevanje
Postojeće i nove, nadolazeće tehnologije te njihov utjecaj na sustave

GRUPA D2 –INFORMACIJSKI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJE

Moderna rješenja arhitekture centara vođenja
Informacijski sustavi u elektroprivrednim tvrtkama
Sigurnost informacijskih sustava i integritet podataka
Telekomunikacijske mreže, usluge i tehnologije
Smart Grid (nove tehnologije i rješenja)
Postojeći tehnički sustavi, revitalizacija, održavanje i iskustva

Fotogalerija